Gigasun tecknar en order i Kina som ger totalt ca. 22 MSEK under avtalstiden

Gigasuns dotterbolag i Kina, har tecknat en order med en leverantör till kraftindustrin i Shanxi. Ordern gäller en installation av en solenergianläggning på ca 2,4 megawatt (MW) och beräknas ge årliga intäkter från elförsäljning på ca. 1,1 MSEK, eller ca. 22,2 MSEK under avtalens 20-åriga löptid. Investeringen i anläggningarna, som kommer att ägas av Gigasuns helägda dotterbolag i Kina, uppgår till ca. 10,2 MSEK och byggstart planeras till andra kvartalet 2024. Den årliga besparingen av koldioxidutsläpp beräknas till 1 800 ton. Projektet säljer all el direkt till nätägaren vilket minimerar motpartsrisken och är lönsamt helt utan några subventioner.

Gigasuns VD Max Metelius kommenterar:
Vårt fokus ligger nu på att fortsatt förbättra våra finansieringsvillkor och att hitta en långsiktigt hållbar kapitalstruktur. Den underliggande marknaden i vår verksamhet är däremot fortsatt stark och när arbetet med kapitalstrukturen är klart kan vi tillfullo fokusera på nya projekt.