Advanced Soltech Sweden AB (publ) offentliggör kvartalsrapport för perioden januari–mars 2021

Advanced Soltech Sweden AB:s, intäkter för första kvartalet 2021 blev 27,0 (16,1) MSEK, en ökning med 68 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Effekterna från Coronapandemin påverkade första kvartalet i mindre utsträckning då den ekonomiska aktiviteten är hög. Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 7,1 (3,6) MSEK, en ökning med 97 procent jämfört med föregående år. Kvartalets resultat efter finansiella poster och skatt uppgick till 15,0 (0,2) MSEK och påverkas av en ej kassaflödes påverkande valutaeffekt om 40,1 (26,6) MSEK.

Kvartalet i korthet 1 januari – 31 mars
• Bolaget installerade under kvartalet totalt 5,8 (0,0) MW takbaserade solenergianläggningar och hade vid utgången av kvartalet 182,4 (139,2) MW installerad och intäktsgenererande kapacitet. Under kvartalet producerades 29,0 (14,7) miljoner kWh, vilket minskade Kinas CO2-relaterade utsläpp med cirka 18 000 (9 000) ton, vilket motsvarar de årliga utsläppen från cirka 7 000 bilar i Sverige.
• Vid utgången av kvartalet hade bolaget 31 (40) MW i tecknade order, samt projekt under bearbetning om 124 (113) MW.
• Under kvartalet har bolaget tecknat sju kontrakt som uppgår till en total installerad kapacitet om 16,1 MW.
• Advanced Soltech har tilldelats pris i Kina som ”The most influential solar investment company 2020”. Som motivering till priset framförs bland annat ”Den innovativa affärsmodellen som inte tar värdefull mark i anspråk och den höga tillförlitlighet och kvalitet som Advanced Soltech levererar i sina installationer”. Solar Energy Cup lanserades redan 2012 och är en auktoritet inom den kinesiska solenergibranschen.

Kvartalet i siffror 1 januari – 31 mars
• Intäkterna för kvartalet uppgick till 27,0 MSEK (16,1), en ökning med 68 procent jämfört med föregående år.
• Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 7,1 (3,6) MSEK, en ökning med 97 procent jämfört med föregående år.
• Kvartalets resultat efter finansiella poster och skatt uppgick till 15,0 (0,2) MSEK och påverkas av en ej kassaflödespåverande valutaeffekt om 40,1 (26,6) MSEK. Rensat för denna post uppgick kvartalets resultat till -25,1 (-26,5) MSEK.
• Totalt kassaflöde för kvartalet uppgick till -45,4 (-37,4) MSEK.
• Antal anställda vid periodens utgång 14 (12).
• Enligt bolagets uppskattning påverkade effekterna av Coronapandemin bolaget med -0,6 (-5,5) MSEK under kvartalet, detta genom försämrade intäkter på grund av en generell prissänkning. Första kvartalet 2020 påverkades både av prissänkningen och av att verksamheten för kunder med en installerad kapacitet motsvarande cirka 30 MW hölls stängda under kvartalet, vilket ledde till att en större andel elektricitet såldes till nätet, där ASAB får mindre betalt.