Advanced Soltech lämnar prognos för 2023 och 2024

Efter refinansieringen i Kina, där Advanced Soltechs, (Bolaget) svenska obligationer återbetalats och ersatts med kinesisk finansiering i lokal valuta, har Bolaget väsentligen förändrade finansieringskostnader och lämnar därför en prognos för verksamhetsåret 2023 och 2024. Syftet med prognoserna är samtidigt att belysa Bolagets nya finansiella situation 2024 relativt verksamhetsåret 2023. Sammanfattningsvis bedömer Bolaget att intäkterna för 2024 med de nedan beskrivna antagandena blir 272 MSEK, att EBITDA blir 203 MSEK och vinsten före skatt blir 55 MSEK.

En mer detaljerad prognos för 2023 och 2024 framgår nedan.

RESULTATRÄKNING (MSEK) 2023p 2024p
Intäkter från elförsäljning och subventioner 249 272
Direkta kostnader (underhåll, försäkring mm) -32 -37
Bruttomarginal 217 235
Bruttomarginal % 87% 86%
Övriga kostnader (overhead, personal mm) -39 -32
EBITDA 178 203
EBITDA % 71% 75%
Avskrivningar -76 -83
EBIT 102 120
Finansnetto (räntekostnader, kapitalanskaffningskostnader mm) -122 -65
Resultat före skatt (EBT) exklusive valutaeffekter -20 55

Prognosen baseras på följande antaganden.

-Intäkterna kommer från försäljning av grön el och till en mindre del från subventioner. Båda intäktsströmmarna har historiskt visat sig vara mycket tillförlitliga. Kostnadssidan består till merparten av finanseringkostnader och avskrivningar samt en mindre del som avser drift och underhåll av Bolagets anläggningar. Med den nya finansieringsstrukturen på plats bedömer Bolaget kostnadssidan som stabil och förutsägbar.

-Bolaget avslutar sina påbörjade projekt och kommer vid utgången av Q1 2024 att ha 290 MW i installerad och intäktsgenererande solenergikapacitet. I dagsläget har Bolaget 252 MW intäktsgenererarande kapacitet. Ambitionsnivån för nya installerade solenergianläggningar under verksamhetsåret 2024, är dock högre än antagandena i denna prognos. Prognosen baseras på antaganden som Bolaget bedömer som säkra (se nedan avseende finansiering). I det fall den installerade kapaciteten byggs ut i större utsträckning ökar intäkterna och vinsten proportionellt.

-Bolaget tar upp 80 MCNY (cirka 120 MSEK) i nya lån i Kina under andra halvåret 2023 för att finansiera de nya anläggningarna och att den kompenserande företrädesemissionen med teckningstid 28 augusti – 11 september 2023 som i praktiken är begränsad till cirka 99 MSEK genomförs. Företrädesemissionen kompenserar aktieägarna för den utspädning som orsakats av den del av den under juni 2023 genomförda riktade nyemissionen om cirka 141 MSEK som tecknades av aktieägare, i den utsträckning aktieägare inte tecknade i den riktade nyemissionen. Del av emissionslikviden från företrädesemissionen, 70,5 MSEK, kommer att nyttjas för återbetalning av den sista svenska obligationen, SOLT4, som förfaller i november 2023. Bolaget har delar av lånefinansieringen i Kina säkerställd, och bedömer även resterande del upp 80 MCNY som säker efter förhandlingar med kinesiska långivare.

– För prognosen används CNY/SEK 1.50. Bolaget har med sin nya finansieringsstruktur i allt väsentligt såväl intäkter och kostnader, som tillgångar och skulder, i CNY, vilket minskar valutarisken väsentligt.

Max Metelius, VD Advanced Soltech kommenterar:

Vi ser framtiden an med stor tillförsikt. Vår orderbok är välfylld och den kinesiska marknaden för finansiering av takbaserad solenergi är väl fungerande och tillgänglig för Advanced Soltech. Den underliggande marknaden för solenergi som en tjänst, är fortsatt stark och våra förutsättningar att nå våra operativa mål om 1 GW installerad och driftsatt solenergikapacitet 2026, har förbättrats avsevärt genom den nya finansieringen som även möjliggör fortsatt expansion. Vi ger nu marknaden prognos för 2023 och 2024 baserat på antaganden som vi bedömer som tillförlitliga för att tydliggöra för våra aktieägare de positiva resultateffekterna av den nya finansieringen som uppkommer redan under andra halvåret 2023 och de möjligheter framgent som den innebär.