Miljönytta


 

Konsekvenser bortom landets gränser


De historiska investeringarna i Kina i framförallt kol som energikälla utgör tillsammans med det snabbt växande energibehovet en enorm miljöutmaning vars negativa konsekvenser når långt bortom Kinas egna landsgränser. Förutom luftföroreningar som orsakar andningssvårigheter för många av Kinas invånare ger kolförbränningen upphov till mycket omfattande koldioxidutsläpp, klimatförändringar och på sikt miljöförstöring globalt.

Att producera en kilowattimme el i Kina medför utsläpp om ca 531 gram CO2-ekvivalenter, motsvarande siffra i Norden är 90 gram. Att producera el med solpaneler medför också utsläpp sett ur ett livscykelperspektiv om ca 41 gram per producerad kilowattimme. Det innebär att besparingen av klimatutsläpp med solenergi i Kina blir mer än 10 gånger så stor i Kina jämfört med Norden (490 gram jämfört med 49 gram).

 

Besparingar


 

Vår årliga CO2 besparing med nuvarande installationer blir ca

143 000 ton, vilket motsvarar:

14300

Svenskars CO2 utsläpp

204000

Resor Sverige/Thailand t/r

 

Den el som bolaget producerar med nuvarande installationer

med en effekt på 292 MW, motsvarar:

58300

Svenska hushålls elförbrukning (5000 kWh/år)

32

Procent av Gotlands elförbrukning

 

Minskade luftföroreningar

 

Luftföroreningar är ett stort problem i Kina.

Våra anläggningar bidrar till tusentals ton minskade utsläpp.

79300

ton minskade kolpartiklar/år

8700

ton minskade svavelpartiklar/år

4400

ton minskade kväveoxider/år