Kallelse till årsstämma i Advanced Soltech Sweden AB (publ)

Advanced Soltech Sweden AB (publ), org.nr. 559056-8878, (”Bolaget”) kallar härmed till årsstämma torsdagen den 19 maj 2022 kl. 17.00 på Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, 102 44 Stockholm. Registrering börjar klockan 16:30.

Rätt att delta och anmälan

Deltagande i stämmolokalen

Aktieägare som önskar delta på årsstämman personligen eller genom ombud ska

 1. vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 11 maj 2022 (för förvaltarregistrerade aktier, se även ”Förvaltarregistrerade aktier” nedan), och
 2. anmäla sig till Bolaget senast fredagen den 13 maj 2022, per post till Advanced Soltech Sweden AB (publ), Årsstämma, Box 3083, 103 61 Stockholm eller via e-post till stamma@advancedsoltech.com. I anmälan ska aktieägare uppge namn och personnummer eller firma och organisationsnummer. Därtill ska uppges adress, telefonnummer, aktieinnehav och antalet eventuella biträden (högst två).

Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmaktformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.advancedsoltech.com. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda till ovanstående adress senast den 13 maj 2022.

Deltagande genom förhandsröstning

Den som vill delta i årsstämman genom förhandsröstning ska

 1. vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 11 maj 2022, och
 2. anmäla sig genom att avge sin förhandsröst enligt anvisningar nedan så att förhandsrösten är Bolaget tillhanda senast fredagen den 13 maj 2022.

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud, måste anmäla detta enligt vad som anges under Deltagande i stämmolokalen ovan. Det betyder att en anmälan genom endast förhandsröstning inte räcker för den som vill närvara i stämmolokalen.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Förhandsröstningsformuläret finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.advancedsoltech.com. Ifyllt och undertecknat förhandsröstningsformulär kan skickas med post till Advanced Soltech Sweden AB (publ), Årsstämma, Box 3083, 103 61 Stockholm eller via e-post till stamma@advancedsoltech.com. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är förhandsrösten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Om en aktieägare förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt bifogas förhandsröstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolaget hemsida, www.advancedsoltech.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas formuläret. Om aktieägare förhandsröstat, och därefter deltar i årsstämman personligen eller genom ombud, är förhandsrösten fortsatt giltig i den mån aktieägaren inte deltar i en omröstning under stämman eller annars återkallar avgiven förhandsröst. Om aktieägare under stämmans gång väljer att delta i en omröstning kommer avgiven röst att ersätta tidigare inskickad förhandsröst på den punkten.

Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 11 maj 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast fredagen den 13 maj 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av en eller två protokolljusterare
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Anförande av verkställande direktören
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 9. Beslut om:
  1. fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  2. dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer
 11. Beslut om arvode till styrelsen
 12. Fastställande av revisorsarvode
 13. Val av styrelse
 14. Val av styrelseordförande
 15. Val av revisor
 16. Beslut om ändring av bolagsordningen
 17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner och konvertibler
 18. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att Frederic Telander väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 5 – Val av en eller två protokolljusterare
Valberedningen föreslår att till justerare utse Stefan Ölander.

Punkt 9 (ii) – Disposition av Bolagets resultat
Styrelsen föreslår att ingen utdelning skall utgå till aktieägarna, och att belopp som står till stämmans förfogande överförs i ny räkning.

Punkt 10 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer
Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av sex (6) ledamöter utan suppleanter och att ett (1) auktoriserat revisionsbolag ska utses som revisor, utan revisorssuppleanter.

Punkterna 11–12 – Fastställande av styrelsearvode och revisorsarvode
Valberedningen föreslår att styrelsearvode om 400 000 kronor skall utgå till styrelsens ordförande och att styrelsearvode om 200 000 kronor skall utgå till var och en av styrelsens övriga ledamöter. Styrelseledamot som ersätts av Bolaget på grund av anställning skall dock inte erhålla arvode, vare sig i moderbolag eller i dotterbolag.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

Punkt 13-14 – Val av styrelse och styrelseordförande
Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Frederic Telander, Stefan Ölander, Ben Wu, Gang Bao, Vivianne Holm och Patrick de Muynck. Information om samtliga föreslagna styrelseledamöter finns tillgänglig på Bolagets hemsida.

Valberedningen föreslår omval av Frederic Telander som styrelsens ordförande.

Punkt 15 – Val av revisor
Valberedningen föreslår att årsstämman, för tiden intill slutet av nästa årsstämma väljer EY som Bolagets revisor. EY har meddelat att för det fall EY väljs, kommer EY att utse Anders Rodéhn till huvudansvarig revisor.

Punkt 16 – Beslut om ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen. Det föreslås ändring av företagsnamnet från Advanced Soltech Sweden AB (publ) till Gigasun AB (publ), i syfte att undvika sammanblandningsrisken med Soltech Energy Sweden AB (publ). Styrelsen föreslår följande:

 • Företagsnamnet ändras från Advanced Soltech Sweden AB (publ) (§ 1 i bolagsordningen) till Gigasun AB (publ)

Det föreslås att beslutet verkställs efter den 27 juni 2022 förutsatt att ingen invändning inkommer mot varumärkesregistreringen av Gigasun. För det fall varumärkesinvändning inkommer innan den 27 juni 2022 ska ändring av bolagsordning ske vid senare tillfälle när varumärkesregistreringen av Gigasun är godkänd hos Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet.

Punkt 17 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner och konvertibler
Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner, så även med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Aktierna, konvertiblerna och/eller teckningsoptionerna skall kunna tecknas mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning, genom tillskjutande av apport, eller eljest med villkor. Bemyndigandet är begränsat till det antal aktier vid nyemission eller vid emission av teckningsoptioner och konvertibler, det antal teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev som kan innebära utgivande eller konvertering till motsvarande antal aktier, räknat vid tidpunkten för emission av sådana teckningsoptioner eller konvertibler, som ryms inom bolagsordningens bestämmelser om antal aktier.

Särskilda majoritetskrav
Beslut enligt punkterna 16 och 17 ovan är giltig endast om det har biträtts av aktieägare med två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Aktieägares rätt att begära upplysningar
Aktieägarna erinras om sin rätt att erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Antal aktier och röster
Det totala antalet aktier och röster i Bolaget vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande var 38 747 539. Samtliga utgivna aktier har lika röstvärde. Bolaget innehar inga egna aktier.

Handlingar m.m.
Årsredovisning och övrigt beslutsunderlag hålls tillgängliga hos Bolaget på Norrlandsgatan 22 i Stockholm samt www.advancedsoltech.com senast tre veckor före stämman. Kopior av handlingar sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.