Rapport från årsstämman i Advanced Soltech Sweden AB (publ). den 19 maj 2022

Advanced Soltechs årsstämma hölls torsdagen den 19 maj 2022 under ordförandeskap av Frederic Telander, styrelsens ordförande

Fastställande av resultat och balansräkning

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för verksamhetsåret 2021.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade att ingen utdelning utgår för verksamhetsåret 2021 samt att det ansamlade resultatet överförs i ny räkning enligt vad som framgår av förvaltningsberättelsen.

Styrelse och verkställande direktör

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Årsstämman omvalde samtliga styrelseledamöter bestående av Frederic Telander, Stefan Ölander, Ben Wu, Gang Bao, Vivianne Holm och Patrick de Muynck. Frederic Telander omvaldes till styrelseordförande.

Revisorer

Årsstämman beslutade att välja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB med auktoriserade revisorn Anders Rodéhn som huvudansvarig revisor.

Styrelse- och revisionsarvode

Årsstämma beslutade att styrelsearvode ska utgå med 400 000 SEK till styrelseordförande och 200 000 SEK till vardera styrelseledamöter. Ledamot som ersätts av bolaget på grund av anställning, i moderbolaget eller något av dess dotterbolag, ska inte erhålla styrelsearvode.

Övriga förslag och beslut

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsen förslag i enlighet med kallelsen om:

  • Förändring av bolagsordningen genom ändring av företagsnamnet från Advanced Soltech Sweden AB (publ). till Gigasun AB (publ). Det ska verkställas efter den 27 juni 2022 förutsatt att ingen invändning inkommer mot varumärkesregistreringen av Gigasun.
  • Förnyat bemyndigande att besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner.