Integritetspolicy

Inledning

Nedan beskrivs hur Gigasun AB AB (”Gigasun”) behandlar personuppgifter i förhållande till dig. I denna personuppgiftspolicy förklarar vi vilka typer av personuppgifter vi kan komma att behandla och i vilket syfte vi behandlar dem. Nedan finns en beskrivning av de riktlinjer som Gigasun tillämpar, hur vi hanterar och lagrar informationen samt vilka rättigheter du har. Riktlinjerna inskränker aldrig de rättigheter som gäller enligt dataskyddsförordningen eller annan rättsligt bindande bestämmelse.

Vad är personuppgifter och vem är personuppgiftsansvarig?

Med ”personuppgifter” avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Gigasun är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som du tillhandahåller oss. Inom Gigasun behandlas alltid personuppgifter med stor respekt för den personliga integriteten. Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig finns nedan under punkten Kontaktuppgifter.

Insamling av personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter om du har lämnat dessa till oss genom att anmäla dig till vårt nyhetsbrev på vår hemsida.

Kategorier av personuppgifter

De personuppgifter som vi kan komma att samla in är e-postadress för personer som har anmält sig till vårt nyhetsbrev och personuppgifter som du lämnar till oss via mejl eller telefon. Vi samlar också in aggregerade data om våra besökare via tredje part. Detta kan vara till exempel information om din plats och vilken enhet som används att titta på vår hemsida.

Ändamålet med behandlingen och rättsliga grunder

Gigasun skickar ut nyhetsbrev via e-post till dig som har registrerat din e-postadress på vår hemsida. Nyhetsbrevet är riktad till personer som är intresserade av Gigasuns verksamhet, vanligtvis befintliga eller framtida aktieägare. Vi behandlar e-postadresser för att kunna tillgodose vårt berättigade intresse att informera våra aktieägare och intressenter om bolaget verksamhet genom att skicka nyhetsbrev. Du kan när som helst avbryta prenumerationen och då raderas din e-post från registret för utskick.

Lagring av personuppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen eller till dess att du avregistrerar dig på hemsidan. Vi behandlar alltid dina personuppgifter i den utsträckning och under den tid vi är skyldiga att göra det enligt lag. I den mån dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för att uppfylla ändamålet med behandlingen, eller behandlingen av annan anledning inte längre skulle vara tillåten, så raderas uppgifterna.

Överlämnande av personuppgifter

Vi säljer inte, handlar inte eller på annat sätt överför din personliga information till utomstående parter. Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till våra personuppgiftsbiträden, t.ex. vår tredjepartsleverantör som administrerar utskick av nyhetsbrev. I sådana fall ingås personuppgiftsbiträdesavtal som säkerställer att dina personuppgifter endast behandlas i enlighet med denna personuppgiftspolicy. Personuppgifter kan komma att lämnas ut av Gigasun om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Gigasuns rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Dina rättigheter

Rätt till tillgång
Du har rätt att begära att få en bekräftelse från oss om vi behandlar personuppgifter som rör dig samt i sådana fall begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig, s.k. registerutdrag.

Rätt till rättelse
Du har rätt att begära rättelse av din egen information om den är felaktig eller behandlad i strid med gällande rätt.

Rätt till radering
Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade, t.ex. om behandlingen stödjer sig på ett samtycke och du återkallar detta samtycke. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.

Rätt till portabilitet
Var och en som har sina personuppgifter hos Gigasun har rätt att begära ut dessa uppgifter i ett allmänt använt och maskinläsbart format för exempelvis överföring till annan part.

Rätt till begränsning
Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Detta gäller bland annat om du anser att personuppgifterna är felaktiga och du har begärt rättelse. Under tiden som utredning pågår kan du begära att behandlingen av personuppgifterna begränsas.

Rätt till invändning
Om Gigasun hanterar dina personuppgifter med intresseavvägning som grund har du rätt att göra invändningar mot behandlingen. För att göra detta måste du specificera vilken behandling du invänder mot. Om vi skall kunna fortsätta med sådan behandling, måste vi visa att det finns tvingande berättigade skäl till att personuppgifterna behandlas som väger tyngre än dina intressen.

Hur överklagar du hantering av dina personuppgifter?

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen. Om du anser att ett företag hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Ändringar av personuppgiftspolicy

Om det sker ändringar i denna personuppgiftspolicy kommer det att meddelas på denna sida. Policyn kan till exempel komma att ändras om lagstiftningen eller tillämpningen ändras.

Kontaktinformation

Personuppgiftsansvarig är Gigasun AB, organisationsnummer 559056-8878.
Har du frågor om denna personuppgiftspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag, kontakta oss på nedanstående adress:
info@gigasun.se