Advanced SolTech har utsett Carnegie Investment Bank och DNB Markets till rådgivare vid den planerade noteringen på Nasdaq First North Growth Market

Advanced SolTech Sweden AB (publ) (“Advanced SolTech”, eller “Bolaget”), ett dotterbolag till SolTech Energy Sweden AB (publ) (“SolTech Energy”), har utsett Carnegie Investment Bank AB och DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige, till finansiella rådgivare i samband med den planerade noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market. DLA Piper har utsetts till legal rådgivare, PWC har utsetts till rådgivare i noteringsfrågor och FNCA har engagerats som Certified Adviser. SolTech Energys aktieägare kommer i samband med att villkoren för noteringen offentliggörs få ta del av dessa via SolTech Energys hemsida samt per post.

Frederic Telander, VD Advanced SolTech, och Stefan Ölander, VD SolTech Energy kommenterar:
– Vi är mycket glada över att kunna presentera ett starkt team av rådgivare som ger goda förutsättningar för en lyckad notering av Bolaget. Advanced SolTech verkar genom sitt dotterbolag i Kina inom solenergi som är en bransch i stark tillväxt. Vi ser en dynamisk underliggande marknad och ett stort intresse för att investera i den typ av gröna energibolag som vi representerar, med goda kassaflöden som skapar stora miljövinster och värde för kunder och investerare. 

För mer information, vänligen kontakta:
Frederic Telander, VD Advanced SolTech Sweden AB (publ) Tel: 08-441 88 46. E-post: frederic.telander@soltechenergy.comeller,Stefan Ölander, VD SolTech Energy Sweden AB (publ) Tel: 070-739 80 00. E-post: stefan.olander@soltechenergy.com

Om Advanced SolTech Sweden AB (publ) – ASAB
I syfte att löpande finansiera investeringarna i Kina, har SolTech-koncernens moderbolag och dess partner i Kina, Advanced Solar Power Hangzhou Inc. bildat ASAB. ASAB:s verksamhet består i att genom utlåning till koncernbolag finansiera solenergianläggningar i Kina som ägs och löpande underhålls av ASRE eller dess helägda lokala dotterbolag. Som säkerhet för utlånade medel erhåller man säkerheter i underliggande tillgångar (solenergianläggningar och kundfordringar). Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefonnummer +46 8 5030 1550. E-post: 
ca@mangold.seMer info på www.advancedsoltech.com 

Om SolTech Energy Sweden AB (publ)
SolTech Energy utvecklar och säljer estetiska och byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter – kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak eller en vägg med integrerade solceller för produktion av elektricitet. I koncernen ingår dotterbolagen Nyedal Solenergi, NP-Gruppen och Swede Energy Power Solutions. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på 
Nasdaq First North Growth Marketunder kortnamnet SOLT och har cirka 28 000 aktieägare. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank Telefon: 08-463 83 00. Email: certifiedadviser@penser.se. Mer info på: www.soltechenergy.com 

Om Kinasatsningen
SolTech Energys satsning i Kina bedrivs i Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd, ASRE. Affärsmodellen består i att ASRE finansierar, installerar, äger och förvaltar solenergiinstallationer på kunders tak i Kina. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-årigt avtal köpa den el som anläggningen producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kilowattimme (kWh) sol-el. Målet är att år 2021 inneha en installerad kapacitet på 605 megawatt (MW) som är fullt ansluten till el-nätet år 2022.