Varför solenergi i Kina?


Energimarknaden i Kina växer snabbt och landet är världens största förbrukare av primärenergi. Den totala installerade kapaciteten av solenergi i Kina förväntas öka nästan 30 gånger – från 43 GW till 1 219 GW – mellan 2015 och 2040.

De historiska investeringarna i framförallt kol som energikälla utgör tillsammans med det snabbt växande energibehovet en enorm miljöutmaning vars negativa konsekvenser når långt bortom Kinas egna landsgränser. Förutom luftföroreningar, som orsakar andningssvårigheter för många av Kinas invånare, ger kolförbränningen upphov till mycket omfattande koldioxidutsläpp, klimatförändringar och på sikt miljöförstöring globalt.

Miljönytta


Det kinesiska elsystemet är baserat på kolkraft. Det innebär att klimatutsläppen blir mycket höga. Att producera en kilowattimme el i Kina medför utsläpp om ca 531 gram CO2-ekvivalenter, motsvarande siffra i Norden är 90 gram. Att producera el med solpaneler medför också utsläpp sett ur ett livscykelperspektiv om ca 41 gram per producerad kilowattimme. Det innebär att besparingen av klimatutsläpp med solenergi i Kina blir mer än 10 gånger så stor i Kina jämfört med Norden (490 gram jämfört med 49 gram).

Kina är världens största marknad för solenergi


Kinas regering har höga ambitioner när det gäller utbyggnaden av solenergi och marknaden är under kraftig tillväxt. Ur ett globalt perspektiv är Kina det land som har den överlägset största totala solenergikapaciteten, motsvarande 35 procent av den globala totalen under 2019. Vid utgången av 2019 hade Kina en total installerad kapacitet av solenergi om cirka 204 GW – att jämföra med Sverige som totalt hade cirka 0,7 GW installerat vid utgången av samma år.

Det kinesiska intresset för förnybart har även tagit ny fart. I september 2020 uttalade sig Kinas ledare Xi Jing Ping om att Kina ska nå koldioxid neutralitet 2060 och i december samma år, kommunicerade han ett nytt mål för förnybar energi som ska nå en installerad kapacitet på 1200 GW till 2030. Det är ambitiösa mål som bekräftar att Kina kommer att satsa väldigt mycket på solenergi de kommande åren.

Ett långsiktigt hållbart, välbeprövat och skalbart affärskoncept


Sedan 2014 bidrar Gigasun till en hållbar utveckling av den snabbt växande energimarknaden i Kina genom att erbjuda solenergilösningar till medelstora och större privata, noterade och statligt ägda företag och organisationer såsom universitet. Vi finansierar, bygger, äger och förvaltar solcellsanläggningar åt kunder som på långtidskontrakt förbinder sig att köpa all el som anläggningarna producerar.