Gigasun delårsrapport för första kvartalet 2024

Bolaget installerade 4,5 (0,0) MW solenergianläggningar och tecknade nya kontrakt för ytterligare 4,1 (13,5) MW. Elproduktionen var 46 (43) miljoner kWh vilket minskade CO2-relaterade utsläpp med cirka 23 000 (27 000) ton. Finansiellt visade kvartalet en omsättning på 40,5 (40,7) MSEK och ett resultat efter finansiella poster och skatt på -15,9 (-35,3) MSEK, påverkat av en positiv valutaeffekt om 0,8 (-0,9) MSEK.

Kvartalet i korthet
1 JANUARI – 31 MARS

 • Bolaget installerade 4,5 (0,0) MW takbaserade solenergianläggningar och hade vid utgången av perioden 286,3 (250,3) MW installerad kapacitet.
 • Elproduktionen var 46 (43) miljoner kWh vilket minskade CO2-relaterade utsläpp med cirka 23 000 (27 000) ton. Från och med Q1 2024 används uppdaterade siffror för att beräkna besparingen av CO2-relaterade utsläpp. Baserat på de senast tillgängliga beräkningarna av utsläpp i Kina har besparingen mellan solkraftproducerad energi och Kinas genomsnittliga utsläpp för sin elproduktion minskat från 622 gram per kWh till 490 gram per kWh.
 • Vid utgången av perioden hade bolaget 43 (58) MW i tecknade order, samt projekt under bearbetning om 131 (118) MW.
 • Bolaget tecknade 3 (3) kontrakt uppgående till en total installerad kapacitet om 4,1 (13,5) MW.

Kvartalet i siffror
1 JANUARI – 31 MARS

 • Summa intäkter (elförsäljning och bidrag) uppgick till 40,5 (40,7) MSEK
 • Nettoomsättningen (elförsäljning till kunder och nätet) uppgick till 33,8 (33,2) MSEK.
 • Övriga rörelseintäkter (bidrag och vidareförsäljning av el) uppgick till 6,7 (7,5) MSEK.
 • Rörelsekostnaderna uppgick till 36,3 (37,8) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 4,2 (2,9) MSEK.
 • Räntekostnader och liknande resultatposter uppgick till 21,0 (37,4) MSEK.
 • Resultat efter finansiella poster och skatt uppgick till -15,9 (-35,3) MSEK och påverkades av en valutaeffekt om 0,8 (-0,9) MSEK. Rensat för denna post uppgick resultatet till -16,7 (-34,4) MSEK.
 • Totalt kassaflöde uppgick till 4,4 (-8,2) MSEK.
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,28 (-0,89) SEK.
 • Antal anställda vid periodens utgång var 19 (18).

Väsentliga händelser efter kvartalets slut

 • Bolaget har installerat 5,3 MW kapacitet och har nu en total installerad kapacitet om 291,6 MW.
 • Bolaget har tecknat 1 kontrakt som omfattar en total installerad kapacitet om 0,8 MW.