Advanced Soltech påkallar förtida inlösen av säkerställda obligationer, SOLT5

Advanced Soltech Sweden AB (publ) lämnar meddelande om förtida inlösen av dess utestående seniora säkerställda gröna obligationer SEK BOND ISIN: SE0012012680, och EUR BOND ISIN SE0012012698 – Advanced Soltech Sweden AB (publ), enligt villkoren för Obligationerna. Datum för inlösen är den 28 juni 2023.

Lösenbeloppet, tillsammans med upplupen men obetald ränta till och med dagen för inlösen, kommer att betalas till varje obligationsinnehavare som vid avstämningsdagens slut den 20 juni 2023 är registrerad som innehavare i skuldboken som upprätthålls av Euroclear Sweden.

En oåterkallelig underrättelse om förtida inlösen skickades den 19 juni 2023 till alla direkt-registrerade ägare och registrerade behöriga förvaltare av obligationerna enligt skuldboken förd av Euroclear per den 20 juni 2023.

I samband med inlösen kommer obligationerna att avnoteras från Nasdaq Stockholm.

Detta pressmeddelande ges endast i informationssyfte och ska inte uppfattas som ett erbjudande att köpa eller sälja eller som en begäran om anbud att köpa eller sälja värdepapper.