Advanced Soltech Sweden AB (publ) offentliggör kvartalsrapport för perioden juli–september 2020

Det har varit ett händelserikt kvartal för Advanced Soltech. Vi har fortsatt att ta nya stora ordrar och tagit in eget kapital från externa finansiärer för första gången.

VD kommentar:

”Vår verksamhet i Kina fungerar som vanligt igen efter Corona-pandemins utbrott. Våra existerande anläggningar är i dagsläget fullt producerande igen och efterfrågan på vårt erbjudande är mycket stark.”

Tredje kvartalet i siffror

Jämförelsesiffror för motsvarande period förra året saknas eftersom koncernen ej var upprättad vid detta tillfälle

 • Koncernen har rapporterat sin högsta elproduktion ett enskilt kvartal med 38,4 miljoner kWh samt 42,8 MSEK i intäkter.
 • Intäkterna påverkades negativt under perioden med cirka 2 MSEK, p.g.a. Corona-pandemin, beroende på den tillfälliga prissänkningen på el.
 • Periodens resultat uppgick till -5,5 MSEK rensat för orealiserade, ej kassaflödespåverkande valutaeffekter

om -8,6 MSEK.

 • Periodens resultat efter finansiella poster och skatt uppgick till -14,1 MSEK och påverkades av en orealiserad valutaeffekt om -8,6 MSEK.
 • Periodens kassaflöde uppgick till -52,7 MSEK.
 • Installerad kapacitet (solenergianläggningar) vid slutet av perioden uppgick till 143 MW.
 • Bolaget har tagit in 131,5 MSEK (120,2 MSEK efter avdrag för emissionskostnader) i form av nyemitterade preferensaktier.

Tredje kvartalet i korthet

 • Under september har Bolaget tagit in 131,5 MSEK (120,2 MSEK efter avdrag för emissionskostnader) som eget kapital i form av nyemitterade preferensaktier. Dessa kommer att konverteras till stamaktier i samband med en notering. Den absoluta merparten av det tillförda kapitalet kommer att investeras i solenergianläggningar i Kina.
 • I augusti har Lars Höst tillträtt som CFO och ersätter därmed Max Metelius som tillträtt som VD.
 • Kinas ledare, Xi Jinping, meddelade i ett anförande i FN:s Generalförsamling att Kina ska arbeta mot CO2-neutralitet till 2060, vilket är ett nytt mål. Solenergi kommer att bli en stor och viktig del av det framtida energisystemet.
 • ASAB har tecknat flera stora ordrar bl.a. sin näst största order hittills, en solenergianläggning på 11 MW som beräknas ge årliga intäkter på cirka 6,1 MSEK, eller cirka 122 MSEK under avtalets 20-åriga löptid.
 • Vid utgången av tredje kvartalet har ASAB 143 MW installerad och intäktsgenererande solenergikapacitet med 17,4 år i genomsnittlig kvarvarande kontraktslängd. Under de tre första kvartalen har vi producerat 97 miljoner kWh vilket minskat utsläppen av CO2 med ca 62 tusen ton.
 • Vid utgången av det tredje kvartalet hade ASAB 55 MW i skrivna och klara order, ramavtal motsvarande 705 MW och en pipeline som bolaget löpande bearbetar om 134 MW.

Januari-september i sammandrag

 • Intäkter för perioden uppgick till 104,8 MSEK. Producerad el uppgick till 97 miljoner kWh.
 • Intäkterna påverkades negativt under perioden med cirka 12,5 MSEK, p.g.a. Corona-pandemin.
 • Periodens resultat uppgick till -27,5 MSEK rensat för orealiserade, ej kassaflödespåverkande valutaeffekter om -13,9 MSEK.
 • Periodens resultat efter finansiella poster och skatt uppgick till -41,4 MSEK och påverkades av en orealiserad valutaeffekt om -13,9 MSEK.
 • Periodens kassaflöde uppgick till -28,4 MSEK.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

 • De nya preferensaktierna emitterades och registrerades i början av oktober.
 • Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, ASRE, har tecknat tre order med olika kunder med en total installerad kapacitet på 2,2 MW.
 • Aktiviteten i bolaget är hög. Byggnationen av projekt har tagit fart sedan utgången av tredje kvartalet och vi har fortsatt att rapportera om nya ordrar. I skrivande stund har ASAB 144,6 MW i installerade solenergianläggningar.

Nästa rapport avges i anslutning till Soltech Energys bokslutskommuniké för 2021, den 24 februari 2021.

Delårsrapporten finns att läsa i sin helhet här: https://www.advancedsoltech.com/investor-relations/#pressmeddelanden

För mer information, vänligen kontakta:
Max Metelius, VD, Advanced Soltech Sweden AB (publ) Tel: 0723-16 04 44

E-post: max.metelius@advancedsoltech.com  

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Advanced Soltech Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 3 november, 2020 Kl. 13.00 CEST

Bolagets Certified Adviser är FNCA, Tel: 08-528 00 399 E-mail: info@fnca.se

Om verksamheten i Kina

Verksamheten i Kina bedrivs i Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd, ASRE, dess helägda lokala dotterbolag samt i Longrui Solar Energy (Suqian) Co. Ltd. Affärsmodellen består i att finansiera, installera, äga och förvalta solenergiinstallationer på kunders tak i Kina. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-årigt avtal köpa den el som anläggningen producerar. Löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kilowattimme (kWh) solel. Målet är att år 2023 inneha en installerad kapacitet på 1 000 megawatt (MW) som är fullt ansluten till elnätet år 2024.

ASRE och Longrui Solar Energy (Suqian) Co. Ltd. är helägda dotterbolag till Advanced Soltech Sweden AB (publ). ASAB ägs till 51 % av Soltech Energy Sweden AB (publ) och till 49 % av Soltechs kinesiska partner, Advanced Solar Power Hangzhou Inc.