ADVANCED SOLTECH SWEDEN AB (PUBL) HAR ERHÅLLIT GODKÄNNANDE FÖR NOTERING AV OBLIGATIONER PÅ NASDAQ FIRST NORTH SUSTAINABLE BOND MARKET OCH OFFENTLIGGÖR BOLAGSBESKRIVNING

Advanced SolTech Sweden AB (publ) ("ASAB") emitterade den 25 januari 2019 gröna seniora säkerställda obligationer med ett rambelopp om 1 500 miljoner kronor. Obligationerna löper till och med den 25 januari 2023 med en rörlig ränta.

ASAB, som är ett dotterbolag till SolTech Energy Sweden AB (publ), har i enlighet med obligationsvillkoren ansökt om, och nu erhållit godkännande för, notering av obligationerna vid Nasdaq First North Sustainable Bond Market. Första dag för handel kommer att vara den 21 mars 2019. Med anledning av noteringen har ASAB upprättat en bolagsbeskrivning som tillsammans med fullständiga obligationsvillkor finns tillgänglig på ASABs webbplats www.advancedsoltech.com 

JOOL Markets agerade arrangör och DLA Piper Sweden agerade legal rådgivare i samband med obligationsemissionen och noteringen på Nasdaq First North Sustainable Bond Market.

Handelsinformation
Första handelsdag: 21 mars 2019.

ISIN-koder:      

SEK-obligation: SE0012012680
EUR-obligation: SE0012012698

För mer information, vänligen kontakta:
Frederic Telander, VD Advanced SolTech Sweden AB (publ) Tel: 08-441 88 46. E-post:  frederic.telander@soltechenergy.comeller Stefan Ölander, VD SolTech Energy Sweden AB (publ) Tel: 070 739 80 00. E-post: stefan.olander@soltechenergy.com 

Advanced SolTech Sweden AB (publ) – ASAB
I syfte att löpande finansiera investeringarna i Kina, har SolTech-koncernens moderbolag och dess partner i Kina, Advanced Solar Power Hangzhou Inc. bildat ASAB. ASAB:s verksamhet består i att genom utlåning till koncernbolag finansiera solenergianläggningar i Kina som ägs och löpande underhålls av ASRE eller dess helägda lokala dotterbolag. Som säkerhet för utlånade medel erhåller man säkerheter i underliggande tillgångar (solenergianläggningar och kundfordringar). Bolagets Certified Adviser på First North Bond market är Mangold Fondkommission AB, telefonnummer +46 8 5030 1550. Email: ca@mangold.seMer info på www.advancedsoltech.com 

Om SolTech Energy Sweden AB (publ)
SolTech Energy utvecklar och säljer estetiska och byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter – kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak eller en vägg med integrerade solceller för produktion av elektricitet. Koncernen bedriver även verksamhet i Kina där affärsmodellen består i att finansiera, äga och driva solenergianläggningar på kunders tak och sälja all elektricitet som produceras. I koncernen ingår även dotterbolagen Nyedal Solenergi, NP-Gruppen och Swede Energy samt de samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har cirka 15.000 aktieägare.Bolagets Certified Adviser Erik Penser Bank Telefon: 08-463 83 00.  Email: certifiedadviser@penser.se. Mer info på: www.soltechenergy.com   

Om Kinasatsningen
SolTech Energys satsning i Kina bedrivs i ett med vår partner, Advanced Solar Power Hangzhou Inc samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE). Affärsmodellen består i att ASRE finansierar, installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20–25 års avtal köpa samtlig el som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kWh. Nu ligger fokus på att bygga en orderstock för 2019 och framåt med målet att år 2021 inneha en installerad kapacitet på 605 megawatt (MW).