Advanced Soltech begär förlängning av obligationerna SOLT5 och SOLT2

Under året har Advanced Soltech arbetat intensivt med refinansiering av de utställda obligationer som förfaller under 2023. De bästa förutsättningarna för detta bedömer bolaget finns lokalt i Kina där investerare och banker har visat intresse för att finansiera Advanced Soltechs verksamhet.

De administrativa processerna som är förknippade med en refinansiering från Kina har dock varit mer tidskrävande än förväntat, vilket innebär att återbetalningen av obligationerna SOLT5 och SOLT2 på respektive förfallodag, den 25 januari samt den 28 februari 2023, inte kommer att kunna mötas. Bolaget kommer därför att begära en förlängning av obligationsavtalen.

Nästa steg är att obligationsinnehavarna kommer att informeras avseende en förlängning av berörda obligationsavtal genom ett skriftligt förfarande. Förslaget innebär att avtalet med bolaget förlängs med ca 5 månader. Obligationsinnehavarna kommer att kompenseras och räntor betalas ut löpande på samma sätt som tidigare. Givet pågående processer är det bolagets bedömning att återbetalning av obligationerna kommer att kunna genomföras senast den 8 juli 2023.

Advanced Soltech har en stark underliggande verksamhet med goda kassaflöden och har alltid kunnat möta sina åtaganden både vad gäller återbetalning av obligationer och löpande räntebetalningar. Bolaget har även fullt stöd för att genomföra nödvändiga åtgärder för att säkerställa bolagets finansiella ställning, från sina huvudägare, Advanced Solar Power Hangzhou Inc. och Soltech Energy Sweden AB (publ).

Max Metelius VD Advanced Soltech, kommenterar:

”Advanced Soltech är verksamma på en mycket stark marknad inom förnybar energi i Kina och har en mycket väl fungerande och beprövad affärsmodell med goda kassaflöden. Detta gör oss till en attraktiv låntagare i Kina. Administrativa processer som bland annat fördröjts av COVID-restriktioner gör att vi inte har kunnat färdigställa refinansieringen i tid, vilket vi beklagar. Vår bedömning är dock att vi kommer att refinansiera obligationerna med lokala kinesiska banklån som också kommer att vara vår huvudsakliga framtida källa till finansiering ”

Information avseende förlängning av obligationen SOLT5, finns i bilagda dokument. Information avseende förlängning av obligationen SOLT2, kommer att presenteras i början av januari 2023.