Advanced Soltech påverkas operationellt i mycket begränsad omfattning av coronaviruset i Kina

Myndigheterna har beslutat att förlänga ledigheten en vecka i samband med det kinesiska nyåret i syfte att bättre kunna bedöma situationen. Virusutbrottet i Kina påverkar ASAB:s operationella verksamhet i Kina i mycket begränsad omfattning.

För ASAB innebär den förlängda ledigheten att en del av ASAB:s kunder i Kina under en period kommer att ha lägre elförbrukning än vanligt. ASAB kan alltid sälja den producerade och förnybara elen till nätet enligt lag i Kina. Konsekvensen blir att en viss andel av den producerade elen säljs till el-nätet i stället för direkt till kunden, med något lägre intäkt per kWh som följd.  

Årets första kvartal motsvarar cirka 18 % av årets intäkter då solinstrålningen är mindre under vinterhalvåret. Detta betyder i sin tur att det potentiella inkomstbortfallet (skillnaden mellan att sälja elen till el-nätet i stället för direkt till kunden), kommer under en period då ASAB har en mindre del av årets intäkter.  

För mer information kontakta: 
Frederic Telander, VD Advanced Soltech Sweden AB (publ) Tel: 070 – 525 16 03. 
E-post:frederic.telander@soltechenergy.com eller Stefan Ölander, VD Soltech Energy Sweden AB (publ) Tel: 070-739 80 00. E-post: stefan.olander@soltechenergy.com

Om Soltech Energy Sweden AB (publ) 
Soltech Energy är en helhetsleverantör som både utvecklar, säljer, installerar och optimerar solenergilösningar för våra kunders behov. I koncernen ingår dotterbolagen Advanced Soltech Sweden AB (publ) där den kinesiska satsningen bedrivs, Soltech Sales & Support, NP-Gruppen, Swede Energy Power Solutions, Merasol och Soldags. Soltech Energy Sweden AB (publ), handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet SOLT och har cirka 31 000 aktieägare. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: 08-463 83 00. Email: certifiedadviser@penser.se. För mer information se: www.soltechenergy.com 

Om Kinasatsningen
Soltech Energys satsning i Kina bedrivs i Advanced Soltech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd, ASRE, dess helägda lokala dotterbolag samt i Longrui Solar Energy (Suqian) Co. Ltd. Affärsmodellen består i att finansiera, installera, äga och förvalta solenergiinstallationer på kunders tak i Kina. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-årigt avtal köpa den el som anläggningen producerar. Löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kilowattimme (kWh) sol-el. Målet är att år 2023 inneha en installerad kapacitet på1000 megawatt (MW) som är fullt ansluten till el-nätet år 2024. 

ASRE och Longrui Solar Energy (Suqian) Co. Ltd. är helägda dotterbolag till Advanced Soltech Sweden AB (publ). ASAB ägs till 51 % av Soltech Energy Sweden AB (publ) och till 49 % av Soltechs kinesiska partner, Advanced Solar Power Hangzhou Inc.