Advanced Soltech Sweden AB (publ) offentliggör kvartalsrapport för perioden april – juni 2020

Advanced Soltech gör sitt starkaste kvartal hittills med intäkter på 47 MSEK samtidigt som affärsmodellen har visat sig motståndskraftig mot Corona-pandemins effekter.

VD kommenterar:

 • Det har varit ett utmanande kvartal på många sätt och det är glädjande att se att våra solenergianläggningar fortsätter att leverera bra intäkter i enlighet med våra förväntningar. Vi fortsätter nu med full kraft investera i solenergianläggningar Kina och jag ser med tillförsikt fram emot det fortsätta arbetet med att bygga en bättre kapitalstruktur i syfte att leverera värde till våra ägare.
 • Koncernen gör sitt bästa kvartal hittills med intäkter om 47,0

MSEK. Producerad el uppgick till 38 miljoner kWh.

 • Intäkterna påverkades negativt under perioden med cirka 5

MSEK, p.g.a. Corona-pandemin.

 • Periodens resultat uppgick till 2,8 MSEK rensat för orealiserade,

ej kassaflödespåverkande valutaeffekter om -38,5 MSEK

 • Periodens resultat efter finansiella poster och skatt uppgick till

-35,7 MSEK och påverkades av en orealiserad valutaeffekt om

-38,5 MSEK.

 • Installerad kapacitet (solenergianläggningar) vid slutet av perioden

uppgick till 140 MW.

Andra kvartalet i korthet

 • Under andra kvartalet har mycket av den kinesiska ekonomin

återgått till ett mer normalt tillstånd. För ASAB:s

del är samtliga anläggningar tillbaka i normal produktion

från och med slutet av maj månad.

 • I juni emitterade ASAB 105 MSEK i nya obligationer under

det existerande gröna obligationsramverket om 1500

MSEK. Emissionen blev övertecknad. Nettolikviden om 92

MSEK går till fortsatta investeringar i nya anläggningar.

 • Ett nytt samarbetsavtal har tecknats om byggnation av

35 megawatt (MW) solenergikapacitet. Avtalet slöts med

FengXian Economic Development Zone Investment Development

Co. Ltd, som ägs av lokalregeringen i staden

FengXian i JiangSu provinsen. Fullt utbyggt kommer

avtalet att generera årliga intäkter om ca 31 MSEK.

 • Max Metelius (tidigare COO/CFO) har tillträtt som VD och

tidigare VD Frederic Telander har tillträtt som arbetande

Styrelseordförande och styrelsen i ASAB har förstärkts med två externa ledamöter,

Patrick de Muynck och Vivianne Holm.

 • Arbetet med att förbereda bolaget för en notering på First

North Growth Market fortsätter enligt plan.

 • Under första halvåret har vi producerat 59 miljoner kWh

vilket har minskat utsläppen av CO2 i Kina med ca 38

tusen ton.

 • Vid utgången av första halvåret hade ASAB 46 MW i skrivna

och klara order, ramavtal motsvarande 705 MW och en

pipeline som bolaget löpande bearbetar om 123 MW.

Första halvåret i sammandrag

 • Intäkter för perioden uppgick till 62,0 MSEK. Producerad el uppgick

till 59 miljoner kWh.

 • Intäkterna påverkades negativt under perioden med cirka 10,5

MSEK, p.g.a. Corona-pandemin.

 • Periodens resultat uppgick till -22,2 MSEK rensat för orealiserade,

ej kassaflödespåverkande valutaeffekter om -5,3 MSEK.

 • Periodens resultat efter finansiella poster och skatt uppgick

till-27,5 MSEK

Väsentliga händelser efter rapportperioden

 • I augusti har Lars Höst tillträtt som CFO och ersätter därmed

Max Metelius.

 • ASAB har tecknat sin näst största order hittills, en solenergianläggning

på 11 MW som beräknas ge årliga intäkter på cirka 6,1 MSEK, eller cirka

122 MSEK under avtalets

20-åriga löptid.

 • I skrivande stund har ASAB 143 MW installerad kapacitet som fördelar sig på 102 solenergianläggningar.

Nästa rapport avges i anslutning till Soltech Energys kvartalsrapport för Q3, 2020 den 3 november 2020.

För mer information, vänligen kontakta:
Max Metelius, VD, Advanced Soltech Sweden AB (publ) Tel: 0723-16 04 44

E-post: max.metelius@advancedsoltech.com  

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Advanced Soltech Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 21 augusti, 2020 Kl. 13.10 CEST.

Advanced SolTech Sweden AB (publ) – ASAB
I syfte att löpande finansiera investeringarna i Kina, har SolTech-koncernens moderbolag och dess partner i Kina, Advanced Solar Power Hangzhou Inc. bildat ASAB. ASAB:s verksamhet består i att genom utlåning och/eller genom direktinvesteringar i koncernbolag finansiera solenergianläggningar i Kina som ägs och löpande underhålls av ASRE, SUQIAN och/eller dess helägda lokala dotterbolag.

Om verksamheten i Kina
Soltech Energys satsning i Kina bedrivs i de av ASAB helägda dotterbolagen – Advanced Soltech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd, ”ASRE” och Longrui solar Energy Suqian Co. Ltd ”SUQIAN”.

Affärsmodellen består i att ASRE och SUQIAN finansierar, installerar, äger och förvaltar solenergiinstallationer på kunders tak i Kina. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-årigt avtal köpa den el som anläggningen producerar. Löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kilowattimme (kWh) sol-el. Målet är att år 2023 inneha en installerad kapacitet på 1 000 megawatt (MW) som är fullt ansluten till el-nätet år 2024.

ASAB ägs till 51 % av Soltech Energy Sweden AB (publ) och till 49 % av Soltechs kinesiska partner, Advanced Solar Power Hangzhou Inc.