GIGASUN BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2023

VD-kommentar: Under kvartalet har bolaget genomfört en förlängning av återbetalningsdatumet för obligationen SOLT4. Bolaget installerade 22,7 MW solenergianläggningar, vilket bidrog till en minskning av CO2-utsläpp med cirka 30 000 ton och tecknade nya kontrakt för ytterligare 9,4 MW. Finansiellt visade kvartalet en omsättning på 47,2 MSEK och ett resultat efter finansiella poster och skatt på -6,5 MSEK, påverkat av en negativ valutaeffekt om 0,7 MSEK. Bolaget avser att göra en strategisk översyn av kapitalstrukturen för att säkerställa vår långsiktiga kapitaltillgång, inklusive möjligheten av en strategisk försäljning till en lämplig partner. Alla alternativ utvärderas för att maximera värdet för våra aktieägare och möjliggöra vår fortsatta expansion.

Kvartalet i korthet
1 oktober – 31 december

 • Obligation SOLT4 förlängdes enligt bolagets begäran. Sista dag för återbetalning av obligationen har flyttats fram till den 8 november 2024.
 • Företrädesmissionen, som genomfördes under tredje kvartalet, har blivit registrerad hos Bolagsverket, och totalt antal aktier efter emissionen uppgår till 57 197 225.
 • Bolaget installerade 22,7 (21,1) MW takbaserade solenergianläggningar och hade vid utgången av perioden 282,6 (251,8) MW installerad kapacitet.
 • Elproduktionen var 48 (38) miljoner kWh vilket minskade CO2-relaterade utsläpp med cirka 30 000 (24 000) ton.
 • Vid utgången av perioden hade bolaget 44 (37) MW i tecknade order, samt projekt under bearbetning om 131 (120) MW.
 • Bolaget tecknade 5 (5) kontrakt uppgående till en total installerad kapacitet om 9,4 (14,5) MW.
 • Stefan Salomonsson har tillträtt som ny CFO, och ersätter Lars Höst som varit t.f. CFO under en övergångsperiod.

Kvartalet i siffror
1 oktober – 31 december

 • Summa intäkter (elförsäljning och bidrag) uppgick till 47,2 (40,1) MSEK
 • Nettoomsättningen (elförsäljning till kunder och nätet) uppgick till 38,2 (30,5) MSEK.
 • Övriga rörelseintäkter (bidrag och vidareförsäljning av el) uppgick till 9,0 (9,6) MSEK.
 • Rörelsekostnaderna uppgick till 34,8 (32,8) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 12,3 (7,3) MSEK.
 • Räntekostnader och liknande resultatposter uppgick till 19,2 (32,5) MSEK.
 • Resultat efter finansiella poster och skatt uppgick till -6,5 (-65,5) MSEK och påverkades av en valutaeffekt om -0,7 (-44,4) MSEK. Rensat för denna post uppgick resultatet till -5,8 (-21,0) MSEK.
 • Totalt kassaflöde uppgick till -35,1 (-12,0) MSEK.
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,11 (-1,66) SEK.
 • Antal anställda vid periodens utgång var 19 (18).

Året i siffror
1 januari – 31 december

 • Summa intäkter uppgick till 219,1 (203,8) MSEK.
 • Nettoomsättningen uppgick till 178,4 (157,0) MSEK.
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 40,7 (46,9) MSEK.
 • Rörelsekostnaderna uppgick till 146,9 (124,4) MSEK. Den enskilt största posten till ökningen är extraordinära kostnader om 7,2 MSEK i samband med förlängning av obligationerna SOLT2 och SOLT5.
 • Rörelseresultatet uppgick till 72,2 (79,4) MSEK. Rensat för extraordinära kostnader i samband med förlängning av obligationerna, blev rörelseresultatet 79,4 MSEK.
 • Räntekostnader och liknande resultatposter uppgick till 120,9 (134,9) MSEK.
 • Resultat efter finansiella poster och skatt uppgick till -76,3 (-29,1) MSEK och påverkades av en valutaeffekt om -29,4 (20,1) MSEK. Rensat för denna post uppgick resultatet till -46,9 (-49,1) MSEK.
 • Totalt kassaflöde uppgick till -41,2 (-106,4) MSEK.
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -1,62 (-0,75) SEK.

Väsentliga händelser
efter kvartalets slut

 • Bolaget har bytt namn till Gigasun AB (publ).
 • Bolaget har tecknat 2 kontrakt som omfattar en total installerad kapacitet om 1,7 MW.