Advanced SolTech Sweden AB (publ) kvartalsrapport första kvartalet 2019

Advanced SolTech Sweden AB (publ), (ASAB) avger rapport för perioden januari – mars 2019. ASAB ägs till 51 procent av SolTechs Energy Sweden AB (publ) (”SolTech”) och till 49 procent av Advanced Solar Power Hong Kong (ASP)

ASAB:s funktion inom SolTech-koncernen är att finansiera verksamheten i Kina som bedrivs av systerbolaget Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd. (ASRE).

För perioden redovisas en vinst efter skatt om 6,12 (2,276) MSEK. Resultatet påverkas positivt av en stärkt valutakurs, EUR/SEK. Balansomslutningen per 2019-03-31 uppgår till 611 MSEK varav 589 MSEK utgör lån och investeringar i det kinesiska systerbolaget ASRE 

Nästa rapport avges i samband med SolTechs kvartalsrapport för Q2, 2019 den 22 augusti 2019.


Periodens resultat och bolagets ställning:

Advanced SolTech SwedenAB(publ), ”ASAB” lämnar följande kvartalsrapport för perioden 1 januari till 31 mars 2019. 

Perioden i sammandrag                                                                                                      

  • För perioden redovisas en vinst efter skatt om 6,12 (2,276) MSEK. Resultatet påverkas positivt av en stärkt valutakurs, EUR/SEK.  
  • Ytterligare en direktinvestering i det kinesiska systerbolaget ASRE om 6 MEUR.  
  • Balansomslutningen per 2019-03-31 uppgår till 611 MSEK varav 589 MSEK utgör lån och investeringar i den kinesiska systerbolaget ASRE. 
  • Under perioden har en institutionell grön obligation motsvarande 170 MSEK, SOLT 5, emitterats under ASAB:s gröna obligationsramverk om 1 500 MSEK. Arrangör var JOOL Markets. Kapitalet har använts för att delfinansiera förvärvet av en driftsatt solenergiportfölj om 21,4 MW i Kina.  
  • SOLT5 listades på First North Sustainable Bond Market den 21 mars, 2019.

För mer information, vänligen kontakta:
Frederic Telander, VD Advanced SolTech Sweden AB (publ) Tel: 08-441 88 46. E-post:  frederic.telander@soltechenergy.comeller Stefan Ölander, VD SolTech Energy Sweden AB (publ) Tel: 070 739 80 00. E-post: stefan.olander@soltechenergy.com 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 25 april, 2019 Kl. 8,45 CEST.

Advanced SolTech Sweden AB (publ) – ASAB
I syfte att löpande finansiera investeringarna i Kina, har SolTech-koncernens moderbolag och dess partner i Kina, Advanced Solar Power Hangzhou Inc. bildat ASAB. ASAB:s verksamhet består i att genom utlåning till koncernbolag finansiera solenergianläggningar i Kina som ägs och löpande underhålls av ASRE eller dess helägda lokala dotterbolag. Som säkerhet för utlånade medel erhåller man säkerheter i underliggande tillgångar (solenergianläggningar och kundfordringar). Bolagets Certified Adviser på First North Bond market är Mangold Fondkommission AB, telefonnummer +46 8 5030 1550. Email: ca@mangold.seMer info på www.advancedsoltech.com 

Om SolTech Energy Sweden AB (publ)
SolTech Energy utvecklar och säljer estetiska och byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter – kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak eller en vägg med integrerade solceller för produktion av elektricitet. Koncernen bedriver även verksamhet i Kina där affärsmodellen består i att finansiera, äga och driva solenergianläggningar på kunders tak och sälja all elektricitet som produceras. I koncernen ingår även dotterbolagen Nyedal Solenergi, NP-Gruppen och Swede Energy samt de samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har cirka 15.000 aktieägare.Bolagets Certified Adviser Erik Penser Bank Telefon: 08-463 83 00.  Email: certifiedadviser@penser.se. Mer info på: www.soltechenergy.com   

Om Kinasatsningen
SolTech Energys satsning i Kina bedrivs i ett med vår partner, Advanced Solar Power Hangzhou Inc samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE). Affärsmodellen består i att ASRE finansierar, installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20–25 års avtal köpa samtlig el som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kWh. Nu ligger fokus på att bygga en orderstock för 2019 och framåt med målet att år 2021 inneha en installerad kapacitet på 605 megawatt (MW).