Valberedning 2022

Valberedningen för Advanced Soltech Sweden AB (publ) har nu inför årsstämma 2022 utsetts baserat på ägarförhållanden i bolaget per den 30 november 2021.

Valberedningen består av följande medlemmar:

  • Stefan Ölander, Soltech Energy Sweden AB (publ)
  • Ben Wu, Advanced Solar Power Hangzhou Inc.
  • Magnus Brandberg, Isac Brandberg AB

Valberedningen har till uppgift att ta fram förslag inför årsstämman 2022 avseende:

  1. val av ordförande på årsstämman;
  2. val av styrelseledamöter och styrelseordförande;
  3. val av revisor; samt
  4. ersättning till bolagets styrelseledamöter och revisor.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra det till följande e-post: info@advancedsoltech.com. Förslag bör vara valberedningen tillhanda senast den 15 februari 2022. Valberedningens förslag kommer att presenteras i samband med kallelse till årsstämman 2022.

Årsstämman 2022 kommer att hållas i Stockholm torsdagen den 19 maj 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta oss på +46 8 425 031 51.