Advanced Soltech Sweden AB (publ) publicerar årsredovisning för 2021

Advanced Soltech Sweden AB (publ) har idag publicerat sin årsredovisning för 2021

”2021 var ett händelserikt år, som trots en pågående global pandemi präglades av stark tillväxt. Den 29 oktober noterades ASAB på First North Growth Market för att skapa bättre förutsättningar för vår fortsatt kraftiga tillväxt. Produktionen av el uppgick till 172 miljoner kWh, en ökning med 41 procent jämfört med föregående år och nettoomsättningen, det vill säga elförsäljning till våra kunder och till nätet, uppgick till 117 miljoner kronor, jämfört med 86 miljoner kronor föregående år, en ökning med 36 procent” säger Max Metelius, VD.

För fullständig redovisning av 2021 års räkenskaper hänvisas till bifogad årsredovisning inklusive revisionsberättelse.
Årsredovisningen i sin helhet, jämte revisionsberättelse, finns att läsa och att ladda ner från bolagets webbplats: https://advancedsoltech.se/investerare/rapporter/