Advanced Soltech släpper delårsrapport för andra kvartalet 2023

VD KOMMENTAR: Kvartalet har till stor del dominerats av refinansieringen av våra utestående obligationer i Sverige. Nu är samtliga förfallna obligationer återbetalda och vi har skapat en plattform för finansiering som innebär att vi kan använda våra nya anläggningar som säkerhet för nya lån vilket ger bolaget lägre kostnader och möjlighet att investera i en snabbare takt. Detta en betydligt bättre finansieringslösning för Advanced Soltech som skapar högre lönsamhet, vilket kommer att börja synas redan under andra halvåret 2023.

Kvartalet i korthet
1 april – 30 juni

• Bolaget har ingått avtal med det kinesiska bolaget JiangSu Financial Leasing Co., Ltd. för att vara en del av refinansieringen av Bolagets utestående obligationer. Finansieringen är en så kallad sale och leaseback finansiering som tillhandahåller Koncernen 809 MSEK (541 MCNY), varav 644 MSEK har utbetalats till bolaget under juni. Resterande belopp har utbetalats under juli.
• Bolaget har den 28 juni, 2023 till fullo återbetalat den gröna säkerställda obligationen SOLT5.
• Bolaget har genomfört en riktad nyemission om cirka 141 MSEK, samt beslutat om en efterföljande kompensationsemission för övriga aktieägare om cirka 99 MSEK. Per 30 juni har 30 MSEK av den riktade emissionen inbetalats till bolaget.
• Bolaget installerade 1,7 (8,2) MW takbaserade solenergianläggningar och hade vid utgången av perioden 252,0 (220,2) MW installerad och intäktsgenererande kapacitet. Bolagets förhållandevis låga installationsnivå beror bland annat på brist på finansiering.
• Elproduktionen var 68 (61) miljoner kWh, en ökning med 11 procent, vilket minskade Kinas CO2-relaterade utsläpp med cirka 42 000 (38 000) ton.
• Vid utgången av perioden hade bolaget 60 (53) MW i tecknade order, samt projekt under bearbetning om 118 (125) MW.
• Bolaget tecknade 6 (13) kontrakt som uppgår till en total installerad kapacitet om 9,5 (30,8) MW

Kvartalet i siffror
1 april – 30 juni

• Summa intäkter (elförsäljning och bidrag) uppgick till 65,5 (58,6) MSEK, en ökning med 12 procent jämfört med föregående år. Ökningen beror på att den installerade basen har varit högre 2023 än 2022. Valutaeffekter påverkade intäkterna med 0,9 (7,2) MSEK.
• Nettoomsättningen (elförsäljning till kunder och nätet) uppgick till 53,0 (46,2) MSEK, en ökning med 15 procent jämfört med föregående år. Valutaeffekter påverkade nettoomsättningen med 0,7 (5,7) MSEK.
• Övriga rörelseintäkter (bidrag) uppgick till 12,5 (12,4) MSEK.
• Rörelsekostnaderna uppgick till 38,4 (30,6) MSEK, en ökning med 25 procent jämfört med föregående år. Den enskilt största posten till ökningen är extraordinära kostnader om 4,2 MSEK i samband med förlängning av obligationerna SOLT2 och SOLT5. Övriga stora kostnadsposter är planenliga avskrivningar, underhållskostnader och takhyror för solenergianläggningar som har ökat, samt en valutaeffekt om -0,3 (-3,6) MSEK.
• Rörelseresultatet uppgick till 27,1 (28,0) MSEK. Rensat för extraordinära kostnader i samband med förlängning av obligationerna, blev rörelseresultatet 31,3 MSEK.
• Räntekostnader och liknande resultatposter uppgick till 45,3 (34,1) MSEK. Bakom siffran finns ökad räntesats för obligationslånen SOLT2 och SOLT5, och ökade räntekostnader för finansiering i Kina.
• Resultat efter finansiella poster och skatt uppgick till -38,4 (23,2) MSEK och påverkades av en ej kassaflödespåverande valutaeffekt om -20,8 (27,4) MSEK. Rensat för denna post uppgick resultatet till -17,6 (-4,2) MSEK.
• Totalt kassaflöde uppgick till 24,5 (35,5) MSEK.
• Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,97 (0,59) SEK.
• Antal anställda vid periodens utgång var 18 (17)

Väsentliga händelser efter kvartalets slut

• Resterande belopp av den riktade emissionen har inbetalats till bolaget. Hela emissionen är registrerad hos Bolagsverket, och totalt antal aktier efter emissionen uppgår till 53 744 152.
• Bolaget har återbetalat obligationslånen SOLT2 och SOLT3.
• Den 7 augusti 2023 lämnade bolaget en prognos för verk samhetsåren 2023 och 2024. Sammanfattningsvis bedömer vi att intäkterna för 2024 blir 272 MSEK, att EBITDA blir 203 MSEK och vinsten före skatt blir 55 MSEK.
• Bolaget anlitar Erik Penser Bank som likviditetsgarant.

Året i siffror
1 januari – 30 juni

• Summa intäkter uppgick till 106,2 (91,3) MSEK, en ökning med 16 procent jämfört med föregående år. Ökningen beror på att den installerade basen har varit högre 2023 än 2022. Valutaeffekter påverkade intäkterna med 2,3 (11,1) MSEK.
• Nettoomsättningen uppgick till 86,2 (71,8) MSEK, en ökning med 20 procent jämfört med föregående år. Valutaeffekter påverkade nettoomsättningen med 1,1 (8,8) MSEK.
• Övriga rörelseintäkter uppgick till 20,0 (19,5) MSEK.
• Rörelsekostnaderna uppgick till 76,2 (59,6) MSEK, en ökning med 28 procent jämfört med föregående år. Den enskilt största posten till ökningen är extraordinära kostnader om 7,2 MSEK i samband med förlängning av obligationerna SOLT2 och SOLT5. Övriga stora kostnadsposter är att planenliga avskrivningar, underhållskostnader och takhyror för solenergianläggningar har ökat samt en valutaeffekt om -1,0 (-6,5) MSEK.
• Rörelseresultatet uppgick till 30,0 (31,7) MSEK. Rensat för extraordinära kostnader i samband med förlängning av obligationerna, blev rörelseresultatet 37,2 MSEK.
• Räntekostnader och liknande resultatposter uppgick till 82,6 (66,5) MSEK. Bakom siffran finns ökad räntesats för obligationslånen SOLT2 och SOLT5, och ökade räntekostnader för finansiering i Kina.
• Resultat efter finansiella poster och skatt uppgick till -73,6 (15,7) MSEK och påverkades av en ej kassaflödespåverande valutaeffekt om -21,7 (48,3) MSEK. Rensat för denna post uppgick resultatet till -52,0 (-32,6) MSEK.
• Totalt kassaflöde uppgick till 16,4 (-64,7) MSEK.
• Resultat per aktie före utspädning uppgick till -1,86 (0,40) SEK