Advanced Soltech återbetalar den säkerställda obligationen SOLT5 den 28 juni och har beslutat av tilldelning av aktier i den riktade emissionen om 141 MSEK.

Advanced Soltech kommer att återbetala den gröna seniora säkerställda obligationen SOLT5 den 28 juni med medel från sales and leaseback-lösningen med Jiang Su Leasing. Styrelsen har idag beslutat att tilldela aktier i den riktade nyemissionen samt att genomföra kompensationsemissonen, vilket pressmeddelades den 15 juni 2023.

Advanced Soltechs VD, Max Metelius Kommenterar:
“Nu återbetalar vi den säkerställda obligationen SOLT5, vilket öppnar upp fortsatta möjligheter för Advanced Soltech att hitta finansieringsmöjligheter för fortsatt tillväxt i Kina. Detta är viktigt steg mot effektiv plattform för finsiering som kommer att innebära lägre räntekostnader, lägre skattebelastning och i pricip eliminerad valutarisk”

Översikt riktad nyemission
Den fulltecknade riktade nyemissionen om cirka 141 MSEK som styrelsen i Advanced Soltech Sweden AB (publ) (”Advanced Soltech” eller ”Bolaget”) beslöt den 14 juni 2023, som en del av bolagets refinansieringsprocess, har idag tilldelats dess aktietecknare efter att utbetalning har skett av första tranchen om 431 miljoner CNY (ca 650 MSEK) av totalt 541 miljoner CNY (ca 810 MSEK) avseende sale and leaseback finansieringen från JianSu Financial Leasing offentliggjord den 13 juni 2023.

Totalt tillför den riktade nyemissionen Bolaget cirka 141 MSEK före transaktionskostnader som förväntas uppgå till 1 MSEK. Den riktade nyemissionen är en del av Bolagets refinansieringsprocess, och nettolikviden från den riktade nyemissionen avses huvudsakligen att användas för återbetalning av utestående obligationer, samt för att säkra Bolagets tillväxt. Emissionslikviden tillsammans med den nya sales and leaseback finansieringen, leder till lägre valutarisk, lägre räntekostnader och en förbättrad skattesituation.

Totalt har 14 103 762 tecknade aktier med teckningskurs per aktie om 10 SEK tilldelats dess tecknare motsvarande ett sammanlagt teckningsbelopp om 141 037 620 SEK. För befintliga aktieägare som inte deltar i den riktade nyemissionen innebär denna efter nu beslutad tilldelning en total utspädning om 26,2% av aktier och röster, och en ökning av aktiekapitalet med 2 820 752,40 SEK från 7 928 078,00 SEK till 10 748 830,40 SEK och antalet aktier ökar från 39 640 390 aktier till 53 744 152 aktier.

Bolagets fem största aktieägare Soltech Energy Sweden AB (publ), Advanced Solar Power (Hangzhou) Inc, Isac Brandberg AB, stiftelsen The World We Want och Johan Torell genom Gryningskust Holding AB, som tillsammans äger cirka 25,7 miljoner aktier, eller cirka 65 procent av samtliga aktier i Bolaget före den riktade nyemissionen, har tilldelats 12 853 762 aktier i den riktade nyemissionen, motsvarande cirka 91 procent av den riktade nyemissionen och ett totalt emissionsbelopp på cirka 128,5 MSEK. Dessutom har externa investerare tilldelats 1 250 000 aktier motsvarande cirka 9 procent av den riktade nyemissionen och ett totalt emissionsbelopp om 12,5 MSEK.

Översikt kompensationsemissionen
Den kompensationsemission om cirka 99 MSEK med teckningskurs om 10 SEK per aktie som beslutades på samma styrelsemöte den 14 juni 2023 som den riktade nyemissionen kommer att genomföras nu när tilldelning av den riktade nyemissionen har skett. Kompensationsemissionen är till för att kompensera aktieägare för den utspädning som den del av den riktade nyemissionen som tecknas av aktieägare orsakar i den utsträckning som aktieägare inte tecknar i den riktade nyemissionen. Mer information kring kompensationsemissionen finns i pressmeddelande daterat den 15 juni 2023.

Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i kompensationsemissionen kommer endast att ske genom prospekt som Advanced Soltech beräknar publicera den 21 augusti 2023 på Bolagets webbplats med adress https://advancedsoltech.com/.