Advanced Soltech genomför en riktad nyemission och tillförs cirka 18 miljoner kronor

Styrelsen för Advanced Soltech Sweden AB (publ) (”Advanced Soltech” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigande lämnat av årsstämman den 19 maj 2022, beslutat om en riktad nyemission av 892 851 aktier till en kurs om 20,16 kronor per aktie, motsvarande totalt cirka 18 miljoner kronor.

Styrelsen för Advanced Soltech har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 19 maj 2022 beslutat om en riktad nyemission av 892 851 aktier (”Nyemissionen”). Teckningskursen är 20,16 kronor per aktie, vilket motsvarar en rabatt om cirka 8,36 procent mot stängningskursen på Nasdaq First North Growth Market den 10 juni 2022 och en rabatt om cirka 10 procent mot den volymviktade genomsnittskursen de senaste tre handelsdagarna. Kursen har fastställts baserat på diskussioner med ett antal investerare som visat intresse för att delta i Nyemissionen samt genom en jämförelse med andra liknande nyemissioner. Med detta som underlag, är det styrelsens uppfattning att kursens marknadsmässighet har säkerställts. Genom Nyemissionen tillförs Advanced Soltech cirka 18 miljoner kronor före emissionskostnader.

Nyemissionen riktas till 12 utvalda investerare. Investerarkretsen består huvudsakligen av externa privata investerare som är kunder till Bolagets arrangör SIP Nordic Fondkommission AB. Ingen enskild investerare tecknar större andel än 27,78 procent av Nyemissionen. Investeraren som tecknar andelen om 27,78 procent är den fjärde största aktieägaren i Bolaget, The World We Want Foundation, med ett ägande, innan Nyemissionen, om cirka 2 procent av antalet aktier i Bolaget.

Styrelsen för Advanced Soltech har under en tid undersökt olika möjligheter för att säkra Bolagets kapitalbehov. Huvudalternativet har varit en nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare men efter diskussion med de större aktieägarna i Bolaget har det stått klart att det saknas förutsättningar för att framgångsrikt genomföra en sådan nyemission. Mot den bakgrunden och med beaktande av behovet att anskaffa kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt har styrelsen gjort bedömningen att Nyemissionen är det mest fördelaktiga sättet för Bolaget, och därmed för aktieägarna, att anskaffa det önskade kapitalet. Skälen för att genomföra Nyemissionen på detta sätt bedöms mot den bakgrunden överväga skälen som motiverar huvudregeln att emittera nya aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Emissionslikviden avses primärt användas för att tillgodose Bolagets likviditetsbehov som hänför sig till ingångna åtaganden att investera i nya solenergiinstallationer. Genom Nyemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med cirka 178 570,2 kronor, från cirka 7 749 507,8 kronor till högst 7 928 078,0 kronor genom nyemission av 892 851 aktier, innebärande att det totala antalet aktier ökar från 38 747 539 aktier till 39 640 390 aktier. Nyemissionen kommer att medföra en utspädningseffekt om cirka 2,25 procent för befintliga aktieägare baserat på det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter Nyemissionen.

VD, Max Metelius kommenterar:

”Dessa medel kommer att möjliggöra att på kort sikt kunna möta den mycket starka kundtillströmningen och infria åtaganden om att färdigställa solenergiprojekt i tid.”

Rådgivare
Bolagets corporate finance-rådgivare har varit JOOL Corporate Finance AB och arrangör för transaktionen är SIP Nordic Fondkommission AB.