ADVANCED SOLTECH DELÅRSRAPPORT FÖR ANDRA KVARTALET 2022

VD kommentar:
'Vi fortsätter att växa. Intäkterna i kvartalet steg med 29% och vår installerade bas ökade till 220 MW. Vi ser en fortsatt stark efterfrågan på vårt erbjudande eftersom det är linje med de klimatmål som myndigheterna förespråkar. Kinesiska finansiärer visar stort intresse för vår verksamhet, vilket bekräftas att en kinesisk storbank (BOCOM) i augusti godkänt ett lån om 615 MSEK till vårt kinesiska dotterbolag'

Kvartalet i korthet
1 april – 30 juni
• Bolaget installerade 8,2 (10,1) MW takbaserade solenergianläggningar och hade vid utgången av perioden 220,2 (192,5) MW installerad och intäktsgenererande kapacitet.
• Elproduktionen var 61 (54) miljoner kWh, en ökning med 13%, vilket minskade Kinas CO2-relaterade utsläpp med cirka 38 000 (33 000) ton.
• Vid utgången av perioden hade bolaget 53 (37) MW i tecknade order, samt projekt under bearbetning om 125 (123) MW.
• Bolaget tecknade 13 (åtta) nya kontrakt som uppgår till en total installerad kapacitet om 30,8 (11,0) MW.
• Advanced Soltechs dotterbolag i Kina har ingått ett strategiskt samarbetsavtal med kommunledningen i BoShandistriktet, beläget i ShanDong-provinsen, gällande utveckling av 100 MW takbaserad solenergi i distriktet över fem år.
• Bolaget har genomfört en riktad nyemission och tillförs cirka 18 miljoner kronor, före avdrag för emissionskostnader.

Kvartalet i siffror
1 april – 30 juni
• Summa intäkter (elförsäljning och bidrag) uppgick till 58,6 (45,5) MSEK, en ökning med 29 procent jämfört med föregående år. Ökningen beror på en större installerad bas av solenergianläggningar. Valutaeffekter påverkade även intäkterna positivt med 7,2 MSEK.
• Nettoomsättningen (elförsäljning till kunder och nätet) har ökat med 29 procent från 35,8 till 46,2 MSEK.
• Övriga rörelseintäkter (bidrag) har ökat från 9,8 till 12,4 MSEK.
• Rörelsekostnaderna uppgick till 30,6 (23,9) MSEK, en ökning med 28 procent. De största posterna till ökningen är att kostnader för planenliga avskrivningar och försäkringspremier
för solenergianläggningar har ökat samt en negativ valutaeffekt om 3,6 MSEK.
• Rörelseresultatet uppgick till 28,0 (21,7) MSEK, en ökning med 29 procent jämfört med föregående år.
• Resultat efter finansiella poster och skatt uppgick till 23,2 (-15,4) MSEK och påverkas av en ej kassaflödespåverande valutaeffekt om 27,4 (-3,5) MSEK. Rensat för denna post
uppgick resultatet till -4,2 (-11,9) MSEK.
• Totalt kassaflöde uppgick till 35,5 (-0,1) MSEK.
• Antal anställda vid periodens utgång var 17 (16).
• Enligt bolagets uppskattning påverkade effekterna av Coronapandemin bolaget med -1,5 (-1,3) MSEK.

Väsentliga händelser efter kvartalets slut
• Bolaget har tecknat ett kontrakt som omfattar en total installerad kapacitet om 5,9 MW.
• Kreditkommittén hos China Bank of Communications har fattat ett positivt beslut om ett 8-årigt banklån om 410 miljoner CNY (ca 615 MSEK) till Advanced Soltechs dotterbolag i Kina.