Revisorer


Revisorn är ansvarig för att granska Bolagets årsredovisningar och räkenskaper, samt Bolagets styrelses och verkställande direktörens förvaltning. Vid utgången av varje räkenskapsår ska revisorn lämna en revisionsberättelse samt en koncernrevisionsberättelse till årsstämman.

I enlighet med bolagsordningen ska Bolaget ha minst en och högst två revisorer utan revisorssuppleanter.

Bolagets revisor är det registrerade revisionsbolaget Ernst and Young AB har varit Bolagets revisor sedan 2022 och omvaldes vid årsstämman 2022 för perioden intill slutet av årsstämman 2023. Sedan 2022 är Anders Rodéhn huvudansvarig revisor. Anders Rodéhn är auktoriserad revisor och medlem i FAR (Föreningen Auktoriserade Revisorer).