Kallelse till årsstämma i Advanced Soltech Sweden AB (publ).

Advanced Soltech Sweden AB (publ), org.nr 559056-8878, (”Bolaget”) kallar härmed till årsstämma torsdagen den 29 juni 2023 kl. 17.00 på Elite Hotel Stockholm Plaza, Birger Jarlsgatan 29. Registrering börjar klockan 16:30.

Rätt att delta och anmälan

Deltagande i stämmolokalen

Aktieägare som önskar delta på årsstämman personligen eller genom ombud ska

 1. vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 20 juni 2023 (för förvaltarregistrerade aktier, se även ”Förvaltarregistrerade aktier” nedan), och
 2. anmäla sig till Bolaget senast torsdagen den 22 juni 2023, per post till Advanced Soltech Sweden AB (publ), Årsstämma, Box 3083, 103 61 Stockholm eller via e-post till stamma@advancedsoltech.com. I anmälan ska aktieägare uppge namn och personnummer eller firma och organisationsnummer. Därtill ska uppges adress, telefonnummer, aktieinnehav och antalet eventuella biträden (högst två).

Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmaktformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.advancedsoltech.com. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda till ovanstående adress senast den 22 juni 2023.

Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 20 juni 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 22 juni 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Anförande av verkställande direktören
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 9. Beslut om:
  1. fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  2. dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer
 11. Fastställande av arvode till styrelsen
 12. Fastställande av arvode till revisorn
 13. Val av styrelse
 14. Val av styrelseordförande
 15. Val av revisor
 16. Beslut om ändring av bolagsordningen
 17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner och konvertibler
 18. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att Frederic Telander väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 9 (ii) – Disposition av Bolagets resultat
Styrelsen föreslår att ingen utdelning skall utgå till aktieägarna, och att belopp som står till stämmans förfogande överförs i ny räkning.

Punkt 10 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer
Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av sex (6) ledamöter utan suppleanter och att ett (1) auktoriserat revisionsbolag ska utses som revisor, utan revisorssuppleanter.

Punkterna 11–12 – Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn
Valberedningen föreslår att styrelsearvode om 400 000 kronor skall utgå till styrelsens ordförande och att styrelsearvode om 200 000 kronor skall utgå till var och en av styrelsens övriga ledamöter. Styrelseledamot som ersätts av Bolaget på grund av anställning skall dock inte erhålla arvode, vare sig i moderbolag eller i dotterbolag.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

Punkt 13-14 – Val av styrelse och styrelseordförande
Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Frederic Telander, Stefan Ölander, Ben Wu, Gang Bao, Vivianne Holm och Patrick de Muynck. Information om samtliga föreslagna styrelseledamöter finns tillgänglig på Bolagets hemsida.

Valberedningen föreslår omval av Frederic Telander som styrelsens ordförande.

Punkt 15 – Val av revisor
Valberedningen föreslår omval av Ernst & Young AB som Bolagets revisor med Anders Rodéhn som huvudansvarig revisor.

Punkt 16 – Beslut om ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen. Det föreslås ändring av företagsnamnet från Advanced Soltech Sweden AB (publ) till Gigasun AB (publ), i syfte att undvika sammanblandningsrisken med Soltech Energy Sweden AB (publ). Styrelsen föreslår följande:

 • Företagsnamnet ändras från Advanced Soltech Sweden AB (publ) (§ 1 i bolagsordningen) till Gigasun AB (publ)

Det föreslås att beslutet verkställs efter Bolagets refinansiering av obligationerna SOLT 2, 3, 4 och 5, eller den tid styrelsen finner lämplig.

Punkt 17 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner och konvertibler
Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner, så även med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Aktierna, konvertiblerna och/eller teckningsoptionerna skall kunna tecknas mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning, genom tillskjutande av apport, eller eljest med villkor. Bemyndigandet är begränsat till det antal aktier vid nyemission eller vid emission av teckningsoptioner och konvertibler, det antal teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev som kan innebära utgivande eller konvertering till motsvarande antal aktier, räknat vid tidpunkten för emission av sådana teckningsoptioner eller konvertibler, som ryms inom bolagsordningens bestämmelser om antal aktier.

Särskilda majoritetskrav
Beslut enligt punkterna 16 och 17 ovan är giltig endast om det har biträtts av aktieägare med två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Aktieägares rätt att begära upplysningar
Aktieägarna erinras om sin rätt att erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Antal aktier och röster
Det totala antalet aktier och röster i Bolaget vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande var 39 640 390. Samtliga utgivna aktier har lika röstvärde. Bolaget innehar inga egna aktier.

Handlingar m.m.
Årsredovisning och övrigt beslutsunderlag hålls tillgängliga hos Bolaget på Norrlandsgatan 22 i Stockholm samt www.advancedsoltech.com senast tre veckor före stämman. Kopior av handlingar sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

______________________________

Stockholm i maj 2023
Advanced Soltech Sweden AB (publ)
Styrelsen