Delårsrapport Advanced SolTech Sweden AB (publ) januari – juni 2018

Advanced SolTech Sweden AB (publ), (”ASAB”) avger delårsrapport för perioden januari – juni 2018, där periodens resultat uppgick till 6 685 (-993) KSEK. ASAB är SolTech Energy Sweden AB (publ) svenska dotterbolag som till 51 % ägs av SolTech Energy Sweden AB (publ) och till 49 procent av SolTechs kinesiska partner Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (”ASP”). Bolagets räkenskaper ingår därmed i den koncernredovisning som redovisas av moderbolaget den 24 augusti 2018.

ASAB:s funktion inom SolTech-koncernen är att finansiera verksamheten i Kina som bedrivs av systerbolaget Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd. (ASRE).

Periodens resultat efter skatt uppgår till 6 685 KSEK jämfört med -993 KSEK samma period föregående år. Orsaken till resultatförbättringen är främst valutaeffekter av utestående fordringar i Euro där dessa redovisas till balansdagens kurs, till skillnad mot tidigare redovisning som gjorts till anskaffningskostnaden. Balansomslutningen uppgick till 222 294 (67 731) KSEK och eget kapital till 11 891 (3 482) KSEK. 

Nästa rapport avges i samband med SolTech Energys bokslutskommuniké den 21 februari, 2019.

Periodens resultat och bolagets ställning: 

  • Periodens resultat uppgick till 6 685 (-993) KSEK.
  • Räntenetto för perioden uppgick till 318 (70) KSEK.
  • Kassaflödet uppgick till 6 319 (-196) KSEK.
  • Fordringar på utländskt systerbolag uppgick till 193 545 (57 940) KSEK.
  • Räntebärande skulder uppgick till 191 549 (62 167) KSEK.
  • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 6 853 (2 286) KSEK.

 Ränta till obligationsinnehavare har utbetalats enligt obligationsvillkoren i januari och juli 2018.

Läs rapporten i sin helhet. 

För mer information, vänligen kontakta:
Frederic Telander, VD Advanced SolTech Sweden AB (publ) och SolTech Energy Sweden AB (publ) Tel: 08-441 88 46. Mejl:
frederic.telander@soltechenergy.com 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 23 augusti 2018 kl. 08,00 CET.

Advanced SolTech Sweden AB (publ) – ASAB
I syfte att löpande finansiera investeringarna i Kina, har SolTech-koncernens moderbolag och dess partner i Kina, Advanced Solar Power Hangzhou Inc. bildat ASAB. ASAB:s verksamhet består i att genom utlåning till och eller direktinvestering i koncernbolag, finansiera solenergianläggningar i Kina som ägs och löpande underhålls av ASRE eller dess helägda lokala dotterbolag. Som säkerhet för utlånade medel erhåller man säkerheter i underliggande tillgångar (solenergianläggningar och kundfordringar). Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB. Mer info på www.advancedsoltech.com 

SolTech Energy Sweden AB (publ) – moderbolag i SolTech-koncernen 
SolTech Energy utvecklar och säljer byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter – kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak, en vägg eller ett fönster med semitransparenta solceller för produktion av elektricitet som samtidigt stänger ute solvärme. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har över 15,000 aktieägare. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. Bolagets Certified Adviser är G & W Fondkommission. Mer info på: www.soltechenergy.com 

Om Kinasatsningen 
SolTech Energys satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE) där SolTech Energy äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE finansierar, installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20–25 års avtal köpa samtlig el som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kWh. Nu ligger fokus på att bygga en orderstock för 2018 och framåt med målet att år 2021 inneha en installerad kapacitet på 605 megawatt (MW) som 2022 är fullt driftsatt och genererar en löpande årsomsättning om cirka 1 miljard sek.