ADVANCED SOLTECH BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2021

Kvartalets elproduktion ökade med 21% och anslutna solenergianläggningar uppgick till 206,5 MW vid kvartalets utgång. Advanced Soltech noterat på First North Growth Market

VD kommentar:

• Under det fjärde kvartalet skrev vi kontrakt avseende 17 nya anläggningar med en sammanlagd kapacitet om 29 MW, något som ger ASAB en mycket stark orderbok. Vi ser även prishöjningar i vår viktigaste provins, Zhejiang, vilket påverkar våra intäkter positivt framöver. Med noteringsprocessen avklarad är vår bedömning att vi framöver kan förbättra våra finansieringsvillkor. Vi har nu ett bolag som är väl rustat för att ta sig an en kraftfull tillväxtresa under de kommande åren.

FJÄRDE KVARTALET I KORTHET

• Den 29 oktober 2021 inleddes handeln med Advanced

Soltech Sweden AB:s aktie på Nasdaq First North Growth

Market. I samband med börsintroduktionen erhöll bolaget en

emissionslikvid, före emissionskostnader, om 198 MSEK.

• Bolaget installerade 14,0 (33,3) MW takbaserade solenergianläggningar

och hade vid utgången av perioden 206,5

(176,6) MW installerad och intäktsgenererande kapacitet.

• Elproduktionen var 39 (32) miljoner kWh, en ökning med 21%,

vilket minskade Kinas CO2-relaterade utsläpp med cirka 24

000 (20 000) ton.

• Vid utgången av perioden hade bolaget 54 (38) MW i

tecknade order, samt projekt under bearbetning om 125

(135) MW.

• Bolaget tecknade 17 kontrakt som uppgår till en total

installerad kapacitet om 28,9 MW.

• Prishöjningar på elektricitet med ca 15% i bolagets viktigaste

provins, Zhejiang.

FJÄRDE KVARTALET I SIFFROR

• Summa intäkter (elförsäljning och bidrag) uppgick till 33,8

(35,5) MSEK, en minskning med 5 procent jämfört med

föregående år.

• Nettoomsättningen (elförsäljning till kunder och nätet) har

ökat med 13% från 23,9 till 26,9 MSEK, vilket beror på att

bolagets portfölj av solcellsanläggningar vuxit.

• Övriga rörelseintäkter (bidrag) har minskat från 11,6 till 6,9

MSEK.

• Rörelsekostnaderna uppgick till 25,1 (19,3) MSEK, en

ökning med 30 procent. De största posterna till ökningen

är att kostnader för planenliga avskrivningar och underhållskostnader

för solenergianläggningar har ökat.

• Rörelseresultatet uppgick till 8,7 (16,2) MSEK, en minskning

med 47 procent jämfört med föregående år.

• Resultat efter finansiella poster och skatt uppgick till 4,3

(-53,6) MSEK och påverkas av en ej kassaflödespåverande

valutaeffekt om 34,1 (-32,8) MSEK. Rensat för denna post

uppgick resultatet till -29,9 (-20,8) MSEK.

• Totalt kassaflöde uppgick till 102,9 (54,0) MSEK. Det

positiva kassaflödet beror på en emissionslikvid från börsintroduktionen.

Bolaget har därigenom kunnat investera i fler solenergianläggningar

jämfört med tidigare kvartal under året.

• Antal anställda vid periodens utgång var 14 (16).

• Enligt bolagets uppskattning påverkade effekterna av Coronapandemin

bolaget med -0,9 (-1,0) MSEK, detta genom försämrade intäkter

på grund av en generell prissänkning på el.

HELÅRET I SIFFROR

• Elproduktionen var 172 (122) miljoner kWh, en ökning med 41%.

• Summa intäkter uppgick till 153,5 (138,8) MSEK, en ökning

med 11 procent jämfört med föregående år.

• Nettoomsättningen (elförsäljning till kunder och nätet) har

ökat med 36% från 86,4 till 117,4 MSEK, vilket beror på att

bolagets portfölj av solcellsanläggningar vuxit.

• Övriga rörelseintäkter (bidrag) har minskat från 52,4 till 36,2 MSEK.

• Rörelsekostnaderna uppgick till 92,9 (62,6) MSEK, en

ökning med 48 procent. De största posterna till ökningen

är att kostnader för planenliga avskrivningar och underhållskostnader

för solenergianläggningar, takhyror samt förstärkning

bolagets ledning har ökat.

• Rörelseresultatet uppgick till 60,7 (76,2) MSEK, en minskning

med 20 procent jämfört med föregående år.

• Resultat efter finansiella poster och skatt uppgick till 16,2

(-97,0) MSEK och påverkas av en ej kassaflödespåverande

valutaeffekt om 92,8 (-41,3) MSEK. Rensat för denna post

uppgick resultatet till -76,6 (-55,7) MSEK.

• Totalt kassaflöde uppgick till 78,4 (25,7) MSEK. Det positiva

kassaflödet beror på en emissionslikvid från både preferensaktier

och i samband med börsintroduktionen. Bolaget har därigenom

kunnat investera i solenergianläggningar under året.

• Enligt bolagets uppskattning påverkade effekterna av Coronapandemin

bolaget med -4,2 (-13,5) MSEK, detta genom försämrade

intäkter på grund av en generell prissänkning.

Första kvartalet 2020 påverkades i högre utsträckning av

Coronapandemin.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

• Bolaget har tecknat ett kontrakt som omfattar en total

installerad kapacitet om 2,1 MW.

• Bolaget tilldelas pris i Kina som ”The most influential solar

investment company 2021” för andra året i rad.

• Per rapportdatum är ytterligare åtta MW är installerat och

anslutet. Total installerad kapacitet är 214 MW.