ADVANCED SOLTECH OFFENTLIGGÖR UTFALLET AV KOMPENSATIONSEMISSIONEN MED FÖRETRÄDESRÄTT FÖR AKTIEÄGARNA

Advanced Soltech Sweden AB (publ) ("Bolaget" eller "Advanced Soltech") offentliggör utfallet av teckningen av företrädesemissionen av nya aktier med företrädesrätt för Advanced Soltechs aktieägare, beslutad och tillkännagiven av styrelsen den 14 juni 2023 ("Företrädesemissionen”) vars teckningsperiod avslutades den 11 september 2023.

Teckningen av Kompensationsemissionen (se definition nedan), med eller utan stöd av teckningsrätter, motsvarar ungefär 35,1 procent av den totala Kompensationsemissionen om högst cirka 99 MSEK. Kompensationsemissionen kommer därför att tillföra Bolaget cirka 34,7 MSEK före emissionskostnader, och tillsammans med den riktade nyemissionen av aktier som genomfördes i juni 2023 har totalt cirka 175.7 MSEK före emissionskostnader tillförts Bolaget av dess aktieägare.

Två-stegs företrädesemission
Bolaget genomförde i juni 2023 en riktad nyemission om cirka 141 MSEK som ett första steg i en företrädesemission i två steg av nya aktier i Bolaget som tecknades av bland annat de två största aktieägarna, Soltech Energy Sweden AB (publ) och Advanced Solar Power Hangzhou Inc ("Riktad Nyemission").

Det andra steget i den företrädesemissionen i två steg var att Företrädesemissionen utformades som en kompensationsemission till aktieägarna. De aktieägare som deltog i den Riktade Nyemissionen ingick åtagande att inte avyttra, eller utnyttja för teckning av aktier i Företrädesemissionen, ett visst antal teckningsrätter, vilket, tillsammans med begränsning av tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, i praktiken medförde att Företrädesemissionens högsta belopp uppgick till cirka 99 MSEK, förutsatt att nämnda åtagandena efterlevdes ("Kompensationsemissionen"). Aktieägare erhöll därigenom en motsvarande rätt i Företrädesemissionen som den rätt de inte erhöll i den del av den Riktade Nyemissionen som tecknats av aktieägarna. Utan nämnda åtaganden och tilldelningsbegränsning hade Företrädesemissionen som högst uppgått till cirka 322 MSEK.

Återbetalning av SOLT4 Obligationen
Utfallet av Kompensationsemissionen medför att Bolaget har säkerställt finansiering för delåterbetalning av SOLT4 obligationen. Bolaget arbetar med ytterligare lösningar för att finansiera en full återbetalning av SOLT4 obligationen, som omfattar 70 MSEK, på dess förfallodag den 8 november 2023. Parallellt förbereder Bolaget ett skriftligt förfarande för att erbjuda obligationsinnehavarna delbetalning och ett års förlängning av SOLT4 obligationen, inklusive räntekompensation. Bolaget har tillgång till investerare och långivare i Kina och bedömer att erforderliga medel för full återbetalning av kvarvarande belopp av SOLT4 obligationen kommer att finnas tillgängliga i god tid före ett år efter den ursprungliga återbetalningsdagen.

Advanced Soltechs VD, Max Metelius, kommenterar:
"Den nya finansieringen om cirka 809 MSEK från JiangSu Financial Leasing Co., Ltd och den riktade Nyemissionen i juni 2023 och denna kompensationsemission – med ett totalt belopp om cirka 175,7 MSEK, har underlättat för oss att nästan vara i mål att återbetala samtliga SOLT obligationer. Återbetalning har skett av SOLT5 (643 MSEK), SOLT3 (148 MSEK) och SOLT2 (SEK 128 MSEK) – totalt 919 MSEK. Vi kan nu göra en delåterbetalning av SOLT4. Med ny finansiering och prognostiserade positiva resultat förväntar jag mig att vi kommer att hitta en bra lösning avseende återbetalning av resterande belopp för SOLT4 obligationen och fortsatt finansiering för ytterligare expansion av våra solenergitillgångar i Kina",

Fördelning av teckningen
Den totala teckningen av Kompensationsemissionen med eller utan stöd av teckningsrätter uppgick till cirka 34,7 MSEK, vilket innebär att 3 467 950 aktier har tecknats motsvarande 35,1% av Kompensationsemissionen. Advanced Soltech tillförs genom Kompensationsemissionen således cirka 34,7 MSEK kontant minus emissionskostnader.

Fördelningen av den totala teckningen i Kompensationsemissionen visar att 3 007 699 aktier, motsvarande cirka 30,1 MSEK eller cirka 30,4 procent av Kompensationsemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter och 460 251 aktier, motsvarande cirka 4,6 MSEK eller cirka 4,7 procent av Kompensationsemissionen, tecknades utan stöd av teckningsrätter.

Besked om tilldelning
Tilldelning av nya aktier tecknade utan stöd av teckningsrätt har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivs i det prospekt som Bolaget upprättade med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes den 24 augusti 2023, vilket finns tillgängligt på Bolagets webbplats och hos Finansinspektionens prospektregister .

Besked om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter sker genom översändande av avräkningsnota via Kivra eller reguljär postbefordran till respektive tecknare. Tilldelade aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska betalas i enlighet med instruktionerna i avräkningsnotan. Besked om tilldelning och betalning avseende förvaltarregistrerade aktieägare sker i enlighet med rutiner från respektive förvaltare.

Handel i BTA
Handel med BTA (betalda tecknade aktier) bedrivs för närvarande på Nasdaq First North Growth Market fram till dess att Kompensationsemissionen har registrerats hos Bolagsverket. BTA kommer därefter att omvandlas till stamaktier. Registrering av Kompensationsemissionen beräknas ske omkring vecka 41/42, 2023.

Aktier och aktiekapital
Bolagets registrerade aktiekapital uppgår före Kompensationsemissionen till 10 748 830.40 SEK fördelat på 53 744 152 aktier. Kompensationsemissionen innebär att antalet aktier i Bolaget kommer att öka genom utgivande av 3 467 950 nya aktier motsvarande 6,5 procent av aktiekapitalet och antalet utgivna aktier och röster i Bolaget före Kompensationsemissionen, vilket innebär att totalt antal aktier uppgår 57 212 102, och utan deltagande i Kompensationsemissionen, en utspädning om 6,1 procent av aktierna och rösterna. Efter registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket kommer det registrerade aktiekapitalet att uppgå till 11 442 420,40 SEK fördelat på 57 212 102 aktier med ett kvotvärde om 0,20 SEK.

Emissionsinstitut
Eminova Fondkommission AB är emissionsinstitut avseende Kompensationsemissionen.