Kommuniké från årsstämman i Advanced Soltech Sweden AB (publ). den 29 juni 2023

Årsstämma har hållits i Advanced Soltech Sweden AB (publ) torsdagen den 29 juni 2023 under ordförandeskap av Frederic Telander, styrelsens ordförande.

Fastställande av resultat och balansräkning

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för verksamhetsåret 2022.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade att ingen utdelning utgår för verksamhetsåret 2022 samt att det ansamlade resultatet överförs i ny räkning enligt vad som framgår av förvaltningsberättelsen.

Styrelse och verkställande direktör

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Årsstämman omvalde samtliga styrelseledamöter bestående av Frederic Telander, Stefan Ölander, Ben Wu, Gang Bao, Vivianne Holm och Patrick de Muynck. Frederic Telander omvaldes till styrelseordförande.

Revisorer

Årsstämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB. Revisionsbolaget har meddelat att de avser att utse auktoriserad revisor Anders Rodéhn till huvudansvarig revisor.

Styrelse- och revisionsarvode

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 400 000 SEK till styrelseordförande och 200 000 SEK vardera till övriga styrelseledamöter. Ledamot som ersätts av bolaget på grund av anställning, i moderbolaget eller något av dess dotterbolag, ska inte erhålla styrelsearvode.

Årsstämman beslutade att arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

Övriga förslag och beslut

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag i enlighet med kallelsen om:

  • Förändring av bolagsordningen genom ändring av företagsnamnet från Advanced Soltech Sweden AB (publ). till Gigasun AB (publ). Det ska verkställas efter refinansieringen av SOLT obligationerna har skett eller när styrelsen finner det lämpligt.
  • Förnyat bemyndigande att besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner.