ADVANCED SOLTECH DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2022

Kvartalets elförsäljning ökade med 30%

VD kommentar:

Det har varit ett utmanande kvartal på grund av COVID-restriktioner och försämrat omvärldsläge, men vi har ändå lyckats leverera tillväxt. Under kvartalet har bolagets våra 151 solenergianläggningar producerat sammanlagt 33 miljoner kilowattimmar och genom detta har vi minskat utsläppen av koldioxid med cirka 20 000 ton, något som vi är väldigt stolta över.

Kvartalet i korthet
1 januari – 31 mars

• Bolaget installerade 8,7 (5,8) MW takbaserade solenergianläggningar och hade vid utgången av perioden 213,2
(182,4) MW installerad och intäktsgenererande kapacitet. Under kvartalet avvecklade bolaget en anläggning, om 1,9 MW, då takkonstruktionen inte var tillräckligt stark efter en brand.

• Elproduktionen var 33 (31) miljoner kWh, en ökning med 5%, vilket minskade Kinas CO2-relaterade utsläpp med cirka
20 000 (19 000) ton. Under januari och februari var solinstrålningen i Kina sämre än genomsnittet vilket påverkade
elproduktionen negativt.

• Vid utgången av perioden hade bolaget 41 (31) MW i tecknade order, samt projekt under bearbetning om 125 (124) MW. Under kvartalet valde bolaget att avbryta tre tecknade order, om 10,6 MW, då fastigheterna bytt ägare.

• Bolaget tecknade tre kontrakt som uppgår till en total installerad kapacitet om 6,5 MW.

• Bolaget tilldelades pris i Kina som ”The most influential solar investment company 2021” för andra året i rad.

Kvartalet i siffror
1 januari – 31 mars

• Summa intäkter (elförsäljning och bidrag) uppgick till 32,7 (27,0) MSEK, en ökning med 21 procent jämfört med föregående år. Ökningen beror på en större installerad bas av solanläggningar. Valutaeffekter påverkade även intäkterna positivt med 3,9 MSEK.

• Nettoomsättningen (elförsäljning till kunder och nätet) har ökat med 30% från 19,7 till 25,6 MSEK.

• Övriga rörelseintäkter (bidrag) har minskat från 7,3 till 7,1 MSEK.

• Rörelsekostnaderna uppgick till 29,0 (19,9) MSEK, en ökning med 46 procent. De största posterna till ökningen är att
kostnader för planenliga avskrivningar och underhålls- och försäkringskostnader för solenergianläggningar har ökat samt
en negativ valutaeffekt om 2,9 MSEK.

• Rörelseresultatet uppgick till 3,7 (7,1) MSEK, en minskning med 48 procent jämfört med föregående år. På intäktssidan
beror minskningen av rörelseresultatet på lägre solinstrålning samt en högre andel såld el till nätet istället för till kund. Vi har
i kvartalet även haft rörelsekostnader av engångskaraktär om ca 1,6 MSEK, vilket förklarar en stor del av minskningen.

• Resultat efter finansiella poster och skatt uppgick till -7,3 (15,0) MSEK och påverkas av en ej kassaflödespåverande
valutaeffekt om 20,9 (40,1) MSEK. Rensat för denna post uppgick resultatet till -28,5 (-25,1) MSEK.

• Totalt kassaflöde uppgick till -100,2 (-45,4) MSEK.

• Antal anställda vid periodens utgång var 15 (14).

• Enligt bolagets uppskattning påverkade effekterna av Coronapandemin bolaget med -0,6 (-0,6) MSEK.

Väsentliga händelser efter kvartalets slut

• Advanced Soltechs dotterbolag, ASRE, har mottagit en utmärkelse för sina insatser inom investeringar av utländskt
kapital inom förnybar energi i QiangTang distriktet i Hangzhou.

• Bolaget har tecknat tre kontrakt som omfattar en total installerad kapacitet om 9,6 MW.