Kommuniké från Advanced Soltech Sweden AB (publ) årsstämma den 26 maj 2021

Aktieägarna i Advanced Soltech Sweden AB (publ) höll årsstämma onsdagen den 26 maj 2021. Här följer ett sammandrag av de viktigaste besluten som fattades på stämman.

Årsredovisning

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse lades fram och resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen fastställdes.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade att ingen utdelning utgår för verksamhetsåret 2020 samt att det ansamlade resultatet överförs i ny räkning enligt vad som framgår av förvaltningsberättelsen.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Styrelse och styrelsens ordförande

Stämman beslutade om omval av Frederic Telander, Stefan Ölander, Vivianne Holm, Patrick de Muynck, Ben Wu och Gang Bao. Frederic Telander omvaldes till styrelsens ordförande.

Revisor

Stämman beslutade om omval av PricewaterhouseCoopers AB som revisionsbolag. Det noterades att den auktoriserade revisorn Claes Sjödin även fortsättningsvis skulle vara huvudansvarig revisor.

Arvoden

Stämman beslutade att styrelseledamöterna Vivianne Holm och Patrick de Muynck ska erhålla ett styrelsearvode om 150 000 kronor vardera samt att inget arvode ska utgå till resterande styrelseledamöter, då de är anställda inom koncernen eller representerar huvudägarna. Stämman beslutade att arvode till Bolagets revisor ska utgå med belopp enligt löpande/godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Det totala antalet aktier som kan tillkomma med stöd av bemyndigandet får motsvara totalt högst den maxgräns för antalet aktier enligt den bolagsordning som gäller vid tidpunkten då bemyndigandet för första gången utnyttjas. Emissionsbeslutet ska kunna innehålla bestämmelser om kontant betalning och/eller om apport eller kvittning eller om att teckning ska kunna ske med andra villkor.

Uppdelning av aktier (split)

Stämman beslutade om en uppdelning av bolagets aktier, s.k. aktiesplit, 50:1 varvid en (1) befintlig aktie delas i femtio (50) aktier. Efter genomförd aktiesplit kommer antalet aktier att uppgå till 21 578 350 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,20 kronor.

Uppdatering av bolagsordning

Stämman beslutade om uppdaterad lydelse av punkt 5 i bolagets bolagsordning ”Aktieantal” samt punkt 11 ”Fullmaktsinsamling och poströstning”. Bolagsordningen i dess nya lydelse hålls tillgänglig på bolagets hemsida.

Advanced Soltech Sweden AB (publ)

Styrelsen