Miljönytta


 

Konsekvenser bortom landets gränser


De historiska investeringarna i Kina i framförallt kol som energikälla utgör tillsammans med det snabbt växande energibehovet en enorm miljöutmaning vars negativa konsekvenser når långt bortom Kinas egna landsgränser. Förutom luftföroreningar som orsakar andningssvårigheter för många av Kinas invånare ger kolförbränningen upphov till mycket omfattande koldioxidutsläpp, klimatförändringar och på sikt miljöförstöring globalt.

Att producera en kilowattimme el i Kina medför utsläpp om ca 670 gram CO2-ekvivalenter, motsvarande siffra i Norden är 55 gram. Att producera el med solpaneler medför också utsläpp sett ur ett livscykelperspektiv om ca 48 gram per producerad kilowattimme. Det innebär att besparingen av klimatutsläpp med solenergi i Kina blir mer än 80 gånger så stor i Kina jämfört med Norden (622 gram jämfört med 7 gram).

 

Besparingar


 

Vår årliga CO2 besparing med nuvarande installationer blir ca

176 000 ton, vilket motsvarar:

17600

Svenskars CO2 utsläpp

251000

Resor Sverige/Thailand t/r

 

Den el som bolaget producerar med nuvarande installationer

med en effekt på 283 MW, motsvarar:

56500

Svenska hushålls elförbrukning (5000 kWh/år)

31

Procent av Gotlands elförbrukning

 

Minskade luftföroreningar

 

Luftföroreningar är ett stort problem i Kina.

Våra anläggningar bidrar till tusentals ton minskade utsläpp.

76900

ton minskade kolpartiklar/år

8500

ton minskade svavelpartiklar/år

4200

ton minskade kväveoxider/år