Advanced Soltech Sweden AB (publ) offentliggör kvartalsrapport för perioden april–juni 2021

Advanced Soltech Sweden AB:s intäkter för första kvartalet 2021 blev 45,5 (42,9) MSEK, en ökning med 6 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 21,7 (28,1) MSEK, en minskning med 23 procent jämfört med föregående år. Kvartalets resultat efter finansiella poster och skatt uppgick till -15,4 (-37,0) MSEK och påverkas av en ej kassaflödespåverkande valutaeffekt om -3,5 MSEK (-32,7) MSEK.

Kvartalet i korthet

1 april – 30 juni

• Bolaget installerade 10 (1) MW takbaserade solenergianläggningar och hade vid utgången av perioden 192 (140) MW installerad och intäktsgenererande kapacitet.
• Elproduktionen var 49 (38) miljoner kWh, vilket minskade Kinas CO2-relaterade utsläpp med cirka 30 000 (23 000) ton.
• Vid utgången av perioden hade bolaget 37 (46) MW i tecknade order, samt projekt under bearbetning om 123 (123) MW.
• Bolaget tecknade åtta nya kontrakt som uppgår till en total installerad kapacitet om 11,0 MW.

Kvartalet i siffror

1 april – 30 juni

• Summa intäkter (elförsäljning och bidrag) uppgick till 45,5 (42,9) MSEK, en ökning med 6 procent jämfört med föregående år.
• Nettoomsättningen (elförsäljning till kunder och nätet) har ökat med 50 procent från 23,9 till 35,8 MSEK, vilket beror på att bolagets portfölj av solcellsanläggningar vuxit.
• Övriga rörelseintäkter (bidrag) har minskat från 19,1 till 9,8 MSEK. Perioden har påverkats negativt av en engångspost om 3,2 MSEK för återförda bidrag.
• Rörelsekostnaderna uppgick till 23,9 (14,8) MSEK, en ökning med 61 procent. De största posterna till ökningen är att kostnader för underhåll och takhyror har ökat, samt att bolaget förstärkt inom ledningen. Ökningen ligger i linje med bolagets plan för tillväxt. I tillägg har bolaget belastats med poster av engångskaraktär gällande flytt av tre anläggningar uppgående till 0,8 MSEK.
• Rörelseresultatet uppgick till 21,7 (28,1) MSEK, en minskning med 23 procent jämfört med föregående år.
• Resultat efter finansiella poster och skatt uppgick till -15,4 (-37,0) MSEK och påverkas av en ej kassaflödespåverande valutaeffekt om -3,5 (-32,7) MSEK. Rensat för denna post uppgick resultatet till -11,9 (-4,2) MSEK.
• Totalt kassaflöde uppgick till -0,1 (58,7) MSEK.
• Antal anställda vid periodens utgång var 16 (14).
• Enligt bolagets uppskattning påverkade effekterna av Coronapandemin bolaget med -1,3 (-5,0) MSEK, detta genom försämrade intäkter på grund av en generell prissänkning.