Advanced Soltech Sweden AB (publ) ingår avtal avseende refinansiering om cirka 820 MSEK

Advanced Soltech Sweden AB (publ) har ingått avtal avseende en sale and leaseback finansiering om cirka 820 MSEK. Avtalets första del omfattar ca 670 MSEK för återbetalning av den säkerställda obligationen SOLT5. När detta är genomfört kommer avtalets resterande del, vilket omfattar ca 150 MSEK att slutföras. Denna del kommer att användas för återbetalning av obligationerna SOLT2 och SOLT3 i kombination med likviden från en riktad nyemission om cirka 140 MSEK, som Bolaget planerar att genomföra. Bolaget bedömer att den årliga finansieringskostnaden genom refinansieringen minskar med 61 MSEK i förhållande till räkenskapsåret 2022 i takt med att effekten av refinansieringen får fullt genomslag. Bolaget flyttar även fram sitt finansiella mål om att nå 1000 MW från 2024 till 2026.

Sammanfattning

Advanced Soltech Sweden AB (publ) och dess berörda dotterbolag (”Bolaget”; ”Koncernen” eller ”Koncernbolagen” beroende på sammanhang) har ingått avtal med det kinesiska bolaget JiangSu Financial Leasing Co., Ltd. ("JiangSu Leasing") för att vara en del av refinansieringen av Bolagets utestående obligationer. Finansieringen är en så kallad sale och leaseback finansiering som tillhandahåller Koncernen 541 MCNY (cirka 820 MSEK) (”sale and leaseback finansiering”).

Därutöver och som en del av refinansieringen av Bolagets utestående obligationer, har styrelsen initierat en process syftande till att genomföra en riktad nyemission om cirka 140 MSEK baserat på bemyndigandet från årsstämman den 19 maj 2022.

Efter genomförd sale and leaseback finansiering samt en framgångsrik riktad nyemission om cirka 140 MSEK, har Bolaget medel för att återbetala obligationerna SOLT2, SOLT3 och SOLT5 i tid och i enlighet med återbetalningsvillkoren och säkrar därigenom Koncernens framtida tillväxt. Efter återbetalningen av obligationen SOLT5 kommer anläggningar under byggnation och med en effektkapacitet om 41 MW att bli tillgängliga som säkerhet för ny finansiering.

Refinansieringen genom sale and leaseback finansieringen, och en framgångsrikt genomförd riktad nyemission, beräknas minska kostnaderna med 19 MSEK på kvartalsbasis jämfört med Q1 2023 och jämfört med räkenskapsåret 2022 minskar kostnaderna med 61 MSEK på årsbasis.

På grund av att refinansieringsprocessen av Bolagets utestående obligationer tagit längre tid än beräknat, har Bolaget uppdaterat sitt finansiella mål att nå 1 GW i installerad kapacitet till 2026, från tidigare 2024.

Bolaget bedömer att de nuvarande anslutna och intäktsgenererande installationerna på cirka 250 MW kompletterade med färdigställande av installationer under uppbyggnad på 41 MW, skulle under nuvarande förutsättningar ge årliga intäkter på 274 MSEK.

Mer information om ovanstående finns nedan.

VD:s kommentar

”Refinansieringen i Kina av de utestående obligationerna är mycket positiv. Vi uppnår lägre ränta och skattekostnader, samtidigt som vi i stort sett eliminerar valutarisken. Med den nya finansieringen har vi begränsat kravet på säkerhet för den nuvarande finansieringen, och därigenom skapat en bra finansiell plattform för att uppnå vårt mål om 1 GW installerad kapacitet, samtidigt som vi lagt grunden för fortsatt lönsam tillväxt.”, kommenterar Max Metelius, VD.

Bakgrund

Bolaget har sedan 2022 arbetat med att finna en passande refinansieringslösning för Bolagets utestående obligationer i syfte att sänka räntan genom finansiering i kinesiska Renminbi (CNY) och samtidigt minska valutarisk och lokala kinesiska skatter. Obligationen SOLT5 har begränsat Koncernens möjligheter att finansiera sin fortsatta tillväxt inom solinstallationer genom att dess villkor har omfattat direkt och indirekt i princip obegränsade säkerheter i Koncernens verksamhet.

Sale and leaseback finansiering

Koncernbolagen har ingått avtal med JiangSu Leasing för att vara en del av refinansieringen av Bolagets utestående obligationer. Finansieringen är en så kallad sale and leaseback finansiering som tillhandahåller Koncernen 541 MCNY (cirka 820 MSEK)

Strukturen för refinansieringen inkluderar försäljning av en portfölj av solenergiinstallationer med en kapacitet på 250 MW, lika stora årliga betalningar under 7 år som avbetalning och med en årlig räntesats på 6,95% vid den nuvarande räntenivån i Kina, samt återköpsrätt i slutet av 7-årsperioden avseende de sålda anläggningarna för ett pris av 1 000 CNY (cirka 1 500 SEK). Den årliga betalningen för finansieringen (leasingavgiften) uppgår till cirka 140 MSEK med den nuvarande räntenivån och växelkursen, vilket med god marginal täcks av Bolagets kassaflöde. Den överenskomna refinansieringen liknar ett vanligt banklån med den skillnaden att i stället för att säkerheter tillhandahålls till långivaren, överlåts ägandet av anläggningarna till leasinggivaren mot en köpeskilling och leasingtagaren har rätt att återköpa samtliga anläggningar för en symbolisk summa (1 000 CNY) när hela köpeskillingen och tillhörande ränta har betalats som leasingavgift.

JiangSu Leasing är ett av Kinas större leasingföretag, grundat 1985 och noterat på Shanghaibörsen sedan 2018. De fem största ägarna är JiangSu Communications Holding Co Ltd (ett provinsiellt statligt bolag som investerar i infrastruktur), Bank of Nanjing Co Ltd, Jangsu Yangtze Highway Bridge Co Ltd, BNP Paribas och International Finance Corporation (en del av Världsbanken). För mer information om JiangSu Leasing vänligen se https://www.jsleasing.cn/en/.

Utvärdering av förutsättningarna för en riktad nyemission

Den riktade nyemissionen planeras att genomföras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, och teckningskursen samt det totala antalet aktier i den riktade nyemissionen planeras att bestämmas genom förhandlingar med utvalda investerare. Flera nuvarande aktieägare, bland andra huvudägarna Soltech Energy Sweden AB (publ) och Advanced Solar Power (Hangzhou) Inc, har uttryckt stöd för den riktade nyemissionen och indikerat intresse att teckna aktier för betydande belopp i denna. Bolaget kommer i ett efterföljande pressmeddelande meddela utfallet av den riktade nyemissionen om och när denna har genomförts, eller meddela när processen har avslutats utan att den riktade nyemissionen har genomförts.

Förutsatt att den riktade nyemissionen genomförs framgångsrikt, har styrelsen för avsikt att besluta om en kompensationsemission i syfte att kompensera aktieägare för utspädningen som den del i den riktade nyemissionen som tecknas av aktieägare orsakar i den utsträckning som aktieägare inte tecknar i den riktade nyemissionen (”Kompensationsemissionen”).

Återbetalning av obligationer

Efter slutförd sale och leaseback finansiering och en framgångsrik riktad nyemission om 140 MSEK, har Bolaget säkerställt medel för att återbetala obligationerna SOLT2, SOLT3 och SOLT5 i tid enligt återbetalningsvillkoren och säkrar därmed Koncernens framtida tillväxt. Bolaget har för avsikt att återbetala SOLT4 som förfaller den 8 november 2023, med nominellt belopp om 70,4 MSEK med medel från den potentiella Kompensationsemissionen och/eller andra anskaffade medel.

Finansiella effekter av sale and leaseback finansieringen och den riktade nyemissionen

Bolaget beräknar att genom refinansieringen av SOLT2 – SOLT5 genom sale and leaseback finansieringen, en framgångsrik riktad nyemission om 140 MSEK, minskar kostnaderna med 19 MSEK per kvartal jämfört med Q1 2023 och jämfört med räkenskapsåret 2022 minskar kostnaderna med 61 MSEK på årsbasis. De kostnader som avses är minskade räntekostnader, periodiserade kostnader för upptagande av lån och skatter relaterade till koncerninterna räntebetalningar. Den årliga leasingavgiften på cirka 140 MSEK för sale and leaseback finansieringen samt övriga driftskostnader täcks med god marginal av koncernens kassaflöde. Sale and leaseback finansieringen i CNY minskar även exponeringen för förändringar i växelkursen för CNY.

Finansieringen genom obligationen SOLT5 har begränsat Koncernens finansiering av nya investeringar i solinstallationer genom dess villkor om i princip obegränsade säkerheter i Koncernens verksamhet. Med den nya sale and leaseback finansieringen från JiangSu Leasing med säkerheter begränsade till de överförda installationerna på 250 MW har Koncernen nu möjlighet att finansiera nya investeringar genom att tillhandahålla de nya installationerna som säkerhet. Efter återbetalningen av obligationen SOLT5 kommer installationerna under uppbyggnad med en kapacitet på 41 MW att vara fria att användas som säkerhet vid upptagande av ny finansiering.

Den preliminära bedömningen är att sale and leaseback finansieringen redovisas som finansiell leasing, och enligt Bolagets tillämpade redovisningsprinciper K3 ska leasingtagaren i koncernredovisningen ta upp motsvarande tillgångar och skulder i balansräkningen avseende den finansiella leasingen.

Uppdaterade finansiella mål

Bolaget har reviderat sina finansiella mål nu när avtal om sale and leaseback finansieringen har ingåtts. På grund av att refinansieringen tagit längre tid än beräknat, har Bolaget uppdaterat tidpunkten för sitt finansiella mål att nå 1 GW installerad kapacitet till 2026, från tidigare 2024.

Det finns inga indikationer på att efterfrågan har minskat i Kina för de erbjudna lösningarna, och Koncernen förväntar sig fortsatt stark efterfrågan på Koncernens erbjudanden. Nuvarande orderstock icke byggd/påbörjad uppgår till 58 MW och Koncernen har ramavtal (men ännu inte underskrivna order) på ytterligare cirka 705 MW.

Bedömning av den årliga intäktsgenereringskapaciteten efter slutförandet av installationer under uppbyggnad

Bolaget bedömer att de nuvarande anslutna installationerna på cirka 250 MW, kompletterade med slutförande av installationer under byggnation om 41 MW, skulle under de nuvarande förutsättningarna ge årliga intäkter på 274 MSEK. Den nödvändiga ytterligare investeringen för att slutföra installationer under uppbyggnad uppgår till cirka 135 MSEK, utöver de redan gjorda investeringarna i installationer under uppbyggnad vilka per 31 mars 2023 har ett bokfört värde på 149 MSEK. Färdigställande av installationerna under uppbyggnad beräknas till fjärde kvartalet 2023.