ADVANCED SOLTECH PUBLICERAR PROSPEKT AVSEENDE FÖRETRÄDESEMISSIONEN

DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS, KANADA, HONG KONG, JAPAN, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ ELLER AMERIKAS FÖRENTA STATER ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Advanced Soltech Sweden AB (publ) (”Bolaget” eller ”Advanced Soltech”) har publicerat ett prospekt angående den kommande nyemissionen av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) som beslutats och meddelats av styrelsen den 14 juni 2023.
Prospektet godkändes och registrerades av Finansinspektionen och har gjorts tillgängligt på Bolagets webbplats, (https://advancedsoltech.se), tillsammans med all annan information relaterad till Företrädesemissionen. Prospektet kommer också att finnas tillgängligt på Eminovas webbplats, (www.eminova.se) och inom några dagar på Finansinspektionens webbplats, (www.fi.se).
Företrädesemissionen uppgår till ett maximalt belopp om cirka 322 MSEK. Men genom åtaganden från de aktieägare som deltog i den riktade nyemissionen i juni 2023 att inte avyttra eller utnyttja för att teckna aktier avseende ett visst antal teckningsrätter, och begränsning gällande tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, förväntas Företrädesemissionen begränsas till ett maximalt belopp om cirka 99 MSEK, under förutsättning att nämnda åtaganden efterlevs. Aktieägarna förväntas erhålla motsvarande rätt i Företrädesemissionen som den rätt de inte erhöll i den del av den riktade nyemissionen under juni 2023 som tecknades av aktieägare.
För fullständig information om Företrädesemissionen, vänligen se prospektet.
Kort om Företrädesemissionen

  • Den som vid avstämningsdagen 22 augusti 2023 är registrerad som aktieägare i Advanced Soltech har företrädesrätt att teckna aktier i Bolaget baserat på det befintliga aktieinnehavet i Bolaget registrerat på avstämningsdagen.
  • Aktieägare erhåller tre (3) teckningsrätter för varje aktie registrerad på avstämningsdagen på aktieägaren. Fem (5) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget.
  • Teckning av aktier sker från och med den 28 augusti 2023 till och med den 11 september 2023.
  • Teckningskursen är 10,00 SEK per nyemitterad aktie. Inget courtage erläggs.
  • Bolaget förväntas erhålla ett maximalt belopp om cirka 99 miljoner SEK, med beaktande av begränsningen av det maximala beloppet av Företrädesemissionen om åtagandena som beskrivits ovan efterlevs.
  • Sista handelsdag för Bolagets aktier, med rätt att erhålla teckningsrätter, var fredag den 18 augusti 2023.
  • Den första handelsdagen för Bolagets aktier, utan rätt att erhålla teckningsrätter, var måndag den 21 augusti 2023.
  • Handel med teckningsrätter pågår från och med den 28 augusti 2023 till och med den 6 september 2023.
  • Teckningsrätter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde.
  • Handel med BTA (betald tecknad aktie) påbörjas den 28 augusti 2023 och fortsätter tills Företrädesemissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Emissionsinstitut
Eminova Fondkommission AB är emissionsinstitut avseende Företrädesemissionen.
För ytterligare information, besök https://advancedsoltech.se/ eller kontakta:

Max Metelius, CEO Lars Höst, CFO
Telefon: +46 72 316 04 44 Telefon: +46 72 229 00 36
E-mail: max.metelius@advancedsoltech.com E-mail: lars.host@advancedsoltech.com

Denna information är sådan som Advanced Soltech är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014).

För mer information om Advanced Soltech, besök https://advancedsoltech.se/.
Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North Growth Market under ticker: ASAB.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Belarus, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz eller USA, eller någon annan jurisdiktion där sådan offentliggörande, publicering eller distribution av informationen inte skulle vara i överensstämmelse med gällande lag, eller där sådan åtgärd är föremål för legal restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder som vidtas i strid mot denna instruktion kan utgöra ett brott mot tillämpliga värdepapperslagstiftning och regleringar.
Publicering, distribution eller offentliggörande av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig om och följa sådana restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande, och informationen som finns här, i enlighet med tillämpliga regler i varje jurisdiktion.
Informationen i detta pressmeddelande innehåller inte eller utgör inte ett erbjudande (eller en inbjudan till något erbjudande) att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller någon annan. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärd kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige.
Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i aktier eller andra värdepapper i Bolaget.
Ett prospekt har upprättats av Bolaget i samband med företrädesemissionen och har granskats och godkänts av Finansinspektionen som är den svenska behöriga myndigheten under Prospektförordningen. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Bolaget kommer endast att ske genom prospektet. Finansinspektionens godkännande av prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av Bolagets aktier eller andra värdepapper som är föremål för prospektet. Prospektet har publicerats på Bolagets hemsida https://advancedsoltech.se. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i prospektet. Därmed rekommenderas investerare att läsa hela prospektet. Detta pressmeddelande utgör marknadsföring i enlighet med artikel 2 k i Prospektförordningen.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act") och annan tillämplig lagstiftning i USA, och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act och annan tillämplig lagstiftning i USA. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.
Detta pressmeddelande får i Storbritannien distribueras och riktas endast till "qualified investors" som definieras som (i) professionella investerare enligt artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); eller (ii) avses i artikel 49(2)(a) till (d) (”high net worth entities” etc.) av Föreskriften, eller (iii) sådana andra personer som sådan investering eller investeringsaktivitet lagligen kan riktas till enligt Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”Relevanta Personer”). En investering eller investeringsaktivitet som detta pressmeddelande avser är i Storbritannien endast tillgänglig för Relevanta Personer och kommer endast att genomföras med Relevanta Personer. Personer som inte är Relevanta Personer bör inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och bör inte agera eller förlita sig på det.

Framåtblickande uttalanden
Detta pressmeddelande kan innehålla vissa framåtblickande uttalanden som återspeglar Bolagets intentioner, bedömningar eller nuvarande förväntningar på och mål för Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, prestationer, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt på de marknader där Bolaget verkar. Ord som ”mål”, ”förutses”, ”bedöms”, ”tror”, ”beräknar”, ”kunde”, ”uppskattas”, ”förväntas”, ”avses”, ”kan”, ”kanske”, ”planeras”, ”bör”, eller ”kommer” och, i varje enskilt fall, negationer därav, samt andra uttryck som indikerar eller förutspår framtida utvecklingar eller trender, och som inte baseras på historiska fakta, är avsedda att identifiera framåtblickande uttalanden.
Framåtblickande uttalanden innebär per definition både kända och okända risker och osäkerheter eftersom de beror på framtida händelser och omständigheter. Framåtblickande uttalanden garanterar inte framtida resultat eller utveckling och det faktiska utfallet kan avvika avsevärt från de framåtblickande uttalandena. Även om Bolaget anser att förväntningarna som återspeglas i dessa framåtblickande uttalanden är rimliga, ger Bolaget inte några försäkringar om att de kommer att förverkligas eller visa sig vara korrekta. Företaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtblickande uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta, och Bolaget ikläder sig inte på något sätt något ansvar för framtida korrekthet av några åsikter som uttrycks i detta pressmeddelande. Läsarna av pressmeddelandet bör inte lägga för stor vikt vid de framåtblickande uttalandena i detta pressmeddelande.
Informationen, åsikterna och de framåtblickande uttalandena som uttryckligen eller underförstått finns här avser endast från dess datum och kan ändras utan förvarning. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att granska, uppdatera, bekräfta eller att offentligt släppa några revideringar av framåtblickande uttalanden för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i detta pressmeddelande, såvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelbok för emittenter.