Delårsrapport Advanced Soltech Sweden AB (publ) januari – mars 2020

Advanced SolTech Sweden AB (publ), (”ASAB”) avger rapport för perioden januari-mars 2020. ASAB ägs till 51 procent av Soltech Energy Sweden AB (publ) (”Soltech”) och till 49 procent av Soltech Energys kinesiska partner Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (”ASP”) Denna kvartalsrapport omfattar för första gången hela ASAB koncernen, dvs det svenska moderbolaget med de kinesiska rörelsedrivande dotterbolagen konsoliderade i samma rapport. Detta medför att det saknas jämförelsetal för samma period föregående år eftersom koncernen ej var skapad vid det tillfället.

Nästa rapport avges i samband med Soltech Energys kvartalsrapport för andra kvartalet, den 27 augusti 2020.

Periodens resultat och bolagets ställning vid periodens slut:

 • Koncernens intäkter uppgick till 15,012 MSEK*
 • Koncernens resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 13,051 MSEK
 • Koncernens resultat (EBIT) uppgick till 3,348 MSEK
 • Periodens resultat uppgick till 8,2 MSEK**
 • Kassaflödet uppgick till -36,2 MSEK
 • Räntebärande skulder uppgick till 882 MSEK
 • Bolagets balansomslutning uppgick till 1 231 MSEK
 • Bolagets Eget Kapital uppgick till 213 MSEK
 • Likvida medel uppgick till 14 MSEK.
 • Bolaget hade vid periodens utgång 139,2 MW installerad solenergikapacitet

*Koncernens intäkter påverkas negativt med cirka -5,5 MSEK som ett resultat av Corona-pandemin   

** Periodens resultat påverkas av en positiv valutaeffekt om 33,2 MSEK och avskrivningar på anskaffningskostnaden för upptagande av obligationslån -4,2 MSEK samt avskrivningar på anläggningar -9,7 MSEK.

 Advanced SolTech Sweden AB (publ) – VD Frederic Telander i en kommentar:

 • Första kvartalet kom att domineras av Corona-pandemin och har lett till att vi på koncernnivå beräknas ha tappat intäkter motsvarande cirka 4 MCNY, eller cirka 5,5 MSEK under kvartalet. Solinstrålningen i första kvartalet i Kina motsvarar cirka 18 % av produktionen ett normalår. Kommande kvartal bedömer vi kommer att påverkas betydligt mindre och på helår ser vi en avvikelse som understiger 10 % i förhållande till den interna prognos vi fastställde innan pandemin. Corona har också påverkat de finansiella marknaderna negativt. Vi beslutade därför tillsammans med våra rådgivare att skjuta upp en planerad obligationsemission och den planerade noteringen av ASAB:s aktier på First North Growth market, tills dess att mer gynnsamma förutsättningar föreligger. Vi bedömer framtiden som ljus för ASAB och våra satsningar i Kina, trots Corona-pandemi och osäkerhet i finansmarknaden för tillfället. Första kvartalet är i många avseenden en perfekt storm och vårt mest utmanande kvartal hittills. Vi är ödmjuka inför de fortsatta konsekvenserna av Corona-pandemin, men konstaterar samtidigt att vår affärsmodell klarar stormen väldigt bra.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

I syfte att säkerställa tillväxten i Kina i det korta perspektivet, utvärderar ASAB alternativa finansieringslösningar, däribland möjligheten att emittera obligationer under nuvarande gröna obligationsramverk om 1500 MSEK.

Delårsrapporten finns tillgänglig på www.advancedsoltech.com

För mer information, vänligen kontakta:
Max Metelius, CFO/COO, Advanced Soltech Sweden AB (publ) Tel: 08-425 010 53. E-post: max.metelius@advancedsoltech.com  eller, Stefan Ölander, VD Soltech Energy Sweden AB (publ)
Tel: 070-739 80 00. E-post: 
stefan.olander@soltechenergy.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Soltech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 7 maj , 2020 kl 13.15 CET

Advanced SolTech Sweden AB (publ) – ASAB

 

I syfte att löpande finansiera investeringarna i Kina, har SolTech-koncernens moderbolag och dess partner i Kina, Advanced Solar Power Hangzhou Inc. bildat ASAB. ASAB:s verksamhet består i att genom utlåning och/eller genom direktinvesteringar i koncernbolag finansiera solenergianläggningar i Kina som ägs och löpande underhålls av ASRE, ASRE SUQIAN och/eller dess helägda lokala dotterbolag. Som säkerhet för utlånade medel erhåller man säkerheter i underliggande tillgångar (solenergianläggningar och kundfordringar). Bolagets Certified Adviser är FNCA, Tel: 08-528 00 399 E-mail: info@fnca.se Mer info påwww.advancedsoltech.com

Om Soltech Energy Sweden AB (publ)

Soltech Energy är en helhetsleverantör som både utvecklar, säljer, installerar och optimerar solenergilösningar för våra kunders behov. I koncernen ingår dotterbolagen Advanced Soltech Sweden AB (publ) där den kinesiska satsningen bedrivs, Soltech Sales & Support, NP-Gruppen, Swede Energy Power Solutions, Merasol Soldags, Takorama och Fasadsystem. Soltech Energy Sweden AB (publ), handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet SOLT och har cirka 33 000 aktieägare. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: 08-463 83 00. Email: certifiedadviser@penser.se. För mer information se: www.soltechenergy.com

Om Kinasatsningen

Soltech Energys satsning i Kina bedrivs i Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd, ASRE, dess helägda lokala dotterbolag samt i Longrui Solar Energy (Suqian) Co. Ltd. Affärsmodellen består i att finansiera, installera, äga och förvalta solenergiinstallationer på kunders tak i Kina. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-årigt avtal köpa den el som anläggningen producerar. Löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kilowattimme (kWh) solel. Målet är att år 2023 inneha en installerad kapacitet på 1 000 megawatt (MW) som är fullt ansluten till elnätet år 2024. ASRE och Longrui Solar Energy (Suqian) Co. Ltd. är helägda dotterbolag till Advanced Soltech Sweden AB (publ). ASAB ägs till 51 % av Soltech Energy Sweden AB (publ) och till 49 % av Soltechs kinesiska partner, Advanced Solar Power Hangzhou Inc.