Advanced Soltech Sweden AB (publ) har beslutat om en riktad nyemission om cirka 141 MSEK som är fullt tecknad, samt en efterföljande kompensationsemission för övriga aktieägare om cirka 99 MSEK.

Styrelsen i Advanced Soltech Sweden AB (publ) (”Advanced Soltech” eller ”Bolaget”) har den 14 juni 2023, som en del av bolagets refinansieringsprocess, beslutat att genomföra riktad nyemission om cirka 141 MSEK. Den riktade nyemissionen är fulltecknad, men tilldelning är villkorad av styrelsens godkännande. Huvudägarna Soltech Energy Sweden AB (publ) har tecknat aktier för 60,3 MSEK och Advanced Solar Power Hangzhou Inc för 58 MSEK, ett totalt belopp om 118,3 MSEK.

Styrelsen har även beslutat, villkorat av tilldelning av den riktade nyemissionen, att genomföra en kompensationsemission som i praktiken är begränsad till cirka 99 MSEK med samma teckningskurs som den riktade nyemissionen för att kompensera aktieägare för utspädningen som den del av den riktade nyemissionen som tecknas av aktieägare orsakar i den utsträckning som aktieägare inte tecknar i den riktade nyemissionen. Bolagets fem största ägare som alla har tecknat i den riktade nyemissionen har ingått lock-up åtagande motsvarande cirka 69 % av totalt antalet aktier efter genomförd fullt tecknad riktad nyemission som en del av konstruktionen av kompensationsemissionen.

Full anslutning vid genomförd riktad nyemission och kompensationsemission skulle innebära ett totalt tillskott av eget kapital på cirka 240 MSEK.

VD Max Metelius kommenterar:

”Med den nya finansieringen på plats, bestående av ett sale och leaseback finansieringsavtal i Kina på cirka 820 MSEK kompletterat med denna riktade nyemission, har vi, reducerat räntekostnaderna, minskat valutarisken och skapat en stabil finansiell plattform som förbättrar resultatet väsentligen. Nu kan vi fokusera på tillväxt igen.”

Bakgrund och avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Bolaget har sedan 2022 arbetat med att hitta en refinansieringslösning av Bolagets utestående obligationer i syfte att sänka räntan genom finansiering i kinesiska Renminbi (CNY") och samtidigt minska valutakursrisk och förbättra skattesituationen. Den 13 juni meddelade Bolaget i ett separat pressmeddelande att man ingått avtal avseende en sale and leaseback finansiering med kinesiska JiangSu Financial Leasing Co., Ltd. totalt uppgående till cirka 820 MSEK (”sale and leaseback finansieringen”), i syfte att vara en del av refinansieringen av de utestående obligationer som förfaller i juli 2023.

Bolaget planerade tidigare att genomföra en helt garanterad företrädesemission på cirka 200 MSEK som komplettering till sale and leaseback finansieringen för återbetalning av samtliga utestående obligationer.

Det har dock tagit längre tid än förväntat att slutföra sale and leaseback finansieringen, vilket inneburit en ökad risk att en företrädesemission inte kunnat genomföras i tid för att hinna med återbetalning av de obligationer som förfaller till betalning i juli 2023.

Styrelsen har bedömt att först genomföra en riktad nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är det mest fördelaktiga alternativet för Bolaget genom att minska risken för Bolaget när det gäller återbetalning av de utestående obligationerna, vilket också ligger i Bolagets aktieägares bästa intresse. Genom den riktade nyemissionen har Bolaget därtill också fått ytterligare investerare. Bolaget anser därför att de ovan nämnda skälen väger tyngre, än huvudregeln att nyemissioner skall genomföras med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Den riktade nyemissionen ger den sista nödvändiga finansieringen för återbetalning av de obligationer som förfaller under juli 2023.

För att kompensera aktieägare för den riktade nyemissionens utspädning har styrelsen även beslutat om kompensationsemissionen.

Översikt riktade nyemissionen

Styrelsen för Bolaget har inom ramen för Bolagets refinansiering som offentliggjordes den 13 juni, beslutat om en riktad nyemission av 14 103 762 nya aktier till en teckningskurs om 10 SEK per aktie med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt baserat på det bemyndigande som erhölls av årsstämman den 19 maj 2022. Den riktade nyemissionen motsvarar ett emissionsbelopp om cirka 141 MSEK före transaktionskostnader som förväntas uppgå till ca 1 MSEK. Teckningskursen har bestämts efter förhandlingar med potentiella tecknare och motsvarar ett volymvägt genomsnittligt pris för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under de senaste 10 handelsdagarna fram till och med 13 juni 2023 (”VWAP”) som uppgår till 9,98 SEK. Styrelsen bedömer således teckningskursen som marknadsmässig.

Den riktade nyemissionen är en del av Bolagets refinansieringsprocess, och nettolikviden från den riktade nyemissionen avses huvudsakligen att användas för återbetalning av utestående obligationer, samt för att säkra Bolagets tillväxt. Emissionslikviden tillsammans med den nya sales and leaseback- finansieringen, leder till lägre valutarisk, lägre räntekostnader och en förbättrad skattesituation.

Den riktade nyemissionen fulltecknades genom totalt 14 103 762 tecknade aktier motsvarande ett sammanlagt teckningsbelopp om 141 037 620 SEK. För befintliga aktieägare som inte deltar i den riktade nyemissionen innebär denna vid full tilldelning en total utspädning om 26,2% av aktier och röster, och en ökning av aktiekapitalet med 2 820 752,40 SEK från 7 928 078,00 SEK till 10 748 830,40 SEK och antalet aktier ökar från 39 640 390 aktier till 53 744 152 aktier.

Bolagets fem största aktieägare Soltech Energy Sweden AB (publ), Advanced Solar Power (Hangzhou) Inc, Isac Brandberg AB, stiftelsen The World We Want och Johan Torell genom Gryningskust Holding AB, som tillsammans äger cirka 25,7 miljoner aktier, eller cirka 65 procent av samtliga aktier i Bolaget före den riktade nyemissionen, har tecknat 12 853 762 aktier i den riktade nyemissionen, motsvarande cirka 91 procent av den riktade nyemissionen och ett totalt emissionsbelopp på cirka 128,5 MSEK. Dessutom har externa investerare tecknat sig för 1 250 000 aktier motsvarande cirka 9 procent av den riktade nyemissionen och ett totalt emissionsbelopp om 12,5 MSEK.

Styrelsen har ännu inte tilldelat de tecknade aktierna utan avser att tilldela aktierna till tecknarna i samband med att sale and leaseback utbetalningen sker av finansieringen från JiangSu Financial Leasing.

Aktiemarknadsnämnden har beviljat dispens för Soltech Energy Sweden AB (publ) och Advanced Solar Power (Hangzhou) Inc från budpliktsreglerna för det fall att dessa regler blir tillämpliga efter deltagande i den riktade nyemissionen baserat på bland annat genomförande av kompensationsemission.

Översikt kompensationsemissionen

Styrelsen har beslutat, för det fall att den riktade nyemissionen genomförs, att genomföra en kompensationsemission med samma teckningskurs som den riktade nyemissionen (10 SEK per aktie). Kompensationsemissionen är till för att kompensera aktieägare för den utspädning som den del av den riktade nyemissionen som tecknas av aktieägare orsakar i den utsträckning som aktieägare inte tecknar i den riktade nyemissionen.

Kompensationsemissionen har konstruerats i form av en företrädesemission där fem (5) befintliga aktier i Advanced Soltech på avstämningsdagen den 22 augusti 2023 berättigar till teckning av tre (3) nya aktier genom att varje befintlig aktie berättigar till tre (3) teckningsrätter och fem (5) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) aktie. Kompensationsemissionen omfattar således 32 246 491 aktier för det fall att den riktade nyemissionen genomförs fullt ut. Kompensationsemissionen har dock begränsats till 9 881 293 aktier genom att de aktieägare som tecknade i den riktade nyemissionen har åtagit sig att inte överlåta eller utnyttja teckningsrätter som ger företrädesrätt att teckna 22 365 198 aktier, samt att tilldelning vid teckning utan stöd av teckningsrätter har begränsats till 9 881 293 aktier.

Den i praktiken begränsade kompensationsemissionen till högst 9 881 293 aktier innebär vid full teckning ett emissionsbelopp om 98 812 930 SEK före transaktionskostnader om 3 MSEK och en total utspädning för de som inte deltar om 15,5% efter att den fulltecknade riktade nyemissionen har i sin helhet registrerats. Aktiekapitalet skulle då öka med högst 1 976 258,60 SEK från 10 748 830,40 SEK till högst 12 725 089 SEK, samt att antalet aktier skulle öka från 53 744 152 aktier till 63 625 445 aktier.

För det fall att hänsyn inte tas till begränsningen av den i praktiken begränsade Kompensationsemissionen i sin helhet utan begränsning skulle innebära att antalet aktier kan öka med högst 32 246 491 aktier från 53 744 152 aktier till 85 990 643 aktier och aktiekapitalet skulle då öka med högst 6 449 298,20 SEK från 10 748 830,40 SEK till 17 198 128,60 SEK efter att den fulltecknade riktade nyemissionen registrerats. Utspädningen skulle uppgå till högst 37,5% för den som inte skulle delta i kompensationsemissionen och emissionsbeloppet skulle högst uppgå till 322 464 910 SEK före transaktionskostnader.

Kompensationsemissionen har i övrigt följande översiktliga villkor

 • Teckning ska ske genom kontant betalning motsvarande en teckningskurs om 10 kr per ny aktie.
 • Teckningsperioden är från och med 28 augusti till och med 11 september 2023.
 • Teckningsrätter som inte används under teckningstiden kommer att bli ogiltiga och förlora sitt värde.
 • För det fall att inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter i Företrädesemissionen ska styrelsen, upp till och med ett sammanlagt totalt antal aktier om 9 881 293 aktier tecknade med stöd eller utan stöd av teckningsrätter inom ramen för Företrädesemissionen, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätt enligt nedanstående. Det noteras att vissa aktieägare har åtagit sig att inte utnyttja det antal teckningsrätter som berättigar att teckna 22 365 198 aktier alternativt överföra helt eller delvis detta antal teckningsrätter till Bolaget för makulering.

.

 1. I första hand ska tilldelning ske till sådana tecknare som även har tecknat aktie med stöd av teckningsrätt, oavsett om dessa var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och, vid överteckning, ska tilldelning ske till respektive tecknare i samma proportion som det antal teckningsrätter tecknaren har utnyttjat är i förhållande till det totala antalet teckningsrätter som har utnyttjats av tecknare i denna kategori och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning;
 2. I andra hand ska tilldelning ske till de som tecknat aktie utan stöd av teckningsrätt och som inte omfattas av föregående punkt a) ovan, oavsett om dessa var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och, vid överteckning, ska tilldelning ske till respektive tecknare i samma proportion som det antal aktier som tecknaren har tecknat är i förhållande till samtliga aktier som har tecknats i denna kategori och, i mån detta inte kan ske, genom lottning; och
 3. I tredje och sista hand skall tilldelning ske till de som eventuellt har ingått garantiåtagande avseende teckning och betalning av de aktier som inte har tecknats av annan upp till respektive garants högsta belopp, och för det fall att tilldelning inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske till respektive garant i samma proportion som det högsta beloppet som garanten har åtagit sig att teckna är i relation till det totala teckningsåtagandet i denna kategori eller annan avtalad fördelning bland de som har ingått sådant åtagande.

Lock-up åtagande

För att säkerställa begränsningen av kompensationsemissionen har Soltech Energy Sweden AB (publ), Advanced Solar Power (Hangzhou) Inc. Isac Brandberg AB, stiftelsen The World We Want och Gryningskust Holding AB ingått lock-up åtagande med sedvanliga undantag att inte sälja eller på att sätt överföra aktier i Bolaget fram till och med dagen efter avstämningsdagen för kompensationsemissionen. Lock-up åtagandet motsvarar cirka 69% av totalt antalet aktier efter genomförd fullt tecknad riktad nyemission.

Preliminär tidsplan för kompensationsemissionen

 • 18 augusti 2023: Sista dag för handel i Advanced Soltech-aktier inklusive teckningsrätter.
 • 21 augusti 2023: Första dag för handel med Advanced Soltech-aktier exklusive teckningsrätter.
 • 22 augusti 2023: Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen.
 • 28 augusti – 6 september 2023: Handel med teckningsrätter.
 • 28 augusti – 11 september 2023: Teckningsperiod.
 • 28 augusti – vecka 43/44, 2023: Handel med BTA, fortgår tills registrering av emissionen hos Bolagsverket är genomförd under veckorna 43/44, 2023.
 • 15 september 2023: Publicering av teckning avseende företrädesemissionen.

Prospekt och ändring av rapportdag för Q2 april – juni 2023

Prospekt kommer att finnas tillgängligt senast den 21 augusti 2023 på bland annat Bolagets hemsida med adress https://advancedsoltech.com/

Styrelsen har av prospektpraktiska skäl beslutat att tidigarelägga offentliggörandet av kvartalsrapporten för april – juni 2023 till 18 augusti 2023, istället för den 21 augusti 2023.

Emissionsinstitut

Eminova Fondkommission AB kommer att vara emissionsinstitut i företrädesemissionen.