Bokslutskommuniké Advanced SolTech Sweden AB (publ) januari – december 2018

Advanced SolTech Sweden AB (publ), (”ASAB”) avger rapport för perioden januari – december 2018. ASAB ägs till 51 procent av SolTechs Energy Sweden AB (publ) (”SolTech”) och till 49 procent av SolTechs kinesiska partner Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (”ASP”). I kraft av SolTechs ägande ingår Bolagets räkenskaper därmed i den koncernredovisning som också redovisats av SolTech den 21 februari 2019.

ASAB:s funktion inom SolTech-koncernen är att finansiera den verksamhet i Kina som bedrivs av systerbolaget Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd. (ASRE).

Periodens resultat efter skatt uppgår till 2 984 jämfört med (– 2 269) KSEK samma period föregående år. Balansomslutningen uppgick till 435 564 (75 634) KSEK och eget kapital till 8 189 (5 206) KSEK. 

Nästa rapport avges i samband med SolTech Energys kvartalsrapport för Q1, 2019 den 25 april 2019.


Periodens resultat och bolagets ställning:
 

  • Periodens resultat uppgick till 2 984 (- 2 269) KSEK.
  • Räntenetto för perioden uppgick till 847 (164) KSEK.
  • Kassaflödet uppgick till 20 828 (-1 948) KSEK.
  • Räntebärande skulder uppgick till 411 914 (63 026) KSEK.
  • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 21 362 (534) KSEK. 
  • Direktinvestering i det kinesiska JV bolaget, ASRE om 54 000 KSEK genomförd, vilket resulterat i ett ägande av 21,52 procent av utestående aktier i ASRE.  

 Advanced SolTech Sweden AB (publ) – VD Frederic Telander i en kommentar: 

  • I Kina fortsätter SolTech-koncernens samägda bolag ASRE att utvecklas starkt. Omsättningen har under året mer än fördubblats till 48,8 MSEK att jämföra med 21 MSEK föregående år. Den anslutna solenergikapaciteten i ASRE har under året ökat till 61 MW, att jämföra med drygt 24,5 MW vid samma tidpunkt föregående år. Medtaget de nära 7,5 MW som anslöts i januari månad 2019 och den solenergiportfölj om 24,44 MW som ASRE är i processen att förvärva, når man en kapacitet på nära 93 MW. Målet för 2019 är satt till 126 MW. Med den nyligen tecknade gröna obligationsramen med JOOL markets om upp till 1 500 MSEK, varav 170 MSEK hittills nyttjats, finns goda förutsättningar att nå 2019 års mål. Målet att år 2021 inneha en installerad kapacitet om 605 MW som är fullt ansluten till elnätet 2022 ligger fast. 

För mer information, vänligen kontakta:
Frederic Telander, VD Advanced SolTech Sweden AB (publ) Tel: 08-441 88 46. E-post: 
frederic.telander@soltechenergy.com 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 21 februari 2019. Kl. 14,40 CET. 

Advanced SolTech Sweden AB (publ) – ASAB
I syfte att löpande finansiera investeringarna i Kina, har SolTech-koncernens moderbolag och dess partner i Kina, Advanced Solar Power Hangzhou Inc. bildat ASAB. ASAB:s verksamhet består i att genom utlåning till koncernbolag finansiera solenergianläggningar i Kina som ägs och löpande underhålls av ASRE eller dess helägda lokala dotterbolag. Som säkerhet för utlånade medel erhåller man säkerheter i underliggande tillgångar (solenergianläggningar och kundfordringar). Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefonnummer +46 8 5030 1550. E-post: ca@mangold.seMer info på www.advancedsoltech.com 

Om SolTech Energy 

SolTech Energy utvecklar och säljer estetiska och byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter – kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak eller en vägg med integrerade solceller för produktion av elektricitet. Koncernen bedriver även verksamhet i Kina där affärsmodellen består i att finansiera, äga och driva solenergianläggningar på kunders tak och sälja all elektricitet som produceras. I koncernen ingår även dotterbolagen Nyedal Solenergi och NP-Gruppen samt de samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har cirka 15 000 aktieägare. Bolagets Certified Adviser Erik Penser Bank Telefon: 08-463 83 00. E-post: certifiedadviser@penser.se. Mer info på: www.soltechenergy.com

Om Kinasatsningen
SolTech Energys satsning i Kina bedrivs i ett med vår partner, Advanced Solar Power Hangzhou Inc samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE). Affärsmodellen består i att ASRE finansierar, installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20–25 års avtal köpa samtlig el som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kWh. Nu ligger fokus på att bygga en orderstock för 2019 och framåt med målet att år 2021 inneha en installerad kapacitet på 605 megawatt (MW) som 2022 är fullt driftsatt.