ADVANCED SOLTECH BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2022

VD-kommentar: Under kvartalet var efterfrågan från kinesiska kunder fortsatt hög och nya order motsvarande 14,5 (28,9) MW tecknades. Intäkterna uppgick till 40,1 (33,8) MSEK, en ökning med 19 procent jämfört med föregående år. Under kvartalet har bolagets 174 (145) solenergianläggningar producerat sammanlagt 38 (39) miljoner kilowattimmar, en minskning med 1 procent på grund av dålig solinstrålning i kvartalet. Genom detta har vi minskat CO2-utsläpp med cirka 24 000 (24 000) ton. Under kvartalet har vi fortsatt att bygga ny kapacitet i Kina och vid periodens slut uppgick den installerade kapaciteten till 250,1 (206,5) MW.

Kvartalet i korthet
1 oktober – 31 december
• Bolaget installerade 19,9 (14,0) MW takbaserade solenergianläggningar och hade vid utgången av perioden 250,1
(206,5) MW installerad och intäktsgenererande kapacitet.
• Elproduktionen var 38 (39) miljoner kWh, en minskning med 1 procent, vilket minskade Kinas CO2-relaterade utsläpp med cirka 24 000 (24 000) ton.
• Vid utgången av perioden hade bolaget 37 (54) MW i tecknade order, samt projekt under bearbetning om 120
(125) MW. Bolaget har valt att minska intaget av nya ordrar tills tidpunkten för finansieringen är säkerställd.
• Bolaget tecknade 5 (17) kontrakt som uppgår till en total installerad kapacitet om 14,5 (28,9) MW.
• Bolaget ingick ett strategiskt avtal i ZhuoLu med byggmöjligheter om 300 MW takbaserade solanläggningar fram till 2024.
• Bolaget begärde förlängning av obligationerna SOLT5 och SOLT2.

Kvartalet i siffror
1 oktober – 31 december
• Summa intäkter (elförsäljning och bidrag) uppgick till 40,1 (33,8) MSEK, en ökning med 19 procent jämfört med föregående år. Valutaeffekter påverkade intäkterna positivt med 2,7 MSEK.
• Nettoomsättningen (elförsäljning till kunder och nätet) uppgick till 30,5 (26,9) MSEK, en ökning med 13 procent jämfört med föregående år. Valutaeffekter påverkade nettoomsättningen positivt med 2,0 MSEK.
• Övriga rörelseintäkter (bidrag) uppgick till 9,6 (6,9) MSEK. Under årets kvartal ingick försäkringsersättning om 2,6 MSEK.
• Rörelsekostnaderna uppgick till 32,8 (25,1) MSEK, en ökning med 31 procent jämfört med föregående år. De största posterna till ökningen är att kostnader för planenliga avskrivningar, underhållskostnader och takhyror för solenergianläggningar samt kostnader i samband med omfinansiering av obligationslånen har ökat samt en negativ valutaeffekt om 2,4 MSEK.
• Rörelseresultatet uppgick till 7,3 (8,7) MSEK, en minskning med 16 procent jämfört med föregående år.
• Resultat efter finansiella poster och skatt uppgick till -65,5 (4,3) MSEK och påverkades av en ej kassaflödespåverande
valutaeffekt om -44,4 (34,1) MSEK. Rensat för denna post uppgick resultatet till -21,0 (-29,9) MSEK.
• Totalt kassaflöde uppgick till -12,0 (102,9) MSEK.
• Resultat per aktie före utspädning uppgick till -1,66 (0,15) SEK.
• Antal anställda vid periodens utgång var 18 (14).
• Enligt bolagets uppskattning påverkade effekterna av Covid-pandemin bolaget med -0,8 (-0,9) MSEK.

Året i siffror
1 januari – 31 december
• Summa intäkter uppgick till 203,8 (153,5) MSEK, en ökning med 33 procent jämfört med föregående år. Ökningen beror på en större installerad bas av solenergianläggningar. Valutaeffekter påverkade intäkterna positivt med 20,5 MSEK.
• Nettoomsättningen uppgick till 157,0 (117,4) MSEK, en ökning med 34 procent jämfört med föregående år.
• Övriga rörelseintäkter uppgick till 46,9 (36,2) MSEK. Ökningen beror bland annat på försäkringsersättning om 2,8 MSEK samt extra bidrag om 3,6 MSEK.
• Rörelsekostnaderna uppgick till 124,4 (92,9) MSEK, en ökning med 34 procent jämfört med föregående år. De största posterna till ökningen är att kostnader för planenliga avskrivningar, underhållskostnader, takhyror och försäkringspremier för solenergianläggningar ökade samt en negativ valutaeffekt om 9,8 MSEK.
• Rörelseresultatet uppgick till 79,4 (60,7) MSEK, en ökning med 31 procent jämfört med föregående år.
• Resultat efter finansiella poster och skatt uppgick till -29,1 (16,2) MSEK och påverkades av en ej kassaflödespåverande valutaeffekt om 20,1 (92,8) MSEK. Rensat för denna post uppgick resultatet till -49,1 (-76,6) MSEK.
• Totalt kassaflöde uppgick till -106,4 (78,4) MSEK.
• Enligt bolagets uppskattning påverkade effekterna av Covid-pandemin bolaget med -4,2 (-4,2) MSEK.

Väsentliga händelser
efter kvartalets slut
• Advanced Soltechs obligationer SOLT2 och SOLT5 förlängdes till 2023-07-09, enligt bolagets begäran.
• Bolaget har tecknat två kontrakt som omfattar en total installerad kapacitet om 3,5 MW.