Bokslutskommuniké Advanced Soltech Sweden AB (publ) januari – december 2019

Advanced SolTech Sweden AB (publ), (”ASAB”) avger rapport för perioden januari – december 2019. ASAB ägs till 51 procent av Soltech Energy Sweden AB (publ) (”Soltech”) och till 49 procent av Soltech Energys kinesiska partner Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (”ASP”). I kraft av Soltechs ägande ingår ASAB:s räkenskaper därmed i den koncernredovisning som redovisats av Soltech Energy den 27 februari 2020.

ASAB:s funktion inom Soltech-koncernen är att finansiera den verksamhet i Kina som bedrivs av de helägda dotterbolagen Advanced Soltech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd. (ASRE) ochLongrui solar Energy Suqian Co. Ltd (Suqian).

Årets resultat efter skatt uppgår till -4 860* jämfört med (2 983) TSEK samma period föregående år. Balansomslutningen uppgick till 1 080 145 (435 564) TSEK och eget kapital till 207 174 (8 189) TSEK. 

Nästa rapport avges i anslutning till Soltech Energys kvartalsrapport för Q1, 2020 den 7 maj 2020.

Årets resultat och bolagets ställning:

  • Periodens resultat uppgick till -4 860* (2 983) TSEK.
  • Finansnetto för perioden uppgick till -884 (3 902) TSEK.
  • Kassaflödet uppgick till 17 545 (1 812) TSEK.
  • Räntebärande skulder uppgick till 847 668 (411 077) TSEK.
  • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 23 174 (21 362) TSEK.

*Det försämrade resultatet jämfört med föregående år utgörs av ett negativt räntenetto med (-7 323 TSEK) samt avskrivningar på anskaffningskostnaden för upptagna obligationslån med (-2 150 TSEK). 

 Advanced SolTech Sweden AB (publ) –VD Frederic Telander i en kommentar:

  • I Kina fortsätter ASAB-koncernens bolag ASRE och Suqian att utvecklas starkt. Den anslutna solenergikapaciteten har under året ökat till 139 MW, att jämföra med 91 MW vid samma tidpunkt föregående år. Målet att år 2023 inneha en installerad kapacitet om 1000 MW (1 GW) som är fullt ansluten till elnätet 2024 ligger fast. 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Nya order på solenergianläggningar i Kina har tecknats med 24,4 MW och total orderstock inklusive projekt under byggnation uppgår till 42,2 MW. 
  • ASAB beslöt till följd av coronaviruset i Kina att skjuta på en planerad kapitalanskaffning (obligationsemission). Denna återupptas snarast marknadsläget stabiliserats och under tiden utreds alternativa lösningar.

Bokslutskommunikén finns att läsa i sin helhet här: 

För mer information, vänligen kontakta:
Max Metelius, CFO/COO, Advanced Soltech Sweden AB (publ) Tel: 08-425 010 53. E-post: max.metelius@advancedsoltech.com eller, Stefan Ölander, VD Soltech Energy Sweden AB (publ)
Tel: 070-739 80 00. E-post: 
stefan.olander@soltechenergy.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Soltech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 27 februari, 2020 Kl. 11.15 CEST.

Advanced SolTech Sweden AB (publ) – ASAB
I syfte att löpande finansiera investeringarna i Kina, har SolTech-koncernens moderbolag och dess partner i Kina, Advanced Solar Power Hangzhou Inc. bildat ASAB. ASAB:s verksamhet består i att genom utlåning och/eller genom direktinvesteringar i koncernbolag finansiera solenergianläggningar i Kina som ägs och löpande underhålls av ASRE, SUQIAN och/eller dess helägda lokala dotterbolag. Som säkerhet för utlånade medel erhåller man säkerheter i underliggande tillgångar (solenergianläggningar och kundfordringar). 

Om Soltech Energy Sweden AB (publ)                                                                                                                                                          Soltech är en helhetsleverantör som både utvecklar, säljer, installerar och optimerar solenergilösningar för våra kunders behov. I koncernen ingår dotterbolagen Advanced Soltech Sweden AB (publ) där den kinesiska satsningen bedrivs, Soltech Sales & Support, NP-Gruppen, Swede Energy Power Solutions, Merasol, Soldags och Takorama. Soltech Energy Sweden AB (publ), handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet SOLT och har cirka 32 000 aktieägare. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: 08-463 83 00. Email: certifiedadviser@penser.se. För mer information se: www.soltechenergy.com 

Om Kinasatsningen
Soltech Energys satsning i Kina bedrivs i de av ASAB helägda dotterbolagen – Advanced Soltech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd, ”ASRE” ochLongrui solar Energy Suqian Co. LtdSUQIAN”.

Affärsmodellen består i att ASRE och SUQIAN finansierar, installerar, äger och förvaltar solenergiinstallationer på kunders tak i Kina. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-årigt avtal köpa den el som anläggningen producerar. Löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kilowattimme (kWh) sol-el. Målet är att år 2023 inneha en installerad kapacitet på 1 000 megawatt (MW) som är fullt ansluten till el-nätet år 2024.

ASAB ägs till 51 % av Soltech Energy Sweden AB (publ) och till 49 % av Soltechs kinesiska partner, Advanced Solar Power Hangzhou Inc.