Kommuniké från Gigasun AB:s årsstämma 2024

Årsstämma har hållits i Gigasun AB (publ) den 12 juni 2024.

Fastställande av resultat och balansräkning

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för verksamhetsåret 2023.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade att ingen utdelning utgår för verksamhetsåret 2023 samt att det ansamlade resultatet överförs i ny räkning enligt vad som framgår av förvaltningsberättelsen.

Styrelse och verkställande direktör

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Årsstämman omvalde styrelseledamöter bestående av Frederic Telander, Stefan Ölander, Ben Wu, Gang Bao och Patrick de Muynck. Frederic Telander omvaldes till styrelseordförande.

Vivianne Holm avböjde omval för kommande period.

Revisorer

Årsstämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB. Revisionsbolaget har meddelat att de avser att utse auktoriserad revisor Anders Rodéhn till huvudansvarig revisor.

Styrelse- och revisionsarvode

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 400 000 SEK till styrelseordförande och 200 000 SEK vardera till övriga styrelseledamöter. Ledamot som ersätts av bolaget på grund av anställning, i moderbolaget eller något av dess dotterbolag, ska inte erhålla styrelsearvode.

Årsstämman beslutade att arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

Övriga förslag och beslut

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag i enlighet med kallelsen om:

  • Förnyat bemyndigande att besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner.
  • Långsiktigt incitamentsprogram ("LTIP 2024/2026 I") för nyckelanställda
  • Långsiktigt incitamentsprogram ("LTIP 2024/2026 II") för styrelseledamöter