Advanced Soltech Sweden AB (publ) offentliggör kvartalsrapport för perioden juli-september 2021

Advanced Soltech Sweden AB:s intäkter för tredje kvartalet 2021 blev 47,1 (44,3) MSEK, en ökning med 6 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 23,2 (28,2) MSEK, en minskning med 18 procent jämfört med föregående år. Kvartalets resultat efter finansiella poster och skatt uppgick till 12,4 (-6,6) MSEK och påverkas av en ej kassaflödespåverkande valutaeffekt om 22,1 MSEK (-2,4) MSEK. Rensat för denna post uppgick resultatet till -9,7 (-4,2) MSEK.

Kvartalet i korthet
1 juli – 30 september

• Bolaget installerade 0,0 (3,3) MW takbaserade solenergianläggningar och hade vid utgången av perioden 192,5 (143,3) MW installerad och intäktsgenererande kapacitet.
• Elproduktionen var 49 (41) miljoner kWh, vilket minskade Kinas CO2-relaterade utsläpp med cirka 30 000 (25 000) ton.
• Vid utgången av perioden hade bolaget 51 (55) MW i tecknade order, samt projekt under bearbetning om 125 (134) MW.
• Bolaget tecknade åtta kontrakt som uppgår till en total installerad kapacitet om 13,6 MW.
• Bolaget tog in 71,0 MSEK före avdrag för emissionskostnader i nyemission av preferensaktier.
• Bolaget beviljades icke säkerställda lokala banklån på 40 miljoner CNY (ca 54 MSEK) till en ränta om ca 4,6%.

Kvartalet i siffror
1 juli – 30 september

• Summa intäkter (elförsäljning och bidrag) uppgick till 47,1 (44,3) MSEK, en ökning med 6 procent jämfört med föregående år.
• Nettoomsättningen (elförsäljning till kunder och nätet) har ökat med 22% från 28,6 till 34,9 MSEK, vilket beror på att
bolagets portfölj av solcellsanläggningar vuxit.
• Övriga rörelseintäkter (bidrag) har minskat från 15,6 till 12,2 MSEK.
• Rörelsekostnaderna uppgick till 23,9 (16,1) MSEK, en ökning med 48 procent. De största posterna till ökningen är att kostnader för underhåll av solenergianläggningar och takhyror har ökat, samt att bolaget förstärkt ledningen.
Ökningen ligger i linje med bolagets plan för tillväxt.
• Rörelseresultatet uppgick till 23,2 (28,2) MSEK, en minskning med 18 procent jämfört med föregående år.
• Resultat efter finansiella poster och skatt uppgick till 12,4 (-6,6) MSEK och påverkas av en ej kassaflödespåverandevalutaeffekt om 22,1 (-2,4) MSEK. Rensat för denna post uppgick resultatet till -9,7 (-4,2) MSEK.
• Totalt kassaflöde uppgick till 21,1 (-49,6) MSEK.
• Antal anställda vid periodens utgång var 15 (15).
• Enligt bolagets uppskattning påverkade effekterna av Coronapandemin bolaget med -1,4 (-2,0) MSEK, detta genom försämrade intäkter på grund av en generell prissänkning på el.