Gigasun begär förlängning av SOLT4 obligationen

Under året har Gigasun arbetat intensivt med refinansiering av SOLT4 som förfaller i november 2024. De bästa förutsättningarna för detta bedömer bolaget finns lokalt i Kina där investerare och banker har visat intresse för att finansiera Gigasuns verksamhet.

De administrativa processerna som är förknippade med en refinansiering från Kina har dock varit mer tidskrävande än förväntat, vilket innebär att det finns en risk att återbetalningen av obligationen SOLT4 med förfallodag, den 8 november 2024, inte kommer att kunna mötas. Bolaget bedömer därför att det ligger i obligationsägarnas och bolagets intresse att begära en förlängning av obligationsavtalet.

Nästa steg är att obligationsinnehavarna kommer att informeras och få rösta avseende en förlängning av berörda obligationsavtal genom ett skriftligt förfarande.

Gigasun har en stark underliggande verksamhet med goda kassaflöden och har alltid kunnat möta sina åtaganden både vad gäller återbetalning av obligationer och löpande räntebetalningar. Bolaget har även den 19 juni 2024, tagit upp en ny finansiering om ca 870 MSEK till väsentligen fördelaktigare villkor i syfte att säkerställa bolagets finansiella ställning.

Max Metelius, VD på Gigasun, kommenterar:

”Gigasun är verksam på en mycket stark marknad inom förnybar energi i Kina och har en väl fungerande och beprövad affärsmodell med goda kassaflöden. Detta gör oss till en attraktiv låntagare i Kina. Som i fallet med SOLT2 och SOLT5 obligationerna som återbetalades med finansiering från Kina, är det vår bedömning att vi även kommer att refinansiera SOLT4 obligationen med lokala kinesiska banklån och investeringar vilka också kommer att vara vår huvudsakliga framtida källa till finansiering. Tidsåtgången är dock svår att bedöma, vilket är skälet till att vi begär förlängning av SOLT4. ”

Information avseende förlängning av obligationen SOLT4, finns i bilagt dokument.