Advanced SolTech Sweden AB (publ) överväger att emittera nya gröna säkerställda företagsobligationer och offentliggör ny finansiell information

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DENNA PRESSRELEASE STRIDER MOT REGLER I SÅDAN JURISDIKTION.

Advanced Soltech Sweden AB (publ) ”ASAB”, ett dotterbolag till Soltech Energy Sweden AB (publ) "Soltech Energy" överväger att emittera nya gröna säkerställda företagsobligationer under ASAB:s gröna obligationsramverk.

I samband med detta har ASAB mandaterat DNB Markets och Nordea för att utreda förutsättningarna för ASAB att emittera ett nytt obligationslån och att arrangera möten med utvalda obligationsinvesterare med början den 14 januari 2020.  Med förbehåll för rådande marknadsförutsättningar kan en obligationsemission, svensk benchmark-storlek (eller motsvarande värde i EUR), under en låneram om SEK 2 000 miljoner med rörlig ränta komma att genomföras. Styrelsen för ASAB förbehåller sig rätten att besluta om att avbryta, tidigarelägga eller skjuta upp obligationsemissionen helt och hållet eller delvis. Behållningen från emissionen avses att användas för att återköpa utestående obligationer samt för finansiering av ASAB:s framtida tillväxt.

ASAB:s nya samarbete med DNB Markets och Nordea, utgör tillsammans med den tidigare aviserade avsikten att notera ASAB:s aktier på Nasdaq First North Growth Market, den nya finansieringsplanen för den fortsatta expansionen i Kina där ASAB avser att vända sig mot en bredare krets av institutionella investerare.

Frederic Telander, VD ASAB och Stefan Ölander, VD SolTech Energy kommenterar:

  • Vi har tidigare kommunicerat en målsättning att uppnå en installerad solenergikapacitet motsvarande 1 GW (1000 MW) under 2023 som är fullt ansluten till el-nätet 2024. Efterfrågan på vårt erbjudande i Kina är fortsatt mycket godoch vi har en stark pipeline av högkvalitativa projekt som väntar på finansiering. Investeringarna genomförs där de har störst positiv klimatpåverkan och med denna transaktion lägger vi den grund vi behöver på vår resa mot skapandet av ett grönt energibolag i framkant. 

Ny finansiell information

I samband med att ASAB utvärderar möjligheten att emittera obligationer, offentliggörs ny finansiell information som inte har offentliggjorts tidigare.

ASAB är inne i en kraftig expansionsfas och hade per den 31 december 2019 en installerad kapacitet om 139,2 MW i sina förvaltade solenergianläggningar med en årlig intjäningskapacitet avseende intäkter om cirka 161 MSEK och en EBITDA om cirka 137 MSEK, givet vissa antaganden. Bolaget har vidare upprättat sammanslagna finansiella rapporter för koncernen i vilken ASAB är moderbolag för helåren 2017 och 2018 samt för perioden 1 januari 2019 – 30 september 2019.

       
 
Income statement
 
   
51
SEK '000s 2017 2018 LTM Q3 2019 Q1-Q3 2019
         
Revenue 10,751 26,511 69,275 61,121
Other operating income 10,266 23,198 33,256 27,758
         
Total revenue 21,017 49,709 102,801 88,879
         
Personnel (1,853) (4,040) (4,046) (3,141)
Other operating expenses (154) (416) (5,750) (4,318)
Other external costs (10,958) (7,800) (8,037) (6,028)
         
EBITDA 8,052 37,453 84,968 75,392
         
Depreciation (5,914) (13,627) (27,085) (22,255)
         
Operating profit 2,138 23,826 57,883 53,137
         
Financial income 65 425 207 107
Financial costs (9,484) (27,375) (61,453) (44,783)
         
Earnings before tax (7,281) (3,123) (3,363) 8,461
         
Tax 1,435 (12) (2,950) (4,484)
         
Net income (5,846) (3,135) (6,313) 3,977
       
 
Balance sheet
 
   
52
SEK '000s 2017 2018 Q3 2019
ASSETS      
Fixed assets      
Property, plant and equipment      
Solar power plants 238,141 512,360 826,655
Solar power plants under construction 56,476 36,865
       
Total property, plant and equipment 294,617 549,225 826,665
       
Financial assets      
Other long-term receivables 44,826 63,515 70,318
Deferred tax assets 1,841 4,585 4,844
       
Total financial assets 46,667 68,099 75,162
       
Total fixed assets 341,284 617,325 901,817
       
       
Current assets      
Inventories      
Prepaid expenses to suppliers 11 274 8,083
       
Total inventories 11 274 8,083
       
Current receivables      
Receivables 2,242 7,818 27,277
Receivables from group companies 1,530 0 4,256
Tax receivables 0 36
Other receivables 7,663 23,943 150,809
Prepaid expenses and accrued income 88 614 1,855
       
Total current receivables 11,523 32,410 184,197
       
Cash and cash equivalents 5,593 29,942 40,457
       
Total current assets 17,127 62,626 232,737
       
TOTAL ASSETS 358,411 679,951 1,134,554
EK 000s 2017 2018 Q3 2019
LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY      
Liabilities      
Long-term liabilities      
Borrowings 63,583 329,785 713,5221
       
Total long-term liabilities 63,583 329,785 713,522
       
Current liabilities      
Liabilities to credit institutions 35,398 38,483
Borrowings 65,540
Prepaid income from customers 247
Payables to suppliers 125,370 60,443 68,635
Liabilities to group companies 2,976 2,744 27,276
Tax liabilities 579 1,029 3,120
Other liabilities 2,977 15,102 60,106
Prepaid income and accrued expenses 7,577 14,134 15,066
       
Total current liabilities 174,877 159,239 212,686
       
Deferred tax liabilities 220
       
Total liabilities 238,460 489,244 926,208
       
Shareholders' equity      
Share capital 500 500 500
Other contributed capital 125,912 199,791 213,454
Other equity including retained earnings (6,461) (9,584) (5,608)
       
Total shareholders' equity 119,951 190,707 208,346
       
TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY 358,411 679,951 1,134,554
       
 
Cash flow statement
 
   
53
SEK '000s 2017 2018 Q1-Q3 2019
       
Cash flows from operating activities      
Operating profit 2,139 23,826 53,137
Depreciation 5,914 13,627 22,255
Other non-cash items  185 1,381
Interest received 65 425 107
Interest paid (5,121) (13,311) (66,995)
Income tax paid (104) 402 (2,358)
       
Changes in net working capital      
Change  in receivables (1,085) (5,576) (27,268)
Change in other receivables 11,241 (15,536) (132,842)
Change in payables 100,756 (64,929) 7,945
Change in other current liabilities 5,102 4,079 69,536
       
Total changes in net working capital 116,014 (81,962) (82,629)
       
Net cash provided by operating activities 119,092 (55,612) (76,483)
       
       
Cash flows from investing activities      
Capital expenditures (145,875) (258,433) (289,109)
Investments in other financial assets (38,429) (18,690) (6,803)
       
Net cash used in investing activities (184,304) (277,123) (295,912)
       
       
Cash flows from financing activities      
Shareholders' contributions 3,000 61,094
Borrowings 35,398 328,875 408,709
Change in current financial liabilities (32,885) (25,799)
       
Net cash provided by financing activities 38,398 357,084 382,910
       
Net cash flows (26,814) 24,349 10,515
Cash and cash equivalents, beginning of period 32,407 5,593 29,942
Cash and cash equivalents, end of period 5,593 29,942 40,457

Den nya finansiella informationen finns beskriven mer i detalj i en presentation på bolagets hemsida.

För mer information kontakta: 
Frederic Telander, VD, Advanced Soltech Sweden AB (publ). Tel: 070-525 16 03. E-Post: 
frederic.telander@soltechenergy.comeller Stefan Ölander, VD SolTech Energy Sweden AB (publ) Tel: 070-739 80 00. E post: stefan.olander@soltechenergy.com 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Soltech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 13 januari 2020 kl. 07:30 CET.

Om Advanced Soltech Sweden AB (publ) och satsningen i Kina  
Advanced Soltech Sweden AB (publ) satsning i Kina bedrivs i Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd, ASRE, dess helägda lokala dotterbolag samt i Longrui Solar Energy (Suqian) Co. Ltd. Affärsmodellen består i att finansiera, installera, äga och förvalta solenergiinstallationer på̊ kunders tak i Kina. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-årigt avtal köpa den el som anläggningen producerar. Löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kilowattimme (kWh) sol-el. Målet är att år 2023 inneha en installerad kapacitet på 1000 megawatt (MW) som är fullt ansluten till el-nätet år 2024. 

ASRE och Longrui Solar Energy (Suqian) Co. Ltd. är helägda dotterbolag till Advanced Soltech Sweden AB (publ). ASAB ägs till 51 % av Soltech Energy Sweden AB (publ) och till 49 % av Soltechs kinesiska partner, Advanced Solar Power Hangzhou Inc.

Bolagets Certified Advisor är FNCA, telefon 08-528 00 399 E-mail: info@fnca.se

Om Soltech Energy Sweden AB (publ)                                                                                                              Soltech Energy är en helhetsleverantör som både utvecklar, säljer, installerar och optimerar solenergilösningar för våra kunders behov. I koncernen ingår dotterbolagen Advanced Soltech Sweden AB (publ) där den kineiska satsningen bedrivs, Soltech Sales & Support, NP-Gruppen, Swede Energy Power Solutions, Merasol och Soldags. Soltech Energy Sweden AB (publ), handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet SOLT och har cirka 31 000 aktieägare. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: 08-463 83 00. Email: certifiedadviser@penser.se. För mer information se: www.soltechenergy.com