Hållbarhetspolicy


Vår verksamhet


Gigasun är ett företag inom sektorn förnyelsebar energi med en vision att bidra till klimatomställningen genom att tillhandahålla olika solenergilösningar för produktion av elektricitet. Vi hjälper våra kunder att gå från fossil energi till solenergi genom att erbjuda solenergi som en enkel tjänst. Med närhet och engagemang möter vi kundens behov av solenergi inom våra valda tillväxtregioner. Gigasuns verksamhet består av finansiering, installation och drift av solenergianläggningar och försäljning av elektricitet till ägare av och verksamhetsutövare på kommersiella fastigheter. Bolagets geografiska fokus är Kina.

Hållbar utveckling för Gigasun innebär att skydda miljön inklusive förebygga föroreningar, att uppfylla aktuella miljöförfattningar och andra bindande miljökrav samt att ständigt förbättra miljöledningssystemet för att uppnå bättre miljöprestanda.

Ekonomiskt och finansiellt ansvar


Gigasun övergripande ekonomiska mål är att generera god avkastning till aktieägarna. Att bolaget är lönsamt är en förutsättning för att vi ska kunna nå våra mål inom verksamheten. För att långsiktigt kunna bygga ett starkt företag som arbetar fokuserat med hållbarhetsfrågor måste vi vara lönsamma. Gigasun ska också arbeta för hållbar finansiering, ansvarsfulla placeringar och prioritera finansiella motparter som har en god hållbar affärsagenda/etik.

 

Miljöansvar


Gigasun ska erbjuda miljöanpassade produkter och tjänster som är producerade med minsta möjliga resurs- och energiåtgång samt med låg miljöpåverkan. Samtliga solceller som säljs av Gigasun samlas in för återvinning när de är förbrukade. Klok resurshantering är ett ledord inom företaget och stort fokus läggs på resursanvändning oavsett om det gäller energi, lokaler, avfall, resor eller transporter och att utifrån rimliga insatser reducera dessa.

Socialt ansvar


Gigasun värnar om företagets intressenter och samarbetspartners integritet och hanterar information så att den skyddas och förvaltas på ett ansvarsfullt sätt. Vi har ett tydligt hållbarhetsfokus och vi arbetar för att våra samarbetspartners ska dela våra värderingar och vår uppförandekod. Våra medarbetare är en av företagets viktigaste tillgångar. Det är genom medarbetarnas engagemang, utveckling och kompetens som vi skapar en kultur där vi och våra partners trivs. Vi eftersträvar ett arbetsklimat och en arbetsmiljö som är bästa möjliga för alla medarbetare. Som arbetsgivare tar vi vårt ansvar genom att erbjuda varje anställd ett utvecklande och ansvarsfullt arbete.

Övrigt


Mångfald berikar och vi arbetar därför aktivt med mångfald- och jämställdhetsfrågor. Vi stödjer och följer principerna i FN-initiativet Global Compact.