Advanced Soltech släpper delårsrapport för tredje kvartalet 2023

Under kvartalet har bolaget fullgjort återbetalningen av obligationerna SOLT2 och SOLT3, genomfört en förlängning av återbetalningsdatumet för SOLT4, och genomfört en företrädesemission som inbringade 35 MSEK. Bolaget installerade 6,5 MW solenergianläggningar, vilket bidrog till en minskning av CO2-utsläpp med cirka 43 000 ton och tecknade nya kontrakt för ytterligare 16,5 MW. Finansiellt visade kvartalet en omsättning på 65,7 MSEK och ett resultat efter finansiella poster och skatt på 3,9 MSEK, påverkat av en negativ valutaeffekt om -7,0 MSEK.

ADVANCED SOLTECH – PERIODEN I SAMMANDRAG
Kvartalet i korthet
1 juli – 30 september

• Bolaget har till fullo återbetalat obligationerna SOLT2 och SOLT3.
• Bolaget har inlett ett skriftligt förfarande med förlängning av återbetalningsdatum för obligationen SOLT4.
• Resterande belopp av den riktade emissionen, som genomfördes under andra kvartalet, har inbetalats till bolaget. Totalt inbetalt belopp för emissionen, före emissionskostnader, uppgick till 141 MSEK och är registrerad hos Bolagsverket.
• Bolaget har genomfört en företrädesemission, s.k. rättviseemission. Inbetalt belopp, före emissionskostnader, uppgick till 35 MSEK.
• Bolaget installerade 6,5 (10,0) MW takbaserade solenergianläggningar och hade vid utgången av perioden 258,4 (230,2) MW installerad kapacitet.
• Elproduktionen var 69 (69) miljoner kWh, vilket minskade CO2-relaterade utsläpp med cirka 43 000 (43 000) ton.
• Vid utgången av perioden hade bolaget 58 (46) MW i tecknade order, samt projekt under bearbetning om 125 (125) MW.
• Bolaget tecknade 4 (3) kontrakt uppgående till en total installerad kapacitet om 16,5 (8,7) MW.
• Bolaget anlitar Erik Penser Bank som likviditetsgarant.

Kvartalet i siffror
1 juli – 30 september

• Summa intäkter (elförsäljning och bidrag) uppgick till 65,7 (72,5) MSEK.
• Nettoomsättningen (elförsäljning till kunder och nätet) uppgick till 54,1 (54,7) MSEK.
• Övriga rörelseintäkter (bidrag och vidareförsäljning av el) uppgick till 11,7 (17,8) MSEK.
• Rörelsekostnaderna uppgick till 35,9 (32,0) MSEK.
• Rörelseresultatet uppgick till 29,9 (40,5) MSEK.
• Räntekostnader och liknande resultatposter uppgick till 19,0 (36,0) MSEK.
• Resultat efter finansiella poster och skatt uppgick till 3,9 (20,7) MSEK och påverkades av en valutaeffekt om -7,0 (16,1) MSEK. Rensat för denna post uppgick resultatet till 10,9 (4,6) MSEK.
• Totalt kassaflöde uppgick till -22,5 (-29,8) MSEK.
• Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,08 (0,52) SEK.
• Antal anställda vid periodens utgång var 18 (18).

Året i siffror
1 januari – 30 september

• Summa intäkter uppgick till 171,9 (163,8) MSEK.
• Nettoomsättningen uppgick till 140,2 (126,5) MSEK.
• Övriga rörelseintäkter uppgick till 31,7 (37,3) MSEK.
• Rörelsekostnaderna uppgick till 112,0 (91,6) MSEK. Den enskilt största posten till ökningen är extraordinära kostnader om 7,2 MSEK i samband med förlängning av obligationerna SOLT2 och SOLT5.
• Rörelseresultatet uppgick till 59,9 (72,1) MSEK. Rensat för extraordinära kostnader i samband med förlängning av obligationerna, blev rörelseresultatet 67,1 MSEK.
• Räntekostnader och liknande resultatposter uppgick till 101,6 (102,5) MSEK.
• Resultat efter finansiella poster och skatt uppgick till -70,4 (36,4) MSEK och påverkades av en valutaeffekt om -28,7
(64,4) MSEK. Rensat för denna post uppgick resultatet till -41,1 (-28,1) MSEK.
• Totalt kassaflöde uppgick till -6,1 (-94,4) MSEK.
• Resultat per aktie före utspädning uppgick till -1,60 (0,93) SEK.

Väsentliga händelser efter kvartalets slut

• Obligation SOLT4 förlängs enligt bolagets begäran. Sista dag för återbetalning av obligationen flyttas fram till den 8 november 2024.
• Företrädesmissionen är registrerad hos Bolagsverket, och totalt antal aktier efter emissionen uppgår till 57 197 225.
• Bolaget utser Stefan Salomonsson till ny CFO, och ersätter Lars Höst som fortsatt som t.f. CFO.
• Bolaget har tecknat 3 kontrakt som omfattar en total installerad kapacitet om 2,4 MW