Offentliggörande av preliminärt utfall i erbjudandet att förvärva aktier i Advanced Soltech Sweden AB (publ)

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, HONGKONG, NYA ZEELAND, SINGAPORE, STORBRITANNIEN, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, SYDKOREA, USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Soltech Energy Sweden AB (publ) (“Soltech Energy”) har lämnat erbjudande till sina aktieägare att förvärva upp till 7 272 043 aktier i Advanced Soltech Sweden AB (publ) (“Advanced Soltech” eller ”Bolaget”) (“Erbjudandet”). Anmälningsperioden för Erbjudandet avslutades den 27 oktober 2021. Det preliminära resultatet visar att 3 577 718 aktier i Advanced Soltech förvärvades med stöd av inköpsrätter, vilket motsvarar cirka 49 procent av Erbjudandet. Därtill mottogs anmälningar om att förvärva sammanlagt 902 405 aktier i Advanced Soltech utan stöd av inköpsrätter, vilket motsvarar cirka 12 procent av Erbjudandet. Erbjudandet utnyttjades därmed preliminärt till cirka 62 procent under anmälningsperioden, vilket innebär att 100 procent av de externa garantiåtagandena kommer att tas i anspråk, motsvarande cirka 25 procent av Erbjudandet, och att cirka 17 procent av garantiåtagandena från de existerande huvudägarna Soltech Energy och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (“ASP”) kommer att tas i anspråk, motsvarande cirka 13 procent av Erbjudandet. Efter ianspråktagande av garantiåtagandena kommer Advanced Soltech därmed att tillföras en sammanlagd likvid om cirka 196 miljoner kronor i samband med Erbjudandet, före kostnader för Erbjudandet. Som kommunicerades den 28 september 2021 har Nasdaq Stockholm AB godkänt Advanced Soltechs ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market, under förutsättning att sedvanliga villkor uppfylls. Dessa villkor har nu uppfyllts. Handel i Advanced Soltechs aktie på Nasdaq First North Growth Market förväntas inledas den 29 oktober.

Max Metelius, VD, kommenterar:

”Som VD för Advanced Soltech är jag stolt och glad över det stora intresse som visats för bolaget under noteringsprocessen, vilket innebär en stor tillgång för vår framtida tillväxtresa. Advanced Soltech har en väl upparbetad kompetens och är idag en etablerad aktör på världens största solenergimarknad, vilket tillsammans med vår notering skapar en solid plattform för att fortsätta växa enligt plan. Det är med stort nöje som jag välkomnar de nya aktieägarna på vår fortsatta resa.”

Frederic Telander, arbetande styrelseordförande, kommenterar:

”Advanced Soltechs medarbetare och ledning har etablerat en framgångsrik affärsmodell på den snabbväxande marknaden för grön energi i Kina. Bolaget har inte bara lyckats finansiera och etablera en portfölj med 134 elproducerande solcellsanläggningar med en sammanlagd kapacitet på 192,5 MW, utan också bidragit till sänkta miljöutsläpp. Genom noteringen på First North Growth Market får Bolaget tillgång till ytterligare kapital för tillväxt, såväl som en plattform som möjliggör sänkta finansieringskostnader. Med detta är Advanced Soltech väl rustat för framtiden.”

Om Advanced Soltech

Advanced Soltech är en energiproducent av miljövänlig el som finansierar, äger och driver takmonterade solcellsanläggningar i Kina. Bolaget ingår 20-åriga avtal med ägare av stora fastigheter, vilka åtar sig att köpa den producerade elen under avtalets löptid. El som köps från Advanced Soltech prissätts till en rabatt om cirka 10–15 procent jämfört med det pris kunden betalar för elen från elnätet.

Advanced Soltech har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige och det helägda lokala operativa dotterbolaget Advanced Soltech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd. (“ASRE”) i Hangzhou, Kina.

ASRE grundades 2015 som ett joint venture mellan det svenska solenergibolaget Soltech Energy och den kinesiska solpanelstillverkaren ASP med visionen att påskynda övergången till förnybar energi genom att erbjuda solenergi som en tjänst, där elen som anläggningarna producerar till kunderna säljs i stället för anläggningen i sig.

Genom att erbjuda solenergi som en tjänst kan Advanced Soltech skapa intresse från tidigare icke bearbetade kundsegment inom den snabbt växande marknaden av förnybar energi i Kina. Bolagets lösning erbjuder ett enkelt och attraktivt alternativ till traditionella solenergilösningar där fastighetsägarna själva skulle behöva installera och underhålla sina egna solcellsanläggningar.

Advanced Soltech har, per den 30 juni 2021, en portfölj med 134 elproducerande solcellsanläggningar med en sammanlagd kapacitet på 192,5 MW och har nått ett stadie i sin utveckling där affärsmodellen har blivit kommersiellt lönsam. Utöver de elproducerande solcellsanläggningarna finns det en pipeline med projekt med en sammanlagd kapacitet på 123 MW som löpande bearbetas. Därtill finns tecknade kontrakt motsvarande 37 MW.

Rådgivare

Carnegie Investment Bank AB (publ) (“Carnegie”) och DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige (“DNB”) är Joint Global Coordinators i samband med Erbjudandet. Advokatfirma DLA Piper Sweden KB är legal rådgivare till Bolaget och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Joint Global Coordinators.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Frederic Telander, arbetande styrelseordförande
frederic.telander@advancedsoltech.com, +46 (0) 70 525 16 03

Max Metelius, VD
max.metelius@advancedsoltech.com, +46 (0) 72 316 04 44

Lars Höst, CFO
lars.host@advancedsoltech.com, +46 (0) 72 229 00 36

Viktig information

Denna kommunikation är inte ett erbjudande om förvärv av värdepapper i Advanced Soltech Sweden AB (publ) ("Bolaget") i någon jurisdiktion.

Denna kommunikation utgör inte ett prospekt enligt någon jurisdiktion, inklusive enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillhörande delegerade förordningar och genomförandeförordningar, (”Prospektförordningen”) och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. I samband med Erbjudandet har ett prospekt upprättats och publicerats av Bolaget på Bolagets hemsida. Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i denna kommunikation med stöd av annat än information i tidigare nämnda prospekt.

I samtliga EES-medlemsstater, utöver Sverige, är denna kommunikation ämnad för och riktar sig enbart till kvalificerade investerare i den relevanta medlemsstaten i enlighet med definitionen i Prospektförordningen, det vill säga enbart sådana investerare till vilka ett erbjudande kan lämnas utan ett godkänt prospekt i det relevanta landet.

Innehållet i denna kommunikation har upprättats av Bolaget och Bolaget är ensamt ansvarig för dess innehåll. Informationen i denna kommunikation är endast avsedd som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig eller komplett. Ingen bör, oavsett ändamål, förlita sig på informationen i denna kommunikation, eller på dess noggrannhet, rättvishet eller fullständighet.

Denna kommunikation och informationen häri får inte publiceras, distribueras eller offentliggöras, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Japan, Kanada, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Storbritannien, Sydafrika, Schweiz, Sydkorea, USA eller någon annan jurisdiktion där en publicering, distribution eller ett offentliggörande skulle vara olaglig. Denna kommunikation utgör inte ett erbjudande att sälja eller en uppmaning att förvärva värdepapper utgivna av Bolaget i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande eller sådan försäljning skulle vara olaglig.

Denna kommunikation utgör inte, eller är en del av, ett erbjudande att sälja, eller en uppmaning till ett erbjudande om att köpa, aktier och/eller andra värdepapper i Bolaget som hänvisas till i denna kommunikation i USA inklusive dess territorier och ägor samt delstater i USA. Aktier och/eller andra värdepapper som hänvisas till i denna kommunikation har inte och kommer inte att registreras enligt Securities Act och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven i, Securities Act. Försäljning av aktier och/eller andra värdepapper i USA som det hänvisas till i denna kommunikation kommer endast att ske till ”kvalificerade institutionella köpare” enligt definitionen i Rule 144A i Securities Act. Erbjudandet och försäljningen av de värdepapper som avses häri har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt tillämpliga värdepapperslagar i Australien, Japan, Kanada, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Storbritannien, Sydafrika, Schweiz, Sydkorea, USA. Med förbehåll för vissa undantag får de värdepapper som hänvisas till häri inte erbjudas eller säljas i Australien, Japan, Kanada, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Storbritannien, Sydafrika, Schweiz, Sydkorea, USA, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är medborgare, eller bosatt i Australien, Japan, Kanada, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Storbritannien, Sydafrika, Schweiz, Sydkorea, USA. Det kommer inte att ske något offentligt erbjudande om värdepapper i Australien, Japan, Kanada, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Storbritannien, Sydafrika, Schweiz, Sydkorea, USA.

Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till kvalificerade investerare i Storbritannien som (i) har professionell erfarenhet i frågor som rör investeringar som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”), eller (ii) är personer som omfattas av Artikel 49(2) (a) till (d) i Ordern, och (iii) till vilka det på annat sätt lagligen kan kommuniceras (vilka tillsammans benämns som "Relevanta Personer"). En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig i Storbritannien för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas avseende Relevanta Personer. Personer som inte är Relevanta Personer i Storbritannien bör inte agera på eller förlita sig på denna kommunikation.

Framåtriktade uttalanden

Uttalanden i denna kommunikation vilka inte utgör historiska fakta (inklusive uttalanden om investeringsmålsättningar, andra planer och målsättningar avseende framtida ledning av verksamheten eller ekonomisk utveckling, antaganden eller prognoser relaterade till dessa) är, eller kan anses vara, "framåtriktade uttalanden". Sådana uttalanden kan identifieras via uttryck som "tror", "uppskattar", "planerar" "förväntar", "avser", “siktar”, “inriktar”, "kan" eller "kommer" eller andra liknande uttryck och, i varje fall, negationer därav, eller andra variationer eller jämförbar terminologi, eller genom diskussioner avseende strategier, planer, målsättningar, framtida händelser eller avsikter. Framåtriktade uttalanden kan vara och är många gånger väsentligt avvikande från faktiska resultat. Framåtriktade uttalanden återspeglar Bolagets nuvarande syn på framtida händelser och är föremål för risker relaterade till framtida händelser samt andra risker, osäkerhetsfaktorer och antaganden relaterade till Bolagets verksamhet, verksamhetsresultat, finansiella ställning, likviditet, framtidsutsikter, tillväxt eller strategier. Framåtriktade uttalanden gäller enbart per dagen för denna kommunikation och kan förändras utan att detta meddelas, och det görs inte anspråk på att dessa innehåller all information som kan vara nödvändig för att utvärdera Bolaget. Informationen i denna kommunikation kan komma att uppdateras, revideras och ändras, samt komma att ändras väsentligt. Det föreligger ingen skyldighet att uppdatera eller hålla informationen i denna kommunikation uppdaterad, och åsikter som uttrycks i samband med kommunikationen kan förändras utan att det meddelas.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("EU Målmarknadsbedömningen"). I syfte att uppfylla varje tillverkares produktgodkännandeprocess i Storbritannien, har målmarknadsbedömningen för Bolagets aktier lett till slutsatsen att: (i) målmarknaden för sådana aktier är endast godtagbara motparter som definierat i FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook och professionella investerare som definierat i förordning (EU) 600/2014 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) ("UK MiFIR"), och (ii) samtliga distributionskanaler för sådana aktier till godtagbara motparter och professionella klienter är lämpliga (”UK Målmarknadsbedömningen” tillsammans med EU Målmarknadsbedömningen "Målmarknadsbedömningen"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Erbjudandet.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller UK MiFIR eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.