Advanced Soltech delårsrapport för första kvartalet 2023

VD KOMMENTAR: Under kvartalet har vi fokuserat på arbetet med att refinansiera våra utestående obligationer i syfte att skapa förutsättningar för fortsatt lönsam tillväxt. Vi arbetar för närvarande intensivt på en ny finansieringslösning i kinesisk valuta. En finansieringslösning i Kina innebär lägre skatter och att valutarisken i stort sett försvinner. Återbetalningen av våra utestående svenska obligationer kommer att ske när lösningen är på plats, med målsättning i slutet av det andra kvartalet. I kvartalet hade vi bra solinstrålning, men högre kostnader beroende på stigande ränta och negativa valutaeffekter. I samband med vår refinansieringsprocess har vi även tvingats ta en del kostnader av engångsnatur, bland annat för legal och finansiell rådgivning. Vi upplever en fortsatt stark efterfrågan på vårt erbjudande och när ny finansiering är på plats kan vi öka takten i tillväxten.

Kvartalet i korthet
1 januari – 31 mars
• Bolaget installerade 0,0 (8,7) MW takbaserade solenergianläggningar och hade vid utgången av perioden 250,3
(213,2) MW installerad och intäktsgenererande kapacitet.
• Elproduktionen var 43 (33) miljoner kWh, en ökning med 31 procent, vilket minskade Kinas CO2-relaterade utsläpp med cirka 27 000 (20 000) ton.
• Vid utgången av perioden hade bolaget 58 (41) MW i tecknade order, samt projekt under bearbetning om 118
(125) MW.
• Bolaget tecknade 3 (3) kontrakt som uppgår till en total installerad kapacitet om 13,5 (6,5) MW.
• Bolagets obligationer SOLT2 och SOLT5 förlängdes till 2023-07-09, enligt bolagets begäran.
• Bolaget har utsett Johan Edin till ny CFO i Bolaget med tillträde senast i augusti 2023. Johan efterträder Lars Höst som går i pension.
 
Kvartalet i siffror
1 januari – 31 mars
• Summa intäkter (elförsäljning och bidrag) uppgick till 40,7 (32,7) MSEK, en ökning med 25 procent jämfört med föregående år. Förutom att den installerade basen har varit högre 2023 än 2022, har solinstrålningen varit bättre i år.  Valutaeffekter påverkade intäkterna med 1,4 (3,9) MSEK.
• Nettoomsättningen (elförsäljning till kunder och nätet) uppgick till 33,2 (25,6) MSEK, en ökning med 30 procent jämfört med föregående år. Valutaeffekter påverkade nettoomsättningen med 1,1 (3,1) MSEK.
• Övriga rörelseintäkter (bidrag) uppgick till 7,5 (7,1) MSEK.
• Rörelsekostnaderna uppgick till 37,8 (29,0) MSEK, en ökning med 30 procent jämfört med föregående år. Den enskilt största posten till ökningen är extraordinära kostnader om 3,0 MSEK i samband med förlängning av obligationerna SOLT2 och SOLT5. Övriga stora poster är att kostnader för planenliga avskrivningar, underhållskostnader och takhyror för solenergianläggningar har ökat samt en valutaeffekt om -1,0 (-2,9) MSEK.
• Rörelseresultatet uppgick till 2,9 (3,7) MSEK. Rensat för extraordinära kostnader i samband med förlängning av obligationerna, blev rörelseresultatet 5,9 MSEK.
• Räntekostnader och liknande resultatposter uppgick till 37,4 (32,3) MSEK. Bakom siffran finns ökad räntesats för obligationslånen SOLT2 och SOLT5, och ökade räntekostnader för finansiering i Kina.
• Resultat efter finansiella poster och skatt uppgick till -35,3 (-7,5) MSEK och påverkades av en ej kassaflödespåverande
valutaeffekt om -0,9 (20,9) MSEK. Rensat för denna post uppgick resultatet till -34,4 (-28,5) MSEK.
• Totalt kassaflöde uppgick till -8,2 (-100,2) MSEK.
• Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,89 (-0,19) SEK.
• Antal anställda vid periodens utgång var 18 (15).
 
 Väsentliga händelser efter kvartalets slut
• Bolaget har tecknat två kontrakt som omfattar en total installerad kapacitet om 6,5 MW.