ADVANCED SOLTECH DELÅRSRAPPORT FÖR TREDJE KVARTALET 2022

VD-kommentar: Det tredje kvartalet var vårt bästa någonsin. Vi producerade 69 (49) miljoner kWh, en ökning med 40 procent. Intäkterna landade på 72,5 (47,1) MSEK, en ökning med 54 procent. Ökningen beror främst på att vi har fler anslutna anläggningar och vårt arbete med att sälja nya anläggningar fungerar mycket bra. När solenergianläggningarna är installerade, fortsätter de att leverera el och intäkter i minst 20 år. Vi har en mycket stark orderbok och mycket nöjda kunder. Hittills i år har vi producerat 162 miljoner kWh, vilket motsvarar den årliga konsumtionen för mer än 30 000 svenska hushåll.

Kvartalet i korthet
1 juli – 30 september
• Bolaget installerade 10,0 (0,0) MW takbaserade solenergianläggningar och hade vid utgången av perioden 230,2
(192,5) MW installerad och intäktsgenererande kapacitet.
• Elproduktionen var 69 (49) miljoner kWh, en ökning med 40 procent, vilket minskade Kinas CO2-relaterade utsläpp med cirka 43 000 (30 000) ton.
• Vid utgången av perioden hade bolaget 46 (51) MW i tecknade order, samt projekt under bearbetning om 125
(125) MW. Under perioden har bolaget valt avstå från fullgörandet av tagna order om totalt 4 MW.
• Bolaget tecknade tre (åtta) kontrakt som uppgår till en total installerad kapacitet om 8,7 (13,6) MW.
• Kreditkommittén hos China Bank of Communications har fattat ett positivt beslut om ett 8-årigt banklån om 410 miljoner CNY (ca 615 MSEK) till Advanced Soltechs dotterbolag i Kina.

Kvartalet i siffror
1 juli – 30 september
• Summa intäkter (elförsäljning och bidrag) uppgick till 72,5 (47,1) MSEK, en ökning med 54 procent jämfört med föregående år. Ökningen beror på en större installerad bas av solenergianläggningar. Valutaeffekter påverkade även intäkterna positivt med 9,4 MSEK.
• Nettoomsättningen (elförsäljning till kunder och nätet) har ökat med 57 procent från 34,9 till 54,7 MSEK.
• Övriga rörelseintäkter (bidrag) har ökat från 12,2 till 17,8 MSEK.
• Rörelsekostnaderna uppgick till 32,0 (23,9) MSEK, en ökning med 34 procent. De största posterna till ökningen
är att kostnader för planenliga avskrivningar, underhållskostnader och takhyror för solenergianläggningar har ökat samt en negativ valutaeffekt om 3,3 MSEK.
• Rörelseresultatet uppgick till 40,5 (23,2) MSEK, en ökning med 74 procent jämfört med föregående år.
• Resultat efter finansiella poster och skatt uppgick till 20,7 (12,4) MSEK och påverkas av en ej kassaflödespåverande
valutaeffekt om 16,1 (22,1) MSEK. Rensat för denna post uppgick resultatet till 4,6 (-9,7) MSEK.
• Totalt kassaflöde uppgick till -29,8 (21,1) MSEK.
• Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,52 (0,56) SEK.
• Antal anställda vid periodens utgång var 18 (15).
• Enligt bolagets uppskattning påverkade effekterna av Coronapandemin bolaget med -1,4 (-1,4) MSEK.

Året i siffror
1 januari – 30 september
• Summa intäkter uppgick till 163,8 (119,7) MSEK, en ökning med 37 procent jämfört med föregående år. Ökningen beror på en större installerad bas av solenergianläggningar. Valutaeffekter påverkade även intäkterna positivt med 20,5 MSEK.
• Nettoomsättningen har ökat med 40 procent från 90,4 till 126,5 MSEK.
• Övriga rörelseintäkter har ökat från 29,3 till 37,3 MSEK.
• Rörelsekostnaderna uppgick till 91,6 (67,7) MSEK, en ökning med 35 procent. De största posterna till ökningen
är att kostnader för planenliga avskrivningar, underhållskostnader, takhyror och försäkringspremier för solenergianläggningar har ökat samt en negativ valutaeffekt om 9,8 MSEK.
• Rörelseresultatet uppgick till 72,1 (52,0) MSEK, en ökning med 39 procent jämfört med föregående år.
• Resultat efter finansiella poster och skatt uppgick till 36,4 (12,0) MSEK och påverkas av en ej kassaflödespåverande
valutaeffekt om 64,4 (58,7) MSEK. Rensat för denna post uppgick resultatet till -28,1 (-46,7) MSEK.
• Totalt kassaflöde uppgick till -94,4 (-24,5) MSEK.
• Enligt bolagets uppskattning påverkade effekterna av Coronapandemin bolaget med -3,5 (-3,3) MSEK.

Väsentliga händelser
efter kvartalets slut
• Bolaget ingår ett strategiskt avtal med byggmöjligheter om 300 MW takbaserade solanläggningar fram till 2024, vilket fullt utbyggt väntas ge årliga intäkter om ca 260 MSEK.