Bolagsstyrning


Gigasun bildades i Sverige och registrerades hos Bolagsverket 30 mars, 2016 och har bedrivit sin verksamhet sedan dess. Bolaget är ett svenskt publikt aktiebolag. Bolagets bolagsstyrning grundar sig på svensk lag, främst Aktiebolagslagen, Bolagets bolagsordning, interna regler (innefattande instruktioner och policyer) och Nasdaq First North Growth Market Rulebook.


Bolagsordning


Bolagsordning Gigasun AB (publ), antagen på bolagsstämma 2023.

Bolagsordning


Bolagsstämma


Bolagsstämman är Gigasuns högsta beslutsfattande organ. På bolagsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, till exempel fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av Bolagets vinst, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorerna.

Utöver årsstämman kan extra bolagsstämma sammankallas. I enlighet med Gigasuns bolagsordning sker kallelse till årsstämma respektive extra bolagsstämma genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på Gigasuns webbplats. Att kallelse skett annonseras i Dagens Nyheter.

Bolagsstämmans befogenheter och skyldigheter regleras av aktiebolagslagen och bolagsordningen.


Bolagsstämma 2024


Kallelse till årsstämma 2024

Styrelsens förslag punkt 16

Styrelsens förslag punkt 17-18

Fullmaktsformulär


Bolagsstämma 2023


Protokoll fört vid Advanced Soltechs årsstämma 2023

Kallelse till årsstämma 2023

Styrelsens förslag punkt 16

Styrelsens förslag punkt 17-18

Fullmaktsformulär


Bolagsstämma 2022


Protokoll fört vid Advanced Soltech’s årsstämma 2022

Kallelse till årsstämma 2022

Styrelsens förslag punkt 16

Styrelsens förslag punkt 17

Anmälan och poströstningsformulär till årsstämma 2022

Fullmaktsformulär


Valberedningen


Valberedningen består av tre ledamöter. Styrelsens ordförande kommer att kontakta de tre största aktieägarna (utifrån det registrerade aktieinnehavet enligt Euroclear Sweden AB per sista bankdagen i september) för att tillsätta en valberedning. Om en sådan aktieägare avböjer att utse ledamot, ska den fjärde största aktieägaren tillfrågas osv. Varje ledamot i valberedningen ska noga överväga om det finns någon intressekonflikt eller annan omständighet som gör att medlemskapet i valberedningen är olämpligt innan uppdraget accepteras.

Valberedningen ska bereda förslag i följande ärenden som ska föreläggas årsstämman för beslut:

  • förslag till ordförande vid årsstämman
  • förslag till antal styrelseledamöter i bolagets styrelse
  • förslag till styrelseledamöter och styrelseordförande
  • förslag till styrelsearvode med fördelningen mellan styrelseordförande och övriga styrelseledamöter och eventuell ersättning för utskottsarbete
  • förslag till revisorer, baserat på förslag från revisionsutskottet och förslag till arvode till de lagstadgade revisorerna

Valberedningen inför årsstämman 2024 består av följande ledamöter:

  • Stefan Ölander, Soltech Energy Sweden AB (publ)
  • Ben Wu, Advanced Solar Power Hangzhou Inc.
  • Magnus Brandberg, Isac Brandberg AB

Styrelsen


Gigasuns styrelse är Bolagets näst högsta beslutsfattande organ efter bolagsstämman. Ordföranden och andra styrelseledamöter väljs på Bolagets årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma. För närvarande består Bolagets styrelse av sex ordinarie ledamöter.

Enligt Aktiebolagslagen ansvarar styrelsen för bolagets organisation och administration av bolagets angelägenheter, vilket innebär att styrelsen ansvarar bland annat för att fastställa mål och strategier, säkerställa rutiner och system för utvärdering av uppsatta mål, kontinuerligt utvärdera finansiell ställning och vinst samt utvärdering av den operativa ledningen. Styrelsen ansvarar också för att årsredovisningar och delårsrapporter upprättas i rätt tid. Dessutom utser styrelsen den verkställande direktören.

Styrelsens uppgifter regleras av Aktiebolagslagen och Bolagets bolagsordning. Dessutom fastställer styrelsen en skriftlig arbetsordning, vilken årligen antas av det konstituerande styrelsemötet. Arbetsordningen reglerar bland annat styrelsens funktion och arbetsfördelningen mellan styrelseledamöterna och verkställande direktören. Vid det konstituerande styrelsemötet antar styrelsen även instruktioner för den verkställande direktören.

Styrelsen sammanträder enligt ett årligt förutbestämt schema. Utöver dessa sammanträden kan ytterligare styrelsemöten sammankallas för att hantera frågor som inte kan skjutas upp till nästa ordinarie styrelsemöte. Förutom styrelsemötena diskuterar styrelsens ordförande och verkställande direktören löpande Bolagets ledning.

Bolagets styrelse har utsett ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott.

Läs mer om styrelsen


Ersättningsutskottet


Bolagets ersättningsutskott består av tre ledamöter: Frederic Telander, Stefan Ölander och Ben Wu. Utskottets arbetsuppgifter innefattar bland annat att bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper för ledande befattningshavare och andra anställningsvillkor för Bolagets verkställande direktör och ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet ska också övervaka och utvärdera program för rörlig ersättning, inklusive incitamentsprogram såsom optionsprogram, och för att säkerställa tillämpningen och utvärderingen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som antagits av årsstämman samt nuvarande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Bolaget och lämna förslag till uppdateringar.


Revisionsutskottet


Bolaget har ett revisionsutskott bestående av två ledamöter: Vivianne Holm och Patrick de Muynck. Utan att det påverkar styrelsens ansvarsområden ska revisionsutskottet bland annat övervaka Bolagets finansiella rapportering och effektiviteten av Bolagets interna kontroller och riskhantering. Revisionsutskottet ska även hålla sig underrättad om revisionen av årsredovisning och koncernredovisning, samt granska och övervaka revisorns självständighet och opartiskhet, varvid särskild uppmärksamhet ska läggas vid om revisorn tillhandahåller Bolaget andra tjänster vid sidan om revisionen, samt medverka vid förberedelserna inför inköp av revisionstjänster samt val av revisorer vid årsstämman.